Copenhagen School of Design and Technology

da

Supply chain management (DA)

2019/2020
Specialeretning: Fashion Management
Engelsk titel
Supply Chain Management (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944235
Fag- /modulansvarlig
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål

  Der arbejdes med FN's verdensmål, som en rammesætning for sourcingstrategi, leverandørvalg, kollektionsopbygning, produktudvikling og materialevalg. Gennem modulet vil den studerende skulle forholde sig til et tværfagligt projekt med en virkelighedsnær og problematiserende arbejdsproces. Herigennem fremmes den studerendes evne til at identificere, anvende og vurdere indkøbsstrategier med henblik på at udvikle sig til fremtidens indkøbere, produktudviklere eller supply chain managers.

  Viden

  ● logistik og Supply Chain Management,
  ● handel
  ● kommunikation og
  ● produktkendskab.

  Færdigheder

  ● identificere og vurdere mulige partnerskaber i værdikæden,
  ● vurdere anvendelsesmuligheder af relevante it-værktøjer og styringssystemer,
  ● formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere
  ● vurdere og begrunde anvendelse af alternative materialer

  Kompetencer

  ● håndtere komplekse og udviklingsorienterede studie- og arbejdsmæssige problemstillinger,
  ● selvstændigt håndtere og indgå i tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden i overensstemmelse med professionens etik og
  ● identificere egne udviklings- og læringsbehov i forhold til professionen og udbygge egen viden og færdigheder.

 • Undervisningsform
  Dialogbaserede forelæsninger kombineret med øvelser og gruppearbejde. Gæsteforelæsninger. Tværfagligt projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Opgaven tager udgangspunkt i et specialespecifikt nøgleord, der offentliggøres ved eksamensperiodens start. Nøgleordet bearbejdes til en selvvalgt problemformulering, der konkretiseres i en fri skriftlig opgave, hvor metoder, processer og analyse skal indgå. Der skal udføres empiri i løbet af eksamensperioden, og analyseresultaterne af disse kan indgå i den skriftlige opgave og/eller præsenteres ved den mundtlige eksamination .
  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag og fremstiller en præsentation. Begge dele medbringes til den mundtlige eksamen. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget på den skriftlige opgave er på 5 normalsider +/- 10%. Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde:

  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning
  ● Problemformulering
  ● Metode
  ● Proces
  ● Analyse
  ● Konklusion
  ● Litteraturliste
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Viden
  Den uddannede inden for studieretningen Fashion Management har tillige viden om
  1) handel,
  2) mikro- og makroøkonomi,
  3) logistik og Supply Chain Management,
  4) kommunikation og
  5) produktkendskab.

  Færdigheder
  Den uddannede inden for studieretningen Fashion Management kan tillige
  1) vurdere markedsforhold og tilrettelægge virksomheders handelsmæssige strategier og koncepter i overensstemmelse hermed,
  2) identificere og vurdere mulige partnerskaber i værdikæden,
  3) vurdere og begrunde anvendelse af alternative materialer,
  4) vurdere den økonomiske udvikling på væsentlige markeder og tilpasse parameterindsatsen i overensstemmelse hermed,
  5) vurdere anvendelsesmuligheder af relevante it-værktøjer og styringssystemer,
  6) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere og
  7) vurdere, begrunde og anvende forskellige forhandlingsteknikker.

  Kompetencer
  Den uddannede inden for studieretningen Fashion Management kan tillige
  1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede studie- og arbejdsmæssige problemstillinger,
  2) selvstændigt håndtere og indgå i tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden i overensstemmelse med professionens etik og
  3) identificere egne udviklings- og læringsbehov i forhold til professionen og udbygge egen viden og færdigheder.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Howard, M., Johnsen, T., Miemczyk, J. (2014) Purchasing and Supply Chain Management: A Sustainability Perspective, 1st edition, ISBN: 978-0415690881
47
timers undervisning
227
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Supply chain management (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 17% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: eksterne forelæsninger, tværfaglig projektorganiseret undervisning, øvelser, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.