Copenhagen School of Design and Technology

da

Product & Technology (DA)

2022/2023
Specialeretning: Sustainable Fashion
Engelsk titel
Product & Technology (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944515
Fag- /modulansvarlig
Tina Hjort
Berit Konstante Nissen
Sofie Edvard Nielsen
 • Formål og læringsmål

  I modulet Product & Technology udfordres den studerende til at have et kritisk blik på den måde, hvorpå modebranchen forholder sig til design, produktudvikling og industriel produktion primært baseret på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

  Med afsæt i en given virksomhed vil den studerende opnå indsigt i og forståelse for kritisk at udvikle og vurdere beklædningsprodukter i en industriel og bæredygtig kontekst. I forlængelse heraf vil den studerende skabe funktionelle, kommercielle og værdiskabende produktløsninger, der imødekommer brugerens behov, markedet og fremtidstendenser.

  Der arbejdes metodisk og eksperimenterende med konstruktion og produktudvikling for udvalgte styles samt kommunikation af disse med henblik på produktion. Der vil være fokus på at arbejde strategisk og kommercielt med en kollektion i et produktionsmæssigt perspektiv.

  Viden

  Den studerende:

  - skal have udviklingsbaseret viden om teknologi, materialer og industriel produktion.

  - skal have udviklingsbaseret viden om professionens praksis inden for produktudvikling og –fremstilling.

  - skal kunne forstå og reflektere over anvendelsen af teknologi inden for industriel og eksperimenterende produktfremstilling.

  - skal have udviklingsbaseret viden om produktrelateret dokumentation.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - kan vurdere, vælge og begrunde anvendelsen af materialer og industrielle forarbejdningsmetoder i et bæredygtigt perspektiv.

  - kan vurdere, vælge og begrunde relevante materiale og fremstillingsmetoder.

  - kan anvende analoge og digitale metoder og redskaber i produktfremstilling.

  - kan anvende relevant teknologi til at formidle produktrelaterede emner i værdikæden.

  - kan vurdere, begrunde samt anvende visuel, verbal og/eller skriftlig kommunikation, der understøtter designprocesser og -løsninger.

  Kompetencer

  Ingen.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde i grupper. Læringsaktiviteterne består overvejende af fagligt input, peer to peer aktiviteter, samt samarbejde med eksterne brugere og virksomhed. Fokus er at styrke den studerende i at arbejde selvstændigt, samt at samarbejde og videndele.

  Det anbefales løbende at samle opgaver, feedback og skriftlige refleksioner i en arbejdsportfolio. Arbejdet med opgaver og projekt samt efterfølgende feedback og egen refleksion er vigtigt for at opnå modulets læringsmål.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Specialemodulet: Fashion & Identity.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer, strømforsyning og 3-knaps mus.

  Den studerende skal have installeret flg. Programmer

  Office pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

  Adobe Illustrator.

  CLO 3D - student version (https://www.clo3d.com) pris 25 $ pr. Md.

  Den studerendes computer skal have flg. specifikationer - se: https://support.clo3d.com/hc/en-us/articles/115000307168-Computer-Specifications

  Derudover medbringes relevant konstruktionsmateriale, syteknisk bog og tegneredskaber. Se FRONTER for uddybende liste.

  Den studerende skal påregne udgifter til nødvendige materialer til prøveopsyninger og færdig prototype.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamen tager udgangspunkt i et specialefagligt emne eller projekt fra specialemodul 1,2 eller 3, som den studerende selvstændigt udvælger.

  Her skal den studerende fagligt diskutere og kritisk tage stilling til proces, metode og teori. Dette danner grundlag for eksamineringen, samt dialog om et eksamensspørgsmål, der trækkes i eksamenslokalet, hvor den studerende bliver udprøvet i viden, færdigheder og kompetencer inden for specialemodul 1,2 og 3.
  Formkrav
  Det udvalgte projekt kan både være digitalt og fysisk.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for de tre specialemoduler, der udprøves sammen.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Product & Technology (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, klasseundervisning, øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, værksted.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.