Copenhagen School of Design and Technology

da

Strategic Fashion Management (DA)

2022/2023
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Strategic Fashion Management (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944624
Fag- /modulansvarlig
Tim Meicker
 • Formål og læringsmål

  I dette projektorienterede modul arbejdes med revidering og udvikling af virksomhedstrategier fra idé til implementering baseret på virkelighedsnære cases. Der arbejdes med virksomhedens markeds- og konkurrenceforhold, forretningsmodeller, samt forskellige tilgange til innovation. Modulet har en international tilgang til teori og praksis og der arbejdes med forskellige problemstillinger i forhold til globalisering, teknologisk udvikling og virksomhedens vækstmuligheder. Projektarbejdet udføres typisk i samarbejde med en eller flere indbudte virksomheder for at træne den studerendes evne til at omdanne teori til praksis i et forretningsmæssigt og kommercielt perspektiv.

  Viden

  Den studerende:

  - skal have viden om mikro- og makroøkonomiske begreber og politisk økonomiske problemstillinger.

  - skal have kendskab til markeds- og konkurrenceforhold.

  - skal have viden om relevante erhvervsøkonomiske problemstillinger.

  Færdigheder

  Den studerende:

  -skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsningsmodeller til virksomhedens interne og eksterne interessenter.

  -skal kunne vurdere markedsforhold og tilrettelægge virksomheders handelsmæssige strategier og koncepter i overensstemmelse hermed.

  -skal kunne vurdere den økonomiske udvikling på væsentlige markeder og tilpasse parameterindsatsen i overensstemmelse hermed.

  -skal kunne anvende metoder og redskaber inden for styring af virksomhedens supply chain på strategisk niveau.

  -skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, tilpasse parameterindsatsen, samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller med henblik på at styrke konkurrenceevnen.

  Kompetencer

  Den studerende:

  -skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, herunder inddrage det omgivende samfunds behov, samt perspektivere det til virksomheden.

  -skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.

  -skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

 • Undervisningsform
  Dialogbaserede forelæsninger kombineret med øvelser og gruppearbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer. Den studerende skal have installeret MS Office-pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel skriftlig hjemmeopgave.
  Opgavetype
  Den studerende skal udvælge en fagrelevant case med en klar afsender og modtager. Casen danner herved grundlag for den skriftlige opgave. I opgaven skal den studerende inddrage relevante teorier og metoder fra specialets 6. semester. Med udgangspunkt i den valgte case skal den studerende udfærdige en problemformulering, der derved udgør grundlaget for den skriftlige opgave. Ved hjælp af specialerettede metoder skal der udføres empiriske undersøgelser i løbet af eksamensperioden, og resultaterne af disse skal herefter analyseres i opgaven ved brug af teori.

  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag rettet mod den valgte case. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max. 8 normalsider.

  Rapporten skal indeholde:
  • Forside indeholdende: Titel, den studerendes navn, specialeretningen, antal anslag
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning og problemformulering
  • Metode og teori
  • Afgrænsning
  • Analyse
  • Løsning
  • Konklusion
  • Litteraturliste
  • Bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der gives 5 studiedage til hjemmeopgaven.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for specialemodulerne på 6. semester.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Strategic Fashion Management (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, projektarbejde, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.