Copenhagen School of Design and Technology

da

Refraktion 1 (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Refraction 1 (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227104
Fag- /modulansvarlig
Anette Ristorp Ohlsen
Jonas Milo Plum
 • Formål og læringsmål

  Målet for dette kerneområde er, at du tilegner dig kompetencer inden for refraktion.
  Du tilegner dig kompetencer til at udføre alle relevante optometriske målinger af synsfunktion samt tilknyttede observationer, at analysere og dokumentere disse, og på denne baggrund stille en korrekt diagnose.
  Du tilegner dig kompetencer til korrekt og etisk patientvejledning og -instruktion

  Viden

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  •synsevne og ametropier
  •undersøgelsesmetoder for synsevne og ametropier.
  Den studerende har viden om:
  •ametropiernes epidemiologi
  •behandling af ametropier og potentielle følgevirkninger.
  Den studerende har praksisnær viden om:
  •klinikhygiejne.
  Den studerende har forståelse for og kan reflektere over:
  •ametropierne, deres udvikling og behandling
  •organiseringen af klinisk arbejde.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  •foretage synsundersøgelser af ametropier og angive behandlingsforslag
  •vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger vedrørende ametropier
  •formidle praksisnære og teoretiske problemstillinger knyttet til ametropier til medstuderende og undervisere.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  •håndtere undersøgelsessituationen i en undervisningssammenhæng
  •indgå i samarbejde med medstuderende og tage ansvar for at opnå rutine i alle relevante målinger
  •identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.

 • Undervisningsform
  Forelæsning, klasseundervisning, opgaveløsning, klinikarbejde, casearbejde, projektarbejde
  samt vejledning.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt
  Hvis den studerende på sidste undervisningsdag har mere end 20% fravær i de enkelte fag, er der følgende konsekvenser:
  • Den studerende bliver udmeldt eller kan søge orlov og starte forfra på semesteret
  • Såfremt fraværet eller dele af fraværet skyldes lægedokumenteret sygdom, vil denne sygdom blive godskrevet fraværet
  • I de tilfælde, hvor ovennævnte godskrivelse betyder, at den studerende kommer under 20% fravær, er konsekvenserne følgende:
  - Den studerende kan ikke gå til den ordinære eksamen, men skal vente til re-eksamen
  - Den studerende skal bevise sine kompetencer ved at gennemføre de alternative forudsætningskrav
  • Sidste frist for at få godskrevet fravær med lægeerklæring er kl. 12 dagen før afvikling af de alternative forudsætningskrav. Vi henstiller dog til, at du får lægedokumentation for dit fravær umiddelbart i forlængelse af fraværet

  Bundne opgaver
  • Hvis den studerende ikke har afleveret alle de bundne opgaver på eksamensdagen (opgøres dagen før eksamen kl. 12) mister man et eksamensforsøg, og man kan ikke gå til den ordinære eksamen. Den studerende mister kun ét eksamensforsøg uanset hvor mange bundne opgaver man mangler at aflevere
  • Den studerende kan ikke gå til den ordinære eksamen, men skal vente til re-eksamen. Man skal naturligvis have afleveret alle de bundne opgaver dagen før re-eksamen kl. 12
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  120 minutter
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Udprøves sammen med Refraktion 2 ved afslutningen af 2.semester
90
timers undervisning
184
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Refraktion 1 (DA) modtager du 90 timers undervisning, hvilket svarer til 120 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser i labs/værksteder, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, studiegruppearbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.