Copenhagen School of Design and Technology

da

Empathy & Functionality (DA)

2020/2021
Specialeretning: Sustainable Fashion
Engelsk titel
Empathy & Functionality (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944614
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Sofie Edvard Nielsen
 • Formål

  I modulet Empati & Funktionalitet opnår den studerende indblik i en social forretningsmodel, hvor menneskelige behov, ansvarlighed og fælles værdiskabelse udgør det grundlæggende fundament.

  Med afsæt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling vil den studerende arbejde med en dybdegående brugerindsigt og –inddragelse for at kunne identificere modtagerbehov og omsætte disse til innovative og funktionelle bæredygtige produkt løsninger

  I forlængelse heraf vil FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion komme i spil i selve produktudviklingen. Den studerende vil som optakt til designprocessen blive introduceret for cirkulære designtilgange, hvor udnyttelse af allerede eksisterende ressourcer vil være omdrejningspunktet.

  Formålet med modulet er at udvikle og producere socialt bæredygtige designprodukter, der imødekommer behovet for at anvende allerede eksisterende ressourcer, og som samtidig har et kommercielt og salgbart udtryk.

  Som afslutning på modulet vil den studerende udarbejde kommunikationsmateriale og afsætte produkterne i en pop-up shop.

  Viden

  Den studerende:

  - til udvikling af innovative og identitetsskabende designløsninger.

  - Skal kunne forstå og reflektere over værdikæden og brugerens behov.

  - Skal have udviklingsbaseret viden om professionens praksis inden for produktudvikling og –fremstilling.

  - Skal have udviklingsbaseret viden om produktrelateret dokumentation.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - bæredygtige designløsninger.

  - Kan udvikle bæredygtige og værdiskabende koncepter og produktløsninger, der understøtter æstetik og funktionalitet.

  - Kan vurdere, vælge og begrunde relevante materiale og fremstillingsmetoder.

  - Kan formidle og visualisere løsningsforslag gennem prototyping til samarbejdspartnere og brugere.

  - Kan vurdere, begrunde samt anvende visuel, verbal og/eller skriftlig kommunikation, der understøtter designprocesser og -løsninger.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Kan håndtere komplekse analytiske og eksperimenterende designprocesser, med henblik på at realisere værdiskabende designløsninger.

  - Kan identificere modtagerbehov og omsætte disse til innovative og transformative bæredygtige designløsninger.

  - Kan udarbejde og implementere komplekse løsningsforslag inden for produktudvikling i forhold til teknologi, materiale og industrielle forarbejdningsmetoder.

  - Kan håndtere kommunikative virkemidler til relevante aftagere på et internt og/eller eksternt niveau.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde i grupper. Læringsaktiviteterne består overvejende af fagligt input, peer to peer aktiviteter, samt samarbejde med eksterne brugere, virksomhed og/eller organisation. Fokus er at styrke den studerende i at arbejde selvstændigt, samt at samarbejde og videndele.

  Det anbefales løbende at samle opgaver, feedback og skriftlige refleksioner i en arbejdsportfolio. Arbejdet med opgaver og projekt samt efterfølgende feedback og egen refleksion er vigtigt for at opnå modulets læringsmål.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer, strømforsyning og 3-knaps mus. Den studerende skal have installeret flg. programmer:

  - Office pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

  - Adobe Illustrator.

  - CLO 3D - student version (https://www.clo3d.com) pris 25 $ pr. Md.

  - Den studerendes computer skal have flg. specifikationer - se: https://support.clo3d.com/hc/en-us/articles/115000307168-Computer-Specifications

  Derudover medbringes relevant konstruktionsmateriale, syteknisk bog og tegneredskaber. Se Fronter for uddybende liste.

  Den studerende skal påregne udgifter til nødvendige materialer til prøveopsyninger og færdig prototype.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er en bunden forudsætning i hvert modul, som oplyses ved opstart af modulet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel skriftlig hjemmeopgave.
  Opgavetype
  Den studerende skal udvælge en fagrelevant case med en klar afsender og modtager. Casen danner herved grundlag for den skriftlige opgave. I opgaven skal den studerende inddrage relevante teorier og metoder fra specialets 6. semester. Med udgangspunkt i den valgte case skal den studerende udfærdige en problemformulering, der derved udgør grundlaget for den skriftlige opgave. Ved hjælp af specialerettede metoder skal der udføres empiriske undersøgelser i løbet af eksamensperioden, og resultaterne af disse skal herefter analyseres i opgaven ved brug af teori.

  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag rettet mod den valgte case. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er 8 normalsider (+/- 10%).

  På opgavens forside skal titel, den studerendes navn, klasse, dato og antal anslag fremgå.

  Definition af normalside
  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter og kildehenvisninger, men ikke forside, fortrolighedserklæring/tro- og loveerklæring, indholdsfortegnelse, kildeliste (litteraturliste) og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med.

  Anvendt referencesystem
  Kildeliste, kildehenvisninger og citatangivelser skal håndteres efter Harvard Referencing System.

  Særligt krav til kilde- og litteraturliste
  I opgaven skal du kildehenvise til de teorier og metoder, som du anvender. Du skal sikre dig, at kildelisten (litteraturlisten) indeholder alle de teorier og metoder, som du anvender i opgaven og at du henviser til de korrekte materialer, jf. pensumlisten. Du må fx ikke henvise til en undervisers præsentation, men skal henvise til den originale kilde fra pensum.

  Bilag
  Bilag placeres efter kildelisten og skal kun medtages, hvis den studerende henviser til det i opgaven. Et bilag er materialer, som den studerende stiller til rådighed for læseren, men som ikke hører hjemme i sit fulde uddrag i opgaven. Bilag kan være - men er ikke begrænset til - interviewudskrifter, spørgeskemaer, statistiske oversigter, svært tilgængelige dokumenter, m.m. Et bilag skal påføres bilagsnummer, overskrift, forklarende tekst og eventuelt referencer. Ved flere bilag skal den studerende lave en bilagsoversigt. Hvert nyt bilag starter på en ny side.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der gives 5 studiedage til hjemmeopgaven.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for specialemodulerne på 6. semester.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Empathy & Functionality (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af pensum, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.