Copenhagen School of Design and Technology

da

Kommunikationsdesign for forandring (DA)

2022/2023
Specialeretning: Communication Design & Media
Engelsk titel
Communication Design for Change (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944543
Fag- /modulansvarlig
Stine Behrendtzen
Rasmus Rahbek Simonsen
Helene Niclasen Jeune
 • Formål og læringsmål

  Modulet fokuserer på kommunikationsdesign som en katalysator for forandring i samfundet.

  De studerende skal udvikle kommunikationsløsninger, der ved hjælp af visuelle, retoriske og designerlige virkemidler adresserer et verdensmål, så tematikken virker vedkommende og involverende på en udvalgt målgruppe. Modulet har fokus på multimodale formidlingsformater, oplevelsesdesign og udstillingsdesign. Modulet består derudover af kuratering af de kommunikationsløsninger, som de studerende har skabt.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal have udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for kommunikation, strategi og medieforståelse.

  - Skal kunne definere og forklare forskellige formidlingsstrategier til at bygge bro mellem afsenders budskab og modtagers behov.

  - Skal have udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for design, innovation og mediestrategi.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne udvælge de rette æstetiske virkemidler i udviklingen af det endelige produkt baseret på konceptets elementer.

  - Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller og teknologi inden for design og innovation.

  - Skal kunne anvende, afprøve og frembringe innovative metoder til problemløsning og formidling.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal kunne håndtere relevante udviklingsorienterede problemstillinger inden for design og kommunikation.

  - Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i innovative designprocesser.

  - Skal kunne udarbejde skriftlige og mundtlige fremtidsanalytiske oplæg med baggrund i idéhistoriske og kulturteoretiske analyser.

 • Undervisningsform
  Der arbejdes med en blanding af forelæsninger, workshops samt gruppearbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer. Den studerende skal have installeret MS Office-pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamen tager udgangspunkt i et specialefagligt emne eller projekt fra specialemodul 1,2 eller 3, som den studerende selvstændigt udvælger.

  Her skal den studerende fagligt diskutere og kritisk tage stilling til proces, metode og teori. Dette danner grundlag for eksamineringen, samt dialog om et eksamensspørgsmål, der trækkes i eksamenslokalet, hvor den studerende bliver udprøvet i viden, færdigheder og kompetencer inden for specialemodul 1,2 og 3.
  Formkrav
  Det udvalgte projekt kan både være digitalt og fysisk.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for de tre specialemoduler, der udprøves sammen.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kommunikationsdesign for forandring (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.