Copenhagen School of Design and Technology

da

Kampagnekommunikation (DA)

2022/2023
Specialeretning: Communication Design & Media
Engelsk titel
Campaign Communication (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944644
Fag- /modulansvarlig
Helene Niclasen Jeune
Rasmus Rahbek Simonsen
 • Formål og læringsmål

  Dette modul handler om at udvikle og planlægge en kommunikationskampagne med fokus på at identificere og afkode en virksomheds identitet, dens eksisterende kommunikation og marked og dernæst udfordre, forstyrre og re-designe disse elementer i praksis. Der vil være fokus på brugerinddragelse og transmediel storytelling og strategi.

  Modulet handler endvidere om at afkode de kulturelle tendenser og konnotationer i samfundet, som virksomheden hægter sig op på og udtrykker sig i forhold til. Det handler om at undersøge de samfundstendenser og fremtidsscenarier, der udfordrer virksomheden på sigt og som gør det afgørende for virksomheden at være i forandring og tænke innovative løsningsscenarier.

  Der lægges vægt på samspil mellem forskellige typer medier og virksomheden, dens målgruppe og potentielle inddragelsesmuligheder. Derudover vil den studerende udvikle visuelle kampagneprodukter og endeligt forelægge deres kommunikationskampagne for virksomheden. Centrale begreber fra disruption teori og transmedia teori vil blive inddraget i undervisningen.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal have udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for kommunikation, strategi og medieforståelse.

  Skal kunne forstå, formulere og reflektere over teorier, metode og praksis inden for design, innovation og mediestrategi.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne identificere, vurdere og producere relevante løsningsforslag på baggrund af research og databearbejdning.

  - Skal kunne identificere og anvende design- og innovationsmetoder.

  - Skal kunne undersøge og afprøve de samfundstendenser og fremtidsscenarier, der udfordrer virksomheden eller organisationen på sigt, og som gør det afgørende for denne at være i forandring og tænke nye løsningsscenarier.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal kunne diskutere styrker og svagheder ved forskellige løsningsformer og træffe et endeligt valg ift. den overordnede strategi.

  - Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i innovative designprocesser.

  - Skal kunne udvikle, designe, optimere og forholde sig kritisk til virksomhedens eller organisationens kommunikationsstrategi med udgangspunkt i organisationens identitet og brand og de strømninger, der rører sig i samfundet.

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen vil variere mellem forelæsninger, gæsteforelæsninger, workshops, øvelser og vejledning. Der lægges vægt på at den studerende tilegner sig en forståelse af sin rolle/faglighed som Communication designer og overfører denne viden i praksis.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer. Den studerende skal have installeret MS Office-pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel skriftlig hjemmeopgave.
  Opgavetype
  Den studerende skal udvælge en fagrelevant case med en klar afsender og modtager. Casen danner herved grundlag for den skriftlige opgave. I opgaven skal den studerende inddrage relevante teorier og metoder fra specialets 6. semester. Med udgangspunkt i den valgte case skal den studerende udfærdige en problemformulering, der derved udgør grundlaget for den skriftlige opgave. Ved hjælp af specialerettede metoder skal der udføres empiriske undersøgelser i løbet af eksamensperioden, og resultaterne af disse skal herefter analyseres i opgaven ved brug af teori.

  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag rettet mod den valgte case. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max. 8 normalsider.

  Rapporten skal indeholde:
  • Forside indeholdende: Titel, den studerendes navn, specialeretningen, antal anslag
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning og problemformulering
  • Metode og teori
  • Afgrænsning
  • Analyse
  • Løsning
  • Konklusion
  • Litteraturliste
  • Bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der gives 5 studiedage til hjemmeopgaven.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for specialemodulerne på 6. semester.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kampagnekommunikation (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, virksomhedssamarbejde, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, informationssøgning, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.