Copenhagen School of Design and Technology

da

Design & Business 1 - Bruger, behov og kultur (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Design & Business 1 - User, Needs and Culture (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944101
Fag- /modulansvarlig
Rasmus Rahbek Simonsen
Jeremy Walton
Berit Konstante Nissen
Helene Niclasen Jeune
Nanna Kanneworff
Tina Hjort Jensen
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål

  Formålet med dette modul er at give den studerende en grundlæggende forståelse af uddannelsens arbejde i spændingsfeltet mellem design, business, sociologi og metode. Dette vil blive gjort på en inddragende og eksperimenterende måde for at danne et godt fundament for de kommende moduler i Design & Business, samt de forskellige specialeretninger. Den studerende bliver i modulet introduceret for, hvordan man kan kortlægge brugere og deres værdier, samt kulturelle adfærdsmønstre i en bestemt kontekst. Ved at belyse aktiviteter, relationer og strukturer ud fra en række perspektiver, begreber og metoder.
  Efterfølgende inddrages dette i workshops med de studerendes undersøgelser og analyser af kvalitativ data. Undervisningen består af en række forelæsninger og dertilhørende workshops, gruppearbejde og feltarbejde. Modulet munder ud i en visual wall og et insight paper, der skaber fundamentet for næste modul.

  Til modulet er der et metodekatalog tilgængeligt på Fronter, som vil danne grundlaget for de forskellige workshops på modulet.

  Viden

  ● design,
  ● trend,
  ● kulturelle og interkulturelle forhold,
  ● relevante teorier og metoder og kan reflektere over samt argumentere for disse.

  Færdigheder

  ● vurdere og anvende designmetoder i forbindelse med problemløsning,
  ● formidle faglige problemstillinger i forskellige kulturelle og interkulturelle sammenhænge,
  ● anvende videnskabelige metoder og teorier i forbindelse med research, analyse og faglig fordybelse.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, videooplæg, workshop, øvelser, feltarbejde og gruppearbejde.
  Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input i plenum den første del af dagen og med vægt på workshop og feltarbejde, den sidste halvdel af dagen.

  De studerende arbejder skiftevis individuelt og i grupper gennem hele modulet.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Penge på printkort, skitse/ notesbog, kamera (evt. mobiltelefon)

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Modulet har 3 forudsætningskrav:

  1) Annotated Bibliography. Individuel aflevering, som evalueres skriftligt af medstuderende.

  2) Metodebeskrivelse. Individuel aflevering, som evalueres mundtligt af medstuderende.

  3) Gruppepræsentation, Insights + Visual Wall, som evalueres mundtligt i plenum.

  Hvis den studerende ikke deltager til den afsluttende mundtlige præsentation, skal den studerende aflevere en skriftlig afløsningsopgave for at opfylde forudsætningskravet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøven vægter 70% af den samlede karakter for Design & Business-modulet - 1. semester
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Den studerende skal udarbejde en individuel skriftlig hjemmeopgave, hvor viden, færdigheder og kompetencer inden for kerneområderne design, business, sociologi, metode og vidensteori, som den studerende har tilegnet sig fra Design og Business modul 1 og 2, skal bringes i spil.

  En casebaseret opgavebeskrivelse bliver frigivet i slutningen af Design og Business Modul 2, hvorefter den studerende har fem dage til at udarbejde den skriftlige besvarelse.
  Formkrav
  Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er 5 normalsider (+/- 10%).

  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med.

  På opgavens forside skal titel, den studerendes navn, klasse, dato og antal anslag fremgå.

  Definition af normalside
  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter og kildehenvisninger, men ikke forside, fortrolighedserklæring/tro- og loveerklæring, indholdsfortegnelse, kildeliste (litteraturliste) og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med.

  Anvendt referencesystem
  Kildeliste, kildehenvisninger og citatangivelser skal håndteres efter Harvard Referencing System.

  Særligt krav til kilde- og litteraturliste
  I opgaven skal du kildehenvise til de teorier og metoder, som du anvender. Du skal sikre dig, at kildelisten (litteraturlisten) indeholder alle de teorier og metoder, som du anvender i opgaven og at du henviser til de korrekte materialer, jf. pensumlisten. Du må fx ikke henvise til en undervisers præsentation, men skal henvise til den originale kilde fra pensum.

