Copenhagen School of Design and Technology

da

Konceptuel kommunikation (DA)

2022/2023
Specialeretning: Communication Design & Media
Engelsk titel
Conceptual Communication (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944541
Fag- /modulansvarlig
Trine Bekkersgaard Stark
Rasmus Rahbek Simonsen
 • Formål og læringsmål

  Modulet har til formål at give den studerende færdigheder til at arbejde konceptuelt og udvikle kommunikation til en bestemt brugergruppe baseret på en case. I en struktureret og brugercentreret proces vil studerende lære at udforske kulturelle og samfundsmæssige tendenser, der kan inspirere eller udfordre kommunikationsprocessen. I nært samarbejde med en relevant afsender vil studerende tage fat om specifikke problemstillinger, der berører modtagergruppens helt specifikke kontekst.

  Dette modul er inspireret af forskellige tilgange inden for design, der søger at udvikle konkrete koncepter til specifikke modtagere. Derfor vil studerende gennem dette modul blive præsenteret for teori og metoder, der sætter fokus på afsender- og modtagerforhold. Desuden har modulet til formål at rammesætte en kommunikations-designers unikke kompetencegrundlag, der kombinerer strategi, visuel kommunikation, retorik og medieforståelse.

  Viden

  Den studerende:

  - Den studerende skal kunne definere og forklare forskellige formidlingsstrategier til at bygge bro mellem afsenders budskab og modtagers behov.

  - Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis inden for kommunikation, strategi og medieforståelse.

  - Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis design, innovation og mediestrategi

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Den studerende skal kunne udvælge de rette æstetiske virkemidler i udviklingen af det endelige produkt baseret på konceptets elementer.

  - Den studerende skal kunne opdage, sammenholde og behandle tendenser og fænomener i forhold til trend- og samfundsteori i historisk og brugerorienteret kontekst.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Den studerende skal kunne designe forskellige kommunikations-produkter, der tager højde for konceptets budskab og værdisæt.

  - Den studerende skal kunne anvende og forsvare antropologisk metode til indsamling af relevant data og formidle komplekse faglige problemstillinger interpersonelt og -kulturelt på en velargumenteret og veldokumenteret måde.

  - Skal kunne håndtere og diskutere udviklingsorienterede opgaver inden for design- og idegenerering.

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for design- teknologi og innovation.

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen vil variere mellem forelæsninger, gæsteforelæsninger, workshops, øvelser og vejledning. Der lægges vægt på at den studerende tilegner sig en forståelse af sin viden, færdigheder og kompetencer som communication designer, og at de kan anvende disse i praksis.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer. Den studerende skal have installeret MS Office-pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamen tager udgangspunkt i et specialefagligt emne eller projekt fra specialemodul 1,2 eller 3, som den studerende selvstændigt udvælger.

  Her skal den studerende fagligt diskutere og kritisk tage stilling til proces, metode og teori. Dette danner grundlag for eksamineringen, samt dialog om et eksamensspørgsmål, der trækkes i eksamenslokalet, hvor den studerende bliver udprøvet i viden, færdigheder og kompetencer inden for specialemodul 1,2 og 3.
  Formkrav
  Det udvalgte projekt kan både være digitalt og fysisk.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for de tre specialemoduler, der udprøves sammen.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Konceptuel kommunikation (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, indsamling af empiri, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.