Copenhagen School of Design and Technology

da

Design & Business 2 - Fra ide til koncept (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Design & Business 2 - From idea to concept (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944102
Fag- /modulansvarlig
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
Trine Bekkersgaard Stark
Mette Kocmick
Marie-Louise Lynge Jensen
Stine Behrendtzen
Jeremy Walton
Tina Hjort Jensen
 • Formål

  Formålet med dette modul er at give den studerende et indgående kendskab til, hvordan man kan arbejde strategisk med design og bæredygtighed for at skabe forretningsmæssig værdi i et eller flere led af værdikæden og dermed styrke en virksomhed eller organisation. Bæredygtighed er gennemgående for modulet, både set i et økonomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv.

  De studerende får viden, færdigheder og kompetencer til at identificere og analysere en given virksomheds eller organisations forretningsmæssige udfordringer. De studerende bliver introduceret til, hvordan man kan udvikle en virksomheds- eller organisations interne ressourcer og produkter, så de kan tilføre værdi til virksomheden eller organisationen, samt dens kunder eller brugere, under hensyntagen til omverdensforhold. Til slut skal de studerende i grupper udvikle en strategisk- og brugerorienteret designløsning.

  Viden

  ● Design
  ● Kulturelle og interkulturelle forhold
  ● Værdikæden og relevante teorier og metoder
  ● Kan reflektere over samt argumentere for disse.

  Færdigheder

  ● Vurdere og anvende designmetoder i forbindelse med problemløsning
  ● Anvende design i forbindelse med markedsudvikling,
  ● Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for værdikæden
  ● Anvende videnskabelige metoder og teorier i forbindelse med research, analyse og faglig fordybelse

  Kompetencer

  ● Indgå i faglige og tværfaglige samarbejder indenfor alle felter af værdikæden
  ● Håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for erhvervet
  ● Håndtere kommunikation og innovation af ideer i forretningsmæssige sammenhænge

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen vil variere mellem forelæsninger, gæsteforelæsninger, videooplæg/podcasts, workshops, øvelser og vejledning. De studerende vil arbejde i grupper af 5-6 personer.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Forudsætning for indstilling til prøven er, at den studerende har afleveret de bundne forudsætninger på Design & Business 1.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøven vægter 70% af den samlede karakter for Design & Business-modulet.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Den studerende skal udarbejde en individuel skriftlig hjemmeopgave, hvor viden, færdigheder og kompetencer inden for kerneområderne design, business, sociologi, metode og vidensteori, som den studerende har tilegnet sig fra Design og Business modul 1 og 2, skal bringes i spil.

  En casebaseret opgavebeskrivelse bliver frigivet i slutningen af Design og Business Modul 2, hvorefter den studerende har fem dage til at udarbejde den skriftlige besvarelse.
  Formkrav
  Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er 5 normalsider (+/- 10%).

  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med.

  På opgavens forside skal titel, den studerendes navn, klasse, dato og antal anslag fremgå.

  Definition af normalside
  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter og kildehenvisninger, men ikke forside, fortrolighedserklæring/tro- og loveerklæring, indholdsfortegnelse, kildeliste (litteraturliste) og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med.

  Anvendt referencesystem
  Kildeliste, kildehenvisninger og citatangivelser skal håndteres efter Harvard Referencing System.

  Særligt krav til kilde- og litteraturliste
  I opgaven skal du kildehenvise til de teorier og metoder, som du anvender. Du skal sikre dig, at kildelisten (litteraturlisten) indeholder alle de teorier og metoder, som du anvender i opgaven og at du henviser til de korrekte materialer, jf. pensumlisten. Du må fx ikke henvise til en undervisers præsentation, men skal henvise til den originale kilde fra pensum.

  Bilag
  Bilag placeres efter kildelisten og skal kun medtages, hvis den studerende henviser til det i opgaven. Et bilag er materialer, som den studerende stiller til rådighed for læseren, men som ikke hører hjemme i sit fulde uddrag i opgaven. Bilag kan være - men er ikke begrænset til - interviewudskrifter, spørgeskemaer, statistiske oversigter, svært tilgængelige dokumenter, m.m. Et bilag skal påføres bilagsnummer, overskrift, forklarende tekst og eventuelt referencer. Ved flere bilag skal den studerende lave en bilagsoversigt. Hvert nyt bilag starter på en ny side.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende skal med denne prøve demonstrere evnen til at udvælge, anvende og reflektere over relevante metoder og teorier i forhold til den givne problemstilling. De specifikke læringsmål er:

  Læringsmål - Viden
  Den studerende har viden om:
  ● design
  ● trend
  ● kulturelle og interkulturelle forhold
  ● værdikæden og
  ● relevante teorier og metoder og kan reflektere over samt argumentere for disse.

  Læringsmål - Færdigheder
  Den studerende kan:
  ● vurdere og anvende designmetoder i forbindelse med problemløsning,
  ● formidle faglige problemstillinger i forskellige kulturelle og interkulturelle sammenhænge,
  ● anvende design i forbindelse med markedsudvikling,
  ● vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for værdikæden
  ● anvende videnskabelige metoder og teorier i forbindelse med research, analyse og faglig fordybelse.

  Læringsmål - Kompetencer
  Den studerende kan:
  ● indgå i faglige og tværfaglige samarbejder indenfor alle felter af værdikæden
  ● håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for erhvervet
  ● håndtere kommunikation og innovation af ideer i forretningsmæssige sammenhænge.

  Stave- og formuleringsevne
  Stave- og formuleringsevnen indgår i bedømmelsen af skriftlige opgaver. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold, inklusiv stave- og formuleringsevnen, dog vægtes det faglige indhold tungest. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ved udgangen af Design & Business 2. Nærmere oplysning om tid og sted, samt om aflevering af den skriftlige individuelle opgave findes på Fronter.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Pensumliste bliver tilgængelig for den studerende ved studiestart.
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design & Business 2 - Fra ide til koncept (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: virksomhedssamarbejde, eksterne forelæsninger, gruppearbejde, interne forelæsninger, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, prøve, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.