Copenhagen School of Design and Technology

da

Projektledelse (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Project Management (DA)
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
9981503
Fag- /modulansvarlig
Peter Rudbeck
Mikkel Meldgaard
Christina Rungstrøm
 • Formål og læringsmål

  Projektledelse indeholder teori og praksis vedrørende projekter og projektprocessers gennemførelse. Faget omhandler inddragelse og samarbejde med eksterne interessenter samt interne roller i forbindelse med udvikling af digitale koncepter.

  Viden

  Den uddannede har udviklingsbaseret viden om fagområdets teori og metode og kan reflektere over:
  ● projekters ressourcer, herunder teammedlemmer, tid og økonomi
  ● projektets proces, herunder projektets faser og livscyklus
  ● projektstyringsværktøjer, der er relevante for styring af digitale projekter
  ● forskellige rammeværktøjers/metoders anvendelse i praksis

  Færdigheder

  Den uddannede kan anvende metoder og redskaber samt mestre de færdigheder, der knytter sig til:
  ● at identificere og formidle projektets ramme, herunder mål, formål og risici
  ● at foretage tidsestimering og planlægning af et projekt herunder ressourcestyring
  ● at kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere
  ● at identificere og fordele arbejdsopgaver mellem teammedlemmer i en projektproces
  Den uddannede kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde, vælge og anvende relevante løsningsmodeller i relation til:
  ● forskellige projektledelsesmetoder, herunder agile og lineære, samt forstå valgets betydning for teamsamarbejde og projektforløb
  ● værktøjer, der er relevante for den valgte projektmetode

  Kompetencer

  Den uddannede kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til:
  ● at koordinere digitale projekters proces og ressourcer, herunder teammedlemmer og tid
  Den uddannede kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med:
  ● projektets interne og eksterne interessenter
  Den uddannede kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til projektledelse

 • Undervisningsform
  Det er en forudsætning for at følge undervisningen, at den studerende har adgang til en bærbar computer eller tilsvarende. Undervisning kan derfor planlægges på det grundlag at alle studerende har adgang til computer. Undervisningen organiseres på en måde, så studerende bliver gjort bekendte med forskellige former for undervisning og arbejdsmetoder, og derved udvikler en stor grad af selvstændighed, samarbejdsevner og innovative evner. Uddannelsen lægger stor vægt på at den enkelte studerende deltager aktivt i uddannelsens aktiviteter og tager ansvar for egen læring.
  Undervisningen tilpasses de enkelte semestres fag, hvor hvert semester har eget uafhængige, overordnede læringsmål, der skal sikre kontinuitet i læringen. Der vil forekomme en kombination af klasserumsundervisning, emnespecifikke og interdisciplinære projekter, og problemorienterede opgaver.

  Arbejde udføres både i grupper og individuelt. Det anbefales dog, at de studerende danner studiegrupper med henblik på at støtte den enkelte studerende i dennes læring i forbindelse med dagligt arbejde og opgaver. Variationerne i arbejdsform giver den studerende mulighed for at udvikle sig akademisk, og udvikler evnen til at reflektere og arbejde individuelt, samtidig med at samarbejdsevner og forståelse styrkes.

  Uddannelsen er udformet så den kombinerer teori og praksis. Noget af undervisningen kan derfor henlægges som virksomhedsbesøg.

  Der vil på uddannelsen anvendes en række forskellige undervisnings- og arbejdsformer, blandt andet, men ikke nødvendigvis begrænset til:
  • klasseundervisning
  • gruppearbejde
  • cases
  • virksomhedsbesøg
  • interdisciplinær, projektbaseret undervisning
  • problem-baseret læring
  • vidensdeling
  • e-læring
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der er én ekstern, individuel porteføljeprøve efter 5. semester. Prøven består af 3 dele:
  a) Opgaveportefølje
  b) Synopsis
  c) Mundtlig individuel prøve

  ad. a Opgaveportefølje
  Opgaveporteføljen er en individuel, beskrivende præsentation af 3 udpegede eksamensafleveringer fra 5. semester. Opgaveporteføljen skal præsentere afleveringerne og redegøre for processen i forbindelse med udarbejdelsen – dvs. case præsentation, problemstilling, løsning og faglige udfordringer tilknyttet opgaveløsningen.
  Kravene til de tre afleveringer er:
  • at afleveringerne af institutionen skal være udpeget som potentielle eksamensafleveringer, dvs. bundne forudsætninger fra 5. semesters forløb
  • afleveringerne kan være digitalt produkt, konceptuel strategi og/eller funktionel prototype, rapport m.m.

  ad. b Synopsis
  Synopsis skal indeholde:
  • en specifikation af de faglige udfordringer og problemstillinger den studerende ønsker at fokusere på i forhold til afleveringerne og i forhold til læringsmål for 5. semester
  • diskussion og refleksion over valgt teori, metode og litteratur
  • en kort refleksion over den studerendes faglige udvikling på 5. semester, og hvordan denne forholder sig til sine ønsker om videre faglig kompetenceudvikling
  • max. 3 normalsider (1 normalside er 2.400 anslag inkl. mellemrum).

  ad. c Mundtlig individuel prøve
  Udgangspunktet for den mundtlige del af eksamen er synopsis, som sammen med opgaveporteføljen er vurderet af eksaminator og censor før eksamen.
  Den mundtlige prøve varer 30 min og består af følgende elementer:
  • kort oplæg fra den studerende: 5 min.
  • eksamensdialog: 20 min.
  • votering og afgivelse af resultat: 5 min.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
44
timers undervisning
93
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Projektledelse (DA) modtager du 44 timers undervisning, hvilket svarer til 59 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 32% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, eksterne forelæsninger, projektarbejde, projektpræsentation, peer-review.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.