Copenhagen School of Design and Technology

da

Nature & Creativity (DA)

2022/2023
Specialeretning: Sustainable Fashion
Engelsk titel
Nature & Creativity (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944617
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Sofie Edvard Nielsen
Tina Hjort
Susanne Guldager Johnsen
 • Formål og læringsmål

  I modulet Nature & Creativity introduceres den studerende til biomimicry, hvor FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling vil være omdrejningspunktet.

  Formålet med at arbejde med biomimicry er at opbygge en grundlæggende forståelse for naturens muligheder og begrænsninger i forhold til at arbejde med design ud fra et bæredygtigt synspunkt. “Biomimicry is an approach to innovation that seeks sustainable solutions to human challenges by emulating nature's time-tested patterns and strategies” (citat Janine Benyus).

  Fokus for dette modul er at gennemgå en kreativ proces baseret research og empiriske undersøgelser og med som naturen som inspirationskilde, herunder at undersøge biomimicrys filosofiske principper.

  Herfra arbejdes der analytisk og eksperimenterende med produktudvikling for udvalgte designløsninger samt kommunikation af disse med henblik på videndeling.

  Viden

  Den studerende:

  skal have udviklingsbaseret viden om bæredygtige materialer og forarbejdningsmetoder.

  skal have udviklingsbaseret viden i forhold til tendenser og fremtidstænkning.

  Færdigheder

  Den studerende:

  kan anvende analytiske og eksperimenterende metoder i designprocesser.

  kan udvikle bæredygtige og værdiskabende koncepter og produktløsninger, der understøtter æstetik og funktionalitet.

  kan anvende teknologi til udvikling af innovative designløsninger.

  kan med en eksplorativ tilgang anvende relevant teknologi inden for professionens praksis.

  Kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller med en transformativ og innovativ tilgang.

  Kompetencer

  Den studerende:

  kan håndtere komplekse analytiske og eksperimenterende designprocesser, med henblik på at realisere værdiskabende designløsninger.

  skal identificere egen læring samt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til designprofessionen.

  kan selvstændigt håndtere fagligt og/eller tværfagligt samarbejde ved hjælp af relevant teknologi.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde.

  Det anbefales løbende at samle opgaver, feedback og skriftlige refleksioner i en arbejdsportfolio. Arbejdet med opgaver og projekt samt efterfølgende feedback og egen refleksion er vigtigt for at opnå læringsmål.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Specialemodulerne: Fashion & Identity, Product & Technology og Second Life.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer.

  Den studerende skal have installeret flg. Programmer

  Office pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

  Adobe Illustrator.

  Den studerendes computer skal have flg. specifikationer - se: https://support.clo3d.com/hc/en-us/articles/115000307168-Computer-Specifications

  Den studerende skal påregne udgifter til nødvendige materialer til prøveopsyninger og færdig prototype.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel skriftlig hjemmeopgave.
  Opgavetype
  Den studerende skal udvælge en fagrelevant case med en klar afsender og modtager. Casen danner herved grundlag for den skriftlige opgave. I opgaven skal den studerende inddrage relevante teorier og metoder fra specialets 6. semester. Med udgangspunkt i den valgte case skal den studerende udfærdige en problemformulering, der derved udgør grundlaget for den skriftlige opgave. Ved hjælp af specialerettede metoder skal der udføres empiriske undersøgelser i løbet af eksamensperioden, og resultaterne af disse skal herefter analyseres i opgaven ved brug af teori.

  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag rettet mod den valgte case. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max. 8 normalsider.

  Rapporten skal indeholde:
  • Forside indeholdende: Titel, den studerendes navn, specialeretningen, antal anslag
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning og problemformulering
  • Metode og teori
  • Afgrænsning
  • Analyse
  • Løsning
  • Konklusion
  • Litteraturliste
  • Bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der gives 5 studiedage til hjemmeopgaven.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for specialemodulerne på 6. semester.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Nature & Creativity (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: eksterne forelæsninger, projektarbejde, øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri, projektarbejde, værksted.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.