Copenhagen School of Design and Technology

da

Nature & Creativity (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Nature & Creativity (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944513
Fag- /modulansvarlig
Tina Hjort Jensen
Berit Konstante Nissen
Sofie Edvard Nielsen
Susanne Guldager Johnsen
 • Formål

  I modulet Nature & Creativity introduceres den studerende til biomimicry, hvor FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling vil komme i spil med særlig fokus på nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 14: Livet i havet og 15: Livet på land.

  Formålet med at arbejde med biomimicry er at opbygge en grundlæggende forståelse for naturens muligheder og begrænsninger i forhold til at arbejde med design ud fra et bæredygtigt synspunkt. “Biomimicry is an approach to innovation that seeks sustainable solutions to human challenges by emulating nature's time-tested patterns and strategies” (citat Janine Benyus).

  Fokus for dette modul er at gennemgå en kreativ proces baseret på naturen som inspirationskilde, herunder at undersøge biomimicrys filosofiske principper: Nature as model, measure and mentor, samt eksperimentere med funktion, strukturer og overflader via materialemanipulationer.

  En samling af naturelementer vil blive afkodet, udforsket og oversat for at danne basis for de eksperimentelle materialemanipulationer, som efterfølgende skaleres i et 1:1 beklædningsprodukt, som forholder sig til menneskekroppen.

  Viden

  Den studerende:

  - skal have udviklingsbaseret viden om bæredygtige materialer og forarbejdningsmetoder.

  - skal have udviklingsbaseret viden i forhold til tendenser og fremtidstænkning.

  - skal have viden om og kunne reflektere over bæredygtige designtilgange og –processer.

  - skal kunne forstå og reflektere over anvendelsen af teknologi inden for industriel og eksperimenterende produktfremstilling.

  - kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller med en transformativ og innovativ tilgang.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - kan anvende analytiske og eksperimenterende metoder i designprocesser.

  - kan udvikle bæredygtige og værdiskabende koncepter og produktløsninger, der understøtter æstetik og funktionalitet.

  - kan anvende teknologi til udvikling af innovative designløsninger.

  - kan vurdere, vælge og begrunde relevante materiale og fremstillingsmetoder.

  - kan med en eksplorativ tilgang anvende relevant teknologi inden for professionens praksis.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - skal identificere egen læring samt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til designprofessionen.

  - kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for professionen og branchen.

  - kan selvstændigt og professionelt præsentere og argumentere for til- og fravalg i udviklingsprocessen samt for selve designløsningen.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde.

  Det anbefales løbende at samle opgaver, feedback og skriftlige refleksioner i en arbejdsportfolio. Arbejdet med opgaver og projekt samt efterfølgende feedback og egen refleksion er vigtigt for at opnå læringsmål.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Specialemodulerne: Fashion & Tech Tools og Change & Innovation.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer, strømforsyning og 3-knaps mus. Den studerende skal have installeret flg. programmer:

  - Office pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

  - Adobe Illustrator.

  - CLO 3D - student version (https://www.clo3d.com) pris 25 $ pr. Md.

  - Den studerendes computer skal have flg. specifikationer - se: https://support.clo3d.com/hc/en-us/articles/115000307168-Computer-Specifications

  Derudover medbringes relevant konstruktionsmateriale, syteknisk bog og tegneredskaber. Se Fronter for uddybende liste.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er en bunden forudsætning i hvert modul, som oplyses ved opstart af modulet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamen tager udgangspunkt i et specialefagligt emne eller projekt fra specialemodul 1,2 eller 3, som den studerende selvstændigt udvælger.

  Her skal den studerende fagligt diskutere og kritisk tage stilling til proces, metode og teori. Dette danner grundlag for eksamineringen, samt dialog om et eksamensspørgsmål, der trækkes i eksamenslokalet, hvor den studerende bliver udprøvet i viden, færdigheder og kompetencer inden for specialemodul 1,2 og 3.
  Formkrav
  Det udvalgte projekt kan både være digitalt og fysisk.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for de tre specialemoduler, der udprøves sammen.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Nature & Creativity (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, værksted, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.