Copenhagen School of Design and Technology

da

Fashion & Identity (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Fashion & Identity (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944514
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Sofie Edvard Nielsen
Tina Hjort
 • Formål og læringsmål

  Med afsæt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling vil modulet Fashion & Identity klæde den studerende på til at kunne agere i spændet mellem tradition og innovation målrettet fremtidens modebranche. Den studerende vil blive introduceret for praksisnære metoder og redskaber, der relaterer sig til Sustainable Fashion Tech. Formålet med modulet er at den studerende opnår viden og færdigheder inden for en analytisk og eksperimenterende designproces, bæredygtige designtilgange og materialer. Der vil være fokus på at arbejde strategisk og kommercielt med en kollektion i et designmæssigt såvel som forretningsmæssigt perspektiv.

  Derudover vil den studerende påbegynde arbejdet med en personlig udviklingskontrakt, som vil blive et vigtigt refleksions- og dialogredskab for det kommende specialerettede studie. Som en del heraf vil der være fokus på, hvilken designmæssig rolle, den studerende ønsker at påtage sig i fremtiden samt hvilke kompetencer der er vigtige i denne sammenhæng.

  Viden

  Den studerende:

  - skal have udviklingsbaseret viden om bæredygtige materialer og forarbejdningsmetoder.

  - skal have viden om og kunne reflektere over bæredygtige designtilgange og –processer.

  - skal kunne forstå og reflektere over kommunikative virkemidler i en formidlingskontekst.

  - skal have udviklingsbaseret viden i forhold til tendenser og fremtidstænkning.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - kan anvende analytiske og eksperimenterende metoder i designprocesser.

  - kan arbejde eksperimenterende og kommercielt i en nuværende samt fremtidig bæredygtig kontekst.

  - kan udvikle bæredygtige og værdiskabende koncepter og produktløsninger, der understøtter æstetik og funktionalitet.

  - kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller med en transformativ og innovativ tilgang.

  Kompetencer

  Ingen.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde. Læringsaktiviteterne består overvejende af fagligt input og peer to peer aktiviteter. Fokus er at styrke den studerende i at arbejde selvstændigt, samt at samarbejde og videndele. Den studerende instrueres i metoder til selvstændigt at kunne evaluere, reflektere og kvalitetssikre eget arbejde.

  Det anbefales løbende at samle opgaver, feedback og skriftlige refleksioner i en arbejdsportfolio. Arbejdet med opgaver og projekt samt efterfølgende feedback og egen refleksion er vigtigt for at opnå modulets læringsmål.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer.

  Den studerende skal have installeret flg. Programmer

  Office pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

  Adobe Illustrator & Photoshop

  Derudover medbringes relevante tegneredskaber til skitseringsprocessen. Se FRONTER for uddybende liste.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamen tager udgangspunkt i et specialefagligt emne eller projekt fra specialemodul 1,2 eller 3, som den studerende selvstændigt udvælger.

  Her skal den studerende fagligt diskutere og kritisk tage stilling til proces, metode og teori. Dette danner grundlag for eksamineringen, samt dialog om et eksamensspørgsmål, der trækkes i eksamenslokalet, hvor den studerende bliver udprøvet i viden, færdigheder og kompetencer inden for specialemodul 1,2 og 3.
  Formkrav
  Det udvalgte projekt kan både være digitalt og fysisk.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for de tre specialemoduler, der udprøves sammen.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Fashion & Identity (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, interne forelæsninger, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.