Copenhagen School of Design and Technology

da

Campaign Strategy (DA)

2022/2023
Specialeretning: Brand Design
Engelsk titel
Campaign Strategy (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944634
Fag- /modulansvarlig
Nanna Kanneworff
Sofia Viholt
Marie-Louise Lynge Jensen
Mette Vilsøe Lowth
 • Formål og læringsmål

  Formålet med modulet er at give den studerende redskaber og metoder til at beskæftige sig teoretisk og praktisk med brand-aktivering med afsæt i en virksomheds overordnede brandstrategi og brandidentitet. Den studerende bliver introduceret til, hvordan man i kampagneplanlægningen arbejder med indsigter i hhv. målgruppe, brand og marked og omsætter disse til konkrete, velfunderede kampagnestrategier. Der arbejdes desuden med at inddrage indsamling af egen primær empiri som en del af den fagligt funderede argumentation for de strategiske valg og fravalg i den endelige kampagnestrategi.
  Der arbejdets gennem modulet med en case-virksomhed. Modulet munder ud i et Kreativt Brief for en kampagne og nogle dertilhørende kreative retninger.

  Viden

  Den studerende:

  -skal have udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for verbal og visuel kommunikation og formidling af virksomhedens brand og koncept.

  -skal kunne forstå og reflektere over anvendt teori og metode til at identificere og forstå brugeradfærd, touch points og samspillet derimellem.

  -skal have udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for strategisk branding.

  -skal kunne forstå og reflektere over anvendt teori og metode til at indsamle og analysere markedsdata.

  -skal kunne forstå og reflektere over anvendte teoretiske og praktiske kreative og kvalitative metoder til at identificere brugerindsigter og innovative kampagne koncepter.

  Færdigheder

  Den studerende:

  -skal kunne anvende værktøjer og redskaber til at formidle virksomhedens brand og koncept.

  -skal kunne vurdere og eksekvere indhold i relevante touch points og sikre samspillet derimellem.

  -skal kunne afdække brugeradfærd gennem analyse med henblik på at forstå behov og udvikle kommunikation.

  -skal kunne vurdere og anvende relevante analysemetoder til at identificere strømninger i markedet.

  -skal kunne lede og håndtere komplekse strategiske projekter.

  -skal kunne vurdere og anvende relevante kvalitative metoder til at identificere relevante brugerindsigter.

  -skal kunne anvende en empatisk og analytisk tilgang i konceptudviklingsprocessen.

  Kompetencer

  Den studerende:

  -skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede strategiske problematikker.

  -skal selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige strategiprocesser.

  -skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til at arbejde med strategisk udvikling i virksomheden.

  -skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede strategiske problematikker.

  -skal selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige strategiprocesser.

  -skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til at arbejde med strategisk udvikling i virksomheden.

  -skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt brand- og koncept samarbejder.

 • Undervisningsform
  Modulet vil indeholde forelæsninger, gæsteforelæsninger, klassediskussioner, øvelser, videoer, casearbejde, peer-review mm.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer. Den studerende skal have installeret MS Office-pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel skriftlig hjemmeopgave.
  Opgavetype
  Den studerende skal udvælge en fagrelevant case med en klar afsender og modtager. Casen danner herved grundlag for den skriftlige opgave. I opgaven skal den studerende inddrage relevante teorier og metoder fra specialets 6. semester. Med udgangspunkt i den valgte case skal den studerende udfærdige en problemformulering, der derved udgør grundlaget for den skriftlige opgave. Ved hjælp af specialerettede metoder skal der udføres empiriske undersøgelser i løbet af eksamensperioden, og resultaterne af disse skal herefter analyseres i opgaven ved brug af teori.

  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag rettet mod den valgte case. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max. 8 normalsider.

  Rapporten skal indeholde:
  • Forside indeholdende: Titel, den studerendes navn, specialeretningen, antal anslag
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning og problemformulering
  • Metode og teori
  • Afgrænsning
  • Analyse
  • Løsning
  • Konklusion
  • Litteraturliste
  • Bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der gives 5 studiedage til hjemmeopgaven.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for specialemodulerne på 6. semester.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Campaign Strategy (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, klasseundervisning, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, indsamling af empiri, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.