Copenhagen School of Design and Technology

da

Brand Management (DA)

2019/2020
Specialeretning: Brand Design
Engelsk titel
Brand Management (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944141
Fag- /modulansvarlig
Marie-Louise Lynge Jensen
Nanna Kanneworff
Laura Elmøe
Sofia Viholt
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål

  Formålet med modulet er at give den studerende en grundig introduktion til Brand Management, herunder brand-, markeds-, og målgruppeanalyse, som udmunder i en situationsanalyse, der danner grundlag for udarbejdelse af en langsigtet brandstrategi. Desuden vil faget introducere den studerende til simpel forretningsforståelse. Den studerende lærer terminologien inden for branding samt præsenteres for perspektiver på feltet. Der arbejdes med verbal og visuel audit med formålet at udvikle en langsigtet brandstrategi, som vil danne basis for udarbejdelse af en brandidentitet på Modul 2.

  Herudover vil den studerende blive introduceret til projektledelse, som forventes anvendt gennem alle moduler. Der arbejdes desuden med en gennemgående virksomhedscase i modulet, som fortsættes på Modul 2.

  Viden

  • Strategisk planlægning
  • Projektledelse
  • Strategisk marketing
  • Brand Management
  • Forretningsforståelse

  Færdigheder

  • Anvende analyseredskaber til at identificere relationer mellem brand og kunde
  • Identificere strømninger inden for markedet i forhold til udbud og efterspørgsel
  • Anvende konceptuelle og kommercielle metoder
  • Formidle brandingstrategier internt og eksternt

  Kompetencer

  • Håndtere udvikling, planlægning, gennemførsel og evaluering af strømninger og tiltag inden for marketing nationalt og internationalt
  • Håndtere udvikling og implementering af virksomheders identitetsskabelse ud fra strategiske og kreative metoder
  • Håndtere udvikling og vedligeholdelse af virksomheders brands og koncepter
  • Håndtere ledelse og udvikling af projekter på strategisk niveau
  • Håndtere forretningsorienteret løsning af komplekse problemstillinger
  • Håndtere planlægning og udførelse af projekter

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningsformen på modulet vil veksle mellem forelæsninger, øvelser, videomateriale og gruppearbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Deltagelse i modulet forudsætter, at den studerende medbringer computer med MS-Office-pakken.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er 1 bunden forudsætning på modulet:

  1) Deltagelse i mundtlig gruppepræsentation.

  Ved udeblivelse fra præsentationen udleveres en erstatningsopgave.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Opgaven tager udgangspunkt i et specialespecifikt nøgleord, der offentliggøres ved eksamensperiodens start. Nøgleordet bearbejdes til en selvvalgt problemformulering, der konkretiseres i en fri skriftlig opgave, hvor metoder, processer og analyse skal indgå. Der skal udføres empiri i løbet af eksamensperioden, og analyseresultaterne af disse kan indgå i den skriftlige opgave og/eller præsenteres ved den mundtlige eksamination .
  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag og fremstiller en præsentation. Begge dele medbringes til den mundtlige eksamen. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget på den skriftlige opgave er på 5 normalsider +/- 10%. Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde:

  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning
  ● Problemformulering
  ● Metode
  ● Proces
  ● Analyse
  ● Konklusion
  ● Litteraturliste
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Viden
  Den uddannede inden for studieretningen Brand design har tillige viden om
  1) strategisk planlægning,
  2) projektledelse,
  3) strategisk marketing,
  4) Brand Management,
  5) trendspotting,
  6) grafisk design,
  7) identitet og
  8) forretningsforståelse.
  4) metoder og værktøjer til virksomhedsetablering,
  5) brugerdreven innovation og
  6) antropologi og sociologi.

  Færdigheder
  Den uddannede inden for studieretningen Brand Design kan tillige
  1) anvende analyseredskaber til at identificere relationer mellem brand og kunde,
  2) identificere strømninger inden for markedet i forhold til udbud og efterspørgsel,
  3) anvende konceptuelle og kommercielle metoder,
  4) formidle brandingstrategier internt og eksternt og
  5) anvende kommunikationsværktøjer til formidling af virksomhedens brand.

  Kompetencer
  Den uddannede inden for studieretningen Brand Design kan tillige
  1) håndtere udvikling, planlægning, gennemførsel og evaluering af strømninger og tiltag inden for marketing nationalt og internationalt,
  2) håndtere udvikling og implementering af virksomheders identitetsskabelse ud fra strategiske og kreative metoder,
  3) håndtere udvikling og vedligeholdelse af virksomheders brands og koncepter,
  4) håndtere ledelse og udvikling af projekter på strategisk niveau,
  5) håndtere udvikling og optimering af virksomhedens kommunikationsstrategi,
  6) håndtere forretningsorienteret løsning af komplekse problemstillinger og
  7) håndtere planlægning og udførelse af projekter.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Branding - In Five and a Half Steps
  Michael Johnson - ISBN: 9780500518960

  Der udleveres en endelig bogliste og lektionsplan.
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Brand Management (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.