Copenhagen School of Design and Technology

da

Design Identity for The Future (DA)

2022/2023
Specialeretning: Sustainable Fashion
Engelsk titel
Design Identity for The Future (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944618
Fag- /modulansvarlig
Tina Hjort
Berit Konstante Nissen
Sofie Edvard Nielsen
Susanne Guldager Johnsen
 • Formål og læringsmål

  Specialets sidste modul Design Identity for The Future har fokus på designidentitet og designerens rolle i fremtiden.

  Den studerende får mulighed for selvstændigt at finde sin egen vej på baggrund af den viden, de færdigheder og kompetencer, som er opnået under uddannelsen sat i kontekst af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

  Modulet er baseret på en business case eller eget iværksætterprojekt. Den studerende udvikler en bæredygtig designstrategi, der munder ud i en designløsning målrettet virksomhedens/organisationens DNA og brugerens behov. Et grundlæggende element i modulet er den iterative designproces.

  Overordnet er der fokus på designerens rolle samt design, produktudvikling og storytelling.

  Viden

  Den studerende:

  - skal kunne forstå og reflektere over relevant teori og metode i forhold til udvikling af innovative og identitetsskabende designløsninger.

  - skal kunne forstå og reflektere over værdikæden og brugerens behov.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - kan vurdere, vælge og begrunde anvendelsen af materialer og industrielle forarbejdningsmetoder i et bæredygtigt perspektiv.

  - kan formidle identitetsskabende, innovative, konkurrencedygtige og bæredygtige designløsninger.

  - kan anvende trend- og omverdensanalyse til design- og produktudvikling.

  - kan vurdere, vælge og begrunde relevante materiale og fremstillingsmetoder.

  - kan anvende relevant teknologi til at formidle produktrelaterede emner i værdikæden.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - skal identificere egen læring samt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til designprofessionen.

  - kan identificere modtagerbehov og omsætte disse til innovative og transformative bæredygtige designløsninger.

  - skal identificere egen læring samt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til den teknologiske udvikling.

  - kan udarbejde og implementere komplekse løsningsforslag inden for produktudvikling i forhold til teknologi, materiale og industrielle forarbejdningsmetoder.

  - kan håndtere kommunikative virkemidler til relevante aftagere på et internt og/eller eksternt niveau.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, opgaver og hands-on projektarbejde. Læringsaktiviteterne består overvejende af fagligt input, peer to peer aktiviteter, samt projektsamarbejde i en entreprenant eller intraprenant kontekst. Fokus er at styrke den studerende i at arbejde selvstændigt, samt at samarbejde og videndele.

  Det anbefales løbende at samle opgaver, feedback og skriftlige refleksioner i en arbejdsportfolio. Arbejdet med opgaver og projekt samt efterfølgende feedback og egen refleksion er vigtigt for at opnå modulets læringsmål.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Specialemodulerne: Fashion & Identity, Product & Technology og Second Life og Nature & Creativity.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer, strømforsyning og 3-knaps mus.

  Den studerende skal have installeret flg. Programmer

  Office pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

  Adobe Illustrator.

  CLO 3D - student version (https://www.clo3d.com) pris 25 $ pr. Md.

  Den studerendes computer skal have flg. specifikationer - se: https://support.clo3d.com/hc/en-us/articles/115000307168-Computer-Specifications

  Derudover medbringes relevant konstruktionsmateriale, syteknisk bog og tegneredskaber. Se FRONTER for uddybende liste.

  Den studerende skal påregne udgifter til nødvendige materialer til prøveopsyninger og færdig prototype.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel skriftlig hjemmeopgave.
  Opgavetype
  Den studerende skal udvælge en fagrelevant case med en klar afsender og modtager. Casen danner herved grundlag for den skriftlige opgave. I opgaven skal den studerende inddrage relevante teorier og metoder fra specialets 6. semester. Med udgangspunkt i den valgte case skal den studerende udfærdige en problemformulering, der derved udgør grundlaget for den skriftlige opgave. Ved hjælp af specialerettede metoder skal der udføres empiriske undersøgelser i løbet af eksamensperioden, og resultaterne af disse skal herefter analyseres i opgaven ved brug af teori.

  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag rettet mod den valgte case. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max. 8 normalsider.

  Rapporten skal indeholde:
  • Forside indeholdende: Titel, den studerendes navn, specialeretningen, antal anslag
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning og problemformulering
  • Metode og teori
  • Afgrænsning
  • Analyse
  • Løsning
  • Konklusion
  • Litteraturliste
  • Bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der gives 5 studiedage til hjemmeopgaven.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for specialemodulerne på 6. semester.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design Identity for The Future (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri, projektarbejde, værksted.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.