  Bilag
  Bilag placeres efter kildelisten og skal kun medtages, hvis den studerende henviser til det i opgaven. Et bilag er materialer, som den studerende stiller til rådighed for læseren, men som ikke hører hjemme i sit fulde uddrag i opgaven. Bilag kan være - men er ikke begrænset til - interviewudskrifter, spørgeskemaer, statistiske oversigter, svært tilgængelige dokumenter, m.m. Et bilag skal påføres bilagsnummer, overskrift, forklarende tekst og eventuelt referencer. Ved flere bilag skal den studerende lave en bilagsoversigt. Hvert nyt bilag starter på en ny side.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende skal med denne prøve demonstrere evnen til at udvælge, anvende og reflektere over relevante metoder og teorier i forhold til den givne problemstilling. De specifikke læringsmål er:

  Læringsmål - Viden
  Den studerende har viden om:
  ● design
  ● trend
  ● kulturelle og interkulturelle forhold
  ● værdikæden og
  ● relevante teorier og metoder og kan reflektere over samt argumentere for disse.

  Læringsmål - Færdigheder
  Den studerende kan:
  ● vurdere og anvende designmetoder i forbindelse med problemløsning,
  ● formidle faglige problemstillinger i forskellige kulturelle og interkulturelle sammenhænge,
  ● anvende design i forbindelse med markedsudvikling,
  ● vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for værdikæden
  ● anvende videnskabelige metoder og teorier i forbindelse med research, analyse og faglig fordybelse.

  Læringsmål - Kompetencer
  Den studerende kan:
  ● indgå i faglige og tværfaglige samarbejder indenfor alle felter af værdikæden
  ● håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for erhvervet
  ● håndtere kommunikation og innovation af ideer i forretningsmæssige sammenhænge.

  Stave- og formuleringsevne
  Stave- og formuleringsevnen indgår i bedømmelsen af skriftlige opgaver. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold, inklusiv stave- og formuleringsevnen, dog vægtes det faglige indhold tungest. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ved udgangen af Design & Business 2. Nærmere oplysning om tid og sted, samt om aflevering af den skriftlige, individuelle opgave findes på Fronter.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Anglia Ruskin University Library, 2015. Guide to the Harvard Style of Referencing. 5th ed. [pdf] Cambridge, UK: Anglia Ruskin University Library. Available at:
  <http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.html> [Accessed 15 June 2018]

  Fisher, T. H., 2004. What We Touch, Touches Us: Materials, Affects, and Affordances. Design Issues, 20(4), pp.20–31.

  Gaver, B., Dunne, T., Pacenti, E., 1999. Cultural probes. Interactions, 6(1), pp.21–29.

  Geertz, C., 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books. Ch.1: Thick Description.

  Hemmings et al, 2002. Probing the probes. In: T. Binder, J. Gregory and I. Wagner, eds. PDC

  Conference Proceedings. Malmø, Sweden, June 23–June 25, 2002. Available at:
  <http://ojs.ruc.dk/index.php/pdc/issue/view/72> [Accessed 15 June 2018]

  Kazmierczak, E., 2003. Design as Meaning Making: From Making Things to the Design of Thinking. Design Issues, 19(2), pp.45–59.

  Kolko, J., 2011a. Exposing the Magic of Design. Oxford: Oxford University Press, pp. 76–78.

  Kolko, J., 2011b. Exposing the Magic of Design. Oxford: Oxford University Press, pp. 46–54.

  Latour, B., 2017. Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime. Cambridge, UK:

  Polity. Ch.1: On the Instability of the (notion of) nature.

  Nova, N., 2014. Beyond Design Ethnography. How designers practice ethnography research.

  Provinces Press. pp. 29-44.

  Parsons, G., 2016. The Philosophy of Design. Cambridge, UK: Polity. Ch.1: What Is Design?

  Rose, G., 2001. Visual Methodologies. London: Sage Publications. Ch.14. Research ethics and visual materials.

  Schein, E., 2013. Humble Inquiry: The Gentle Art of Asking Instead of Telling. San Francisco: BK. Ch.2: Humble inquiry in practice.

  Thoreau, H. D., 1862. Walking. The Atlantic. Available at:
  <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1862/06/walking/304674/> [Accessed 14
  June 2018].
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design & Business 1 - Bruger, behov og kultur (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, workshop, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.