Copenhagen School of Design and Technology

da

Refraktion 2 og ergooptometri (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Refraction 2 and ergooptometry (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227204
Fag- /modulansvarlig
Jonas Milo Plum
Anette Ristorp Ohlsen
 • Formål og læringsmål

  Målet for dette kerneområde er, at du tilegner dig kompetencer inden for refraktion, og ergooptometri.
  Du tilegner dig kompetencer til at udføre alle relevante optometriske målinger af synsfunktion samt tilknyttede observationer, at analysere og dokumentere disse, og på denne baggrund stille en korrekt diagnose.
  Du tilegner dig kompetencer til korrekt og etisk patientvejledning og -instruktion

  Viden

  Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
  •akkommodation, herunder udmåling af presbyopi
  •ergooptometri
  •psykologiske og sociale faktorers indflydelse på patienters adfærd og reaktionsmønstre i samspillet med optometristen.
  Den studerende har grundlæggende praksisnær viden om:
  •patologi knyttet til ametropier og akkommodation
  •undersøgelse af vergens.
  Den studerende har teoretisk viden om:
  •patientlovgivning, journalføring og etiske forhold i omgang med patienter.
  Den studerende har forståelse for og kan reflektere over:
  •emnerne i relation til det optometriske virkefelt.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  •foretage undersøgelser af akkommodative problemstillinger
  •foretage undersøgelse for skelen
  •foretage undersøgelse for patologi knyttet til ametropier og akkommodation
  •foretage en samlet analyse af undersøgelsesresultater, informere om fund, tilstande, behandlingsmuligheder og prognoser eller foretage henvisning til anden sundhedsfaglig person
  •under supervision foretage journalføring
  •formidle undersøgelsesresultater til fagfæller.

  Kompetencer

  håndtere undersøgelsessituationen i en undervisningssammenhæng
  •selvstændigt indgå i fagligt samarbejde med medstuderende og undervisere
  •påtage sig ansvar for egen hensigtsmæssig klinikadfærd
  •indgå i samarbejde med medstuderende og tage ansvar for at opnå rutine i alle relevante målinger
  •identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.

  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.

  Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper og grupper for klinisk træning, er man som studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også for medstuderendes læring. Møder man uforberedt op, er man ikke et aktiv for gruppen, og i værste fald kan de planlagte aktiviteter ikke gennemføres.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Mødepligt
  Hvis den studerende på sidste undervisningsdag har mere end 20% fravær i de enkelte fag, er der følgende konsekvenser:
  • Den studerende bliver udmeldt eller kan søge orlov og starte forfra på semesteret
  • Såfremt fraværet eller dele af fraværet skyldes lægedokumenteret sygdom, vil denne sygdom blive godskrevet fraværet
  • I de tilfælde, hvor ovennævnte godskrivelse betyder, at den studerende kommer under 20% fravær, er konsekvenserne følgende:
  - Den studerende kan ikke gå til den ordinære eksamen, men skal vente til re-eksamen
  - Den studerende skal bevise sine kompetencer ved at gennemføre de alternative forudsætningskrav
  • Sidste frist for at få godskrevet fravær med lægeerklæring er kl. 12 dagen før afvikling af de alternative forudsætningskrav. Vi henstiller dog til, at du får lægedokumentation for dit fravær umiddelbart i forlængelse af fraværet

  Bundne opgaver
  • Hvis den studerende ikke har afleveret alle de bundne opgaver på eksamensdagen (opgøres dagen før eksamen kl. 12) mister man et eksamensforsøg, og man kan ikke gå til den ordinære eksamen. Den studerende mister kun ét eksamensforsøg uanset hvor mange bundne opgaver man mangler at aflevere
  • Den studerende kan ikke gå til den ordinære eksamen, men skal vente til re-eksamen. Man skal naturligvis have afleveret alle de bundne opgaver dagen før re-eksamen kl. 12
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  120 minutter
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
90
timers undervisning
184
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Refraktion 2 og ergooptometri (DA) modtager du 90 timers undervisning, hvilket svarer til 120 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, interne forelæsninger, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, studiegruppearbejde, indsamling af empiri, informationssøgning, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.