Copenhagen School of Design and Technology

da

Kompetence toolbox (DA)

2022/2023
Specialeretning: Communication Design & Media
Engelsk titel
Competence Toolbox (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944645
Fag- /modulansvarlig
Trine Bekkersgaard Stark
Rasmus Rahbek Simonsen
Helene Niclasen Jeune
Stine Behrendtzen
 • Formål og læringsmål

  Dette modul handler om at styrke den enkelte studerendes evne til at klargøre og formidle egne kompetencer, samt faglige og personlige mål. Desuden skal den studerende identificere, udvikle og formidle løsningsforslag både verbalt og visuelt.

  Modulet vil have fokus på kompetenceafklaring, personlige og faglige mål, præsentationsteknik, kreative- og innovationsprocesser samt visuel udførelse af portfolio og løsningsmateriale.

  Modulet skal gøre den studerende i stand til at stå stærkere på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, med større klarhed over egne mål og kompetencer, en evne til at præsentere sig selv og møde virksomhederne med egne innovative og kreative løsninger.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal kunne tilegne sig, identificere og redegøre for udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for design, innovation og mediestrategi.

  - Skal kunne forstå, formulere og reflektere over teorier, metode og praksis inden for design, innovation og mediestrategi.

  - Skal kunne tilegne sig, identificere og redegøre for udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for design, innovation og mediestrategi.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal behandle, formidle og transformere viden strategisk, skriftligt, visuelt og mundtligt.

  - Skal kunne analysere eksisterende koncepter og hvordan disse kunne forbedres ift. nye strømninger inden for branchen.

  - Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til relevante samarbejdspartnere og brugergrupper.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i tværfaglige miljøer.

  - Skal kunne arbejde strategisk og innovativt og håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering både selvstændigt og i samarbejde med andre.

 • Undervisningsform
  Workshops, øvelser, præsentationer og vejledning. Der lægges vægt på at den studerende tilegner sig en forståelse af sin rolle/faglighed som Communication designer og overfører denne viden i praksis.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer. Den studerende skal have installeret MS Office-pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel skriftlig hjemmeopgave.
  Opgavetype
  Den studerende skal udvælge en fagrelevant case med en klar afsender og modtager. Casen danner herved grundlag for den skriftlige opgave. I opgaven skal den studerende inddrage relevante teorier og metoder fra specialets 6. semester. Med udgangspunkt i den valgte case skal den studerende udfærdige en problemformulering, der derved udgør grundlaget for den skriftlige opgave. Ved hjælp af specialerettede metoder skal der udføres empiriske undersøgelser i løbet af eksamensperioden, og resultaterne af disse skal herefter analyseres i opgaven ved brug af teori.

  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag rettet mod den valgte case. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max. 8 normalsider.

  Rapporten skal indeholde:
  • Forside indeholdende: Titel, den studerendes navn, specialeretningen, antal anslag
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning og problemformulering
  • Metode og teori
  • Afgrænsning
  • Analyse
  • Løsning
  • Konklusion
  • Litteraturliste
  • Bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der gives 5 studiedage til hjemmeopgaven.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for de to specialemoduler, der udprøves sammen.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kompetence toolbox (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, projektpræsentation, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, læsning af pensum, portefolio-arbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.