Copenhagen School of Design and Technology

da

Fashion & Tech Tools (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Fashion & Tech Tools (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944511
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Sofie Edvard Nielsen
 • Formål

  Med afsæt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling vil modulet Sustainable Fashion Tech Tools klæde den studerende på til at kunne agere i spændet mellem tradition og innovation målrettet fremtidens modebranche. Den studerende vil blive introduceret for praksisnære metoder og redskaber, der relaterer sig til Sustainable Fashion Tech. Formålet med modulet er at den studerende opnår viden og færdigheder inden for bæredygtige designtilgange og -processer, materialer, konstruktion, 3D virtuel produktudvikling samt produktionsdokumentation.

  Derudover vil den studerende påbegynde arbejdet med en personlig udviklingskontrakt, som vil blive et vigtigt refleksions- og dialogredskab for det kommende specialerettede studie. Som en del heraf vil der være fokus på, hvilken designmæssig rolle, den studerende ønsker at påtage sig i fremtiden samt hvilke kompetencer der er vigtige i denne sammenhæng.

  Viden

  Den studerende:

  - skal have viden om og kunne reflektere over bæredygtige designtilgange og –processer.

  - skal have udviklingsbaseret viden om teknologi, materialer og industriel produktion.

  - skal have udviklingsbaseret viden om professionens praksis inden for produktudvikling og –fremstilling.

  - skal kunne forstå og reflektere over anvendelsen af teknologi inden for industriel og eksperimenterende produktfremstilling.

  - skal have udviklingsbaseret viden om produktrelateret dokumentation.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - kan anvende analytiske og eksperimenterende metoder i designprocesser.

  - kan arbejde eksperimenterende og kommercielt i en nuværende samt fremtidig bæredygtig kontekst.

  - kan vurdere, vælge og begrunde relevante materiale og fremstillingsmetoder.

  - kan anvende analoge og digitale metoder og redskaber i produktfremstilling.

  - kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller med en transformativ og innovativ tilgang.

  Kompetencer

  Ingen.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde. Læringsaktiviteterne består overvejende af fagligt input og peer to peer aktiviteter. Fokus er at styrke den studerende i at arbejde selvstændigt, samt at samarbejde og videndele. Den studerende instrueres i metoder til selvstændigt at kunne evaluere, reflektere og kvalitetssikre eget arbejde.

  Det anbefales løbende at samle opgaver, feedback og skriftlige refleksioner i en arbejdsportfolio. Arbejdet med opgaver og projekt samt efterfølgende feedback og egen refleksion er vigtigt for at opnå modulets læringsmål.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer, strømforsyning og 3-knaps mus. Den studerende skal have installeret flg. programmer:

  - Office pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

  - Adobe Illustrator.

  - CLO 3D - student version (https://www.clo3d.com) pris 25 $ pr. Md.

  - Den studerendes computer skal have flg. specifikationer - se: https://support.clo3d.com/hc/en-us/articles/115000307168-Computer-Specifications

  Derudover medbringes relevant konstruktionsmateriale, syteknisk bog og tegneredskaber. Se Fronter for uddybende liste.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er en bunden forudsætning i hvert modul, som oplyses ved opstart af modulet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamen tager udgangspunkt i et specialefagligt emne eller projekt fra specialemodul 1,2 eller 3, som den studerende selvstændigt udvælger.

  Her skal den studerende fagligt diskutere og kritisk tage stilling til proces, metode og teori. Dette danner grundlag for eksamineringen, samt dialog om et eksamensspørgsmål, der trækkes i eksamenslokalet, hvor den studerende bliver udprøvet i viden, færdigheder og kompetencer inden for specialemodul 1,2 og 3.
  Formkrav
  Det udvalgte projekt kan både være digitalt og fysisk.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for de tre specialemoduler, der udprøves sammen.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Fashion & Tech Tools (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, digitale øvelser, peer-review.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, projektarbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.