Copenhagen School of Design and Technology

da

Teknisk integration (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Integrative technology (DA)
Uddannelse
Produktudvikling og teknisk integration
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9989141
Fag- /modulansvarlig
Peter Sommer
 • Formål

  Fagelementet beskæftiger sig med forståelse af teknologi begrebet, forskning inden for nye teknologier og deres anvendelse. Dette sættes ind i forretningsmæssig kontekst, hvorfra der arbejdes videre med integration, udnyttelse og implementering af teknologi og koncepter i et tværorganisatorisk perspektiv. Fagelementet indeholder endvidere metoder og redskaber til rådgivning samt styring og ledelse af tværfaglige udviklingsaktiviteter

  Viden

  Den studerende har:
  • udviklingsbaseret viden om væsentlige praktiske og teoretiske aspekter ved integrationen i forbindelse med produkter og systemer samt om ledelses-, planlægnings- og vurderingsværktøjer på miljøområdet herunder miljøstyring, miljøledelsessystemer og bæredygtighedsfilosofier.
  • forståelse for praksis, anvendt teori og metode til produktudvikling og innovation set i sammenhæng med virksomheders organisationer og systemer, og kan reflektere over hvorledes de anvendes i en forretningsmæssig kontekst.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende metoder og redskaber til identifikation og analyse af betydende teknologiske forhold vedrørende sammenhængen mellem et produkts konstruktion, fremstilling og brug, og skal mestre vurdering af væsentlige praktiske og teoretiske aspekter ved integrationen af produkter og systemer herunder relationerne mellem teknologi, teknik, viden og organisation(er).
  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger ved implementeringsprocesser knyttet til brugen af nye teknologier på tværs i organisationen samt identificere styrker og svagheder ved disses og begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
  • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og bruge, herunder anvende relevante it-værktøjer i udarbejdelse og præsentation af projekter, koncepter og løsningsforslag.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere dele af kompleks produkt- og teknologiudvikling, herunder også i forbindelse med modifikationer af produkter og systemer.
  • selvstændigt indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af organisation og gængse faggrænser, med henblik på implementering af teknologier og koncepter, og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik, herunder styre og lede tekniske udviklingsprojekter.
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til udvikling, implementering og styring af integration af teknologier.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  På professionsbachelor uddannelsen i produktudvikling og teknisk integration, anvendes en bred vifte af undervisnings- og arbejdsformer herunder:
  - Klasseundervisning
  - Gruppearbejde
  - Case baserede øvelser
  - Spil og rollespil
  - Virksomheds ekskursioner
  - Tværfaglig projektorienteret undervisning
  - Problembaseret læring
  - Tværfaglig vidensdeling
  - Studenteroplæg
  - Cooperative learning
  - Digitale læringsteknologier og læringsrum
  - Workshops
  - selvstudium
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  En afgørende del af dette studies berettigelse er integrationsdelen – at få kompetence til at integrere tekniske fagligheder i samspil med andre. Dette er integratorrollen. Studiet er bl.a. af den årsag baseret på gruppeprojektarbejde, og et tilfredsstillende udbytte vil kun nås ved at deltage i disse projekter. Vi anbefaler derfor, at de studerende deltager i undervisningen, herunder afleverer og fremlægger opgaver og projekter.
  I eksamensformer hvor der evalueres på baggrund af et skriftligt arbejde er det en forudsætning at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de opstillede formkrav, for at man kan deltage i eksamen. Opfyldes forudsætningen ikke kan den studerende ikke gå til prøve før forudsætningen er opfyldt og den studerende har brugt et prøveforsøg.
  Der er mødepligt til plenumdage på uddannelsen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der må ikke arbejdes i grupper.
  Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en intern individuel mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt.
  Projektet præsenteres af den studerende, max. 5 min. Herefter eksamineres den enkelte. Der afsættes 20 minutter pr. eksaminand inkl. votering og skift.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
103
timers undervisning
308
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Teknisk integration (DA) modtager du 103 timers undervisning, hvilket svarer til 137 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.