Copenhagen School of Design and Technology

da

Brugerundersøgelse og metode (DA)

2021/2022
Engelsk titel
User Research (DA)
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
9981502
Fag- /modulansvarlig
Julia Polinna
Christina Rungstrøm
Mikkel Meldgaard
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet omhandler forskellige brugerundersøgelsers muligheder og begrænsninger og deres anvendelse i praksis. Sigtet med faget er at kunne planlægge undersøgelsesdesign samt udføre og evaluere forundersøgelser og løbende tests med henblik på at kunne færdiggøre et helt digitalt koncept.

  Viden

  Den uddannede har udviklingsbaseret viden om og kan forstå og reflektere over:
  ● brugerundersøgelser og -tests af brugeroplevelse og brugeradfærd
  ● valg og validering af kvalitative og kvantitative brugerundersøgelsesmetoder herunder deres værdiskabelse i den samlede konceptudvikling

  Færdigheder

  Den uddannede kan anvende metoder og redskaber samt mestre de færdigheder, der knytter sig til:
  ● udvælgelse og anvendelse af teorier, metoder og redskaber til undersøgelse og analyse af digitale koncepter
  ● indsamling, analyse, tolkning og formidling af relevant data i forhold til udarbejdelse af digitale koncepter

  Den uddannede kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i relation til:
  ● brugerundersøgelsesmetoders kvalitet og hensigtsmæssighed

  Den uddannede kan formidle:
  ● brugerundersøgelsernes værdiskabelse
  ● indsamlede indsigter og mønstre til de relevante interessenter

  Kompetencer

  Den uddannede kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til:
  ● brugerundersøgelser i forbindelse med udvikling, test, evaluering og videreudvikling af digitale koncepter
  Den uddannede kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til:
  ● opstilling og udførelse af løbende brugerundersøgelser i relation til udarbejdelse af digitale koncepter

  Den uddannede kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til brugerundersøgelse og metode.

 • Undervisningsform
  Det er en forudsætning for at følge undervisningen, at den studerende har adgang til en bærbar computer eller tilsvarende. Undervisning kan derfor planlægges på det grundlag at alle studerende har adgang til computer. Undervisningen organiseres på en måde, så studerende bliver gjort bekendte med forskellige former for undervisning og
  arbejdsmetoder, og derved udvikler en stor grad af selvstændighed, samarbejdsevner og innovative evner. Uddannelsen lægger stor vægt på at den enkelte studerende deltager aktivt i uddannelsens aktiviteter og tager ansvar for egen læring.
  Undervisningen tilpasses de enkelte semestres fag, hvor hvert semester har eget
  uafhængige, overordnede læringsmål, der skal sikre kontinuitet i læringen. Der vil
  forekomme en kombination af klasserumsundervisning, emnespecifikke og
  interdisciplinære projekter, og problemorienterede opgaver.

  Arbejde udføres både i grupper og individuelt. Variationerne i arbejdsform giver den
  studerende mulighed for at udvikle sig akademisk, og udvikler evnen til at reflektere og arbejde individuelt, samtidig med at samarbejdsevner og forståelse styrkes.

  Uddannelsen er udformet så den kombinerer teori og praksis. Noget af undervisningen kan derfor henlægges som virksomhedsbesøg.

  Der vil på faget anvendes en række forskellige undervisnings- og arbejdsformer, blandt andet, men ikke nødvendigvis begrænset til:
  • klasseundervisning
  • gruppearbejde
  • cases
  • virksomhedsbesøg
  • interdisciplinær, projektbaseret undervisning
  • problem-baseret læring
  • vidensdeling
  • online undervisning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der er én ekstern, individuel porteføljeprøve efter 5. semester. Prøven består af 3 dele:
  a) Opgaveportefølje
  b) Synopsis
  c) Mundtlig individuel prøve

  ad. a Opgaveportefølje
  Opgaveporteføljen er en individuel, beskrivende præsentation af 3 udpegede eksamensafleveringer fra 5. semester. Opgaveporteføljen skal præsentere afleveringerne
  og redegøre for processen i forbindelse med udarbejdelsen – dvs. case præsentation,
  problemstilling, løsning og faglige udfordringer tilknyttet opgaveløsningen.
  Kravene til de tre afleveringer er:
  • at afleveringerne af institutionen skal være udpeget som potentielle eksamensafleveringer, dvs. bundne forudsætninger fra 5. semesters forløb
  • afleveringerne kan være digitalt produkt, konceptuel strategi og/eller funktionel
  prototype, rapport m.m.

  ad. b Synopsis
  Synopsis skal indeholde:
  • en specifikation af de faglige udfordringer og problemstillinger den studerende ønsker at fokusere på i forhold til afleveringerne og i forhold til læringsmål for 5. semester
  • diskussion og refleksion over valgt teori, metode og litteratur
  • en kort refleksion over den studerendes faglige udvikling på 5. semester, og hvordan denne forholder sig til sine ønsker om videre faglig kompetenceudvikling
  • max. 3 normalsider (1 normalside er 2.400 anslag inkl. mellemrum).

  ad. c Mundtlig individuel prøve
  Udgangspunktet for den mundtlige del af eksamen er synopsis, som sammen med opgaveporteføljen er vurderet af eksaminator og censor før eksamen.
  Den mundtlige prøve varer 30 min og består af følgende elementer:
  • kort oplæg fra den studerende: 5 min.
  • eksamensdialog: 20 min.
  • votering og afgivelse af resultat: 5 min.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Brugerundersøgelse og metode (DA) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, eksterne forelæsninger, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.