Copenhagen School of Design and Technology

da

Creative Concept (DA)

2019/2020
Specialeretning: Brand Design
Engelsk titel
Creative Concept (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944245
Fag- /modulansvarlig
Laura Elmøe
Sofia Viholt
Nanna Kanneworff
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
 • Formål

  Formålet med modulet er at præsentere den studerende for en struktureret konceptudviklingsmetode og -teori, med det formål at udarbejde et relevant Brand Design-koncept til en virksomhed. Den studerende arbejder strategisk, taktisk og operationelt med konceptudvikling fra identificering af problemstilling til færdigtestet koncept.
  Derudover vil den studerende arbejde med et selvstændigt Brand Design-projekt og individuelt identificere en faglig relevant problemstilling. I projektet skal teori og metode fra modulerne 1, 2, 3 og 4 indgå̊ i den endelige løsning.

  Viden

  • Projektledelse
  • Brand management
  • Strategisk marketing
  • Strategisk planlægning
  • Forretningsforståelse
  • Trendspotting
  • Grafisk design
  • Identitet

  Færdigheder

  • Anvende analyseredskaber til at identificere relationen mellem brand og kunde
  • Planlægge og udføre projekter.
  • Identificere strømninger inden for markedet i forhold til udbud og efterspørgsel samt anvende metoder til at arbejde konceptuelt og kommercielt.
  • Formidle brandingstrategier internt og eksternt
  • Anvende kommunikationsværktøjer til formidling af virksomhedens brand.

  Kompetencer

  • Håndtere udvikling, planlægning, gennemførsel og evaluering af strømninger og tiltag inden for marketing nationalt og internationalt
  • Håndtere udvikling og implementering af virksomheders identitetsskabelse ud fra strategiske og kreative metoder
  • Håndtere udvikling og vedligeholdelse af virksomheders brands og koncepter
  • Håndtere ledelse og udvikling af projekter på strategisk niveau
  • Håndtere udvikling og optimering af virksomhedens kommunikationsstrategi
  • Håndtere forretningsorienteret løsning af komplekse problemstillinger
  • Håndtere planlægning og udførelse af projekter

 • Undervisningsform
  Undervisningen i modulet vil veksle mellem forelæsning, video, øvelser, workshops og gruppearbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Deltagelse i modulet forudsætter, at den studerende medbringer computer med Adobe-pakken, samt tegne- og skriveredskaber.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Modulet har 3 forudsætningskrav:

  1) Skriftlig gruppeaflevering.

  2) Deltagelse i mundtlig gruppepræsentation.

  3) Skriftlig individuel aflevering.

  Ved manglende gruppeaflevering, udeblivelse fra den mundtlige præsentation og/eller manglende individuel aflevering, udleveres en erstatningsopgave.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Opgaven tager udgangspunkt i et specialespecifikt nøgleord, der offentliggøres ved eksamensperiodens start. Nøgleordet bearbejdes til en selvvalgt problemformulering, der konkretiseres i en fri skriftlig opgave, hvor metoder, processer og analyse skal indgå. Der skal udføres empiri i løbet af eksamensperioden, og analyseresultaterne af disse kan indgå i den skriftlige opgave og/eller præsenteres ved den mundtlige eksamination .
  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag og fremstiller en præsentation. Begge dele medbringes til den mundtlige eksamen. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget på den skriftlige opgave er på 5 normalsider +/- 10%. Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde:

  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning
  ● Problemformulering
  ● Metode
  ● Proces
  ● Analyse
  ● Konklusion
  ● Litteraturliste
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Viden
  Den uddannede inden for studieretningen Brand design har tillige viden om
  1) strategisk planlægning,
  2) projektledelse,
  3) strategisk marketing,
  4) Brand Management,
  5) trendspotting,
  6) grafisk design,
  7) identitet og
  8) forretningsforståelse.
  4) metoder og værktøjer til virksomhedsetablering,
  5) brugerdreven innovation og
  6) antropologi og sociologi.

  Færdigheder
  Den uddannede inden for studieretningen Brand Design kan tillige
  1) anvende analyseredskaber til at identificere relationer mellem brand og kunde,
  2) identificere strømninger inden for markedet i forhold til udbud og efterspørgsel,
  3) anvende konceptuelle og kommercielle metoder,
  4) formidle brandingstrategier internt og eksternt og
  5) anvende kommunikationsværktøjer til formidling af virksomhedens brand.

  Kompetencer
  Den uddannede inden for studieretningen Brand Design kan tillige
  1) håndtere udvikling, planlægning, gennemførsel og evaluering af strømninger og tiltag inden for marketing nationalt og internationalt,
  2) håndtere udvikling og implementering af virksomheders identitetsskabelse ud fra strategiske og kreative metoder,
  3) håndtere udvikling og vedligeholdelse af virksomheders brands og koncepter,
  4) håndtere ledelse og udvikling af projekter på strategisk niveau,
  5) håndtere udvikling og optimering af virksomhedens kommunikationsstrategi,
  6) håndtere forretningsorienteret løsning af komplekse problemstillinger og
  7) håndtere planlægning og udførelse af projekter.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  SPRINT: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days.
  Jake Knapp. ISBN: 9780593076118.

  Der udleveres en lektionsplan før modulstart.
47
timers undervisning
227
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Creative Concept (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 17% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, interne forelæsninger, gruppearbejde, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.