Copenhagen School of Design and Technology

da

Produktudvikling (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Product development (DA)
Uddannelse
Produktudvikling og teknisk integration
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9989142
Fag- /modulansvarlig
Peter Sommer
 • Formål

  Fagelementet beskæftiger sig med produktudvikling og optimering af processer set ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, herunder hvorledes man identificerer og involverer eksperter og brugere i udviklings- og optimeringsprocesser. Der fokuseres på det tværfaglig samt på hvorledes man kan identificere, opsamle, bearbejde og videreudvikle data i en produkt- og proces udviklings-sammenhæng.

  Viden

  Den studerende har
  • udviklingsbaseret viden om den praktiske og teoretiske metodiske opbygning i et teknologisk projektarbejde.
  • forståelse for praksis, anvendt teori og metode til produktudviklingsprocesser i alle dens faser – herunder projektets økonomiske konsekvens både under fremstilling/opbygning og drift, og kan reflektere over hvorledes de anvendes i en forretningsmæssig kontekst.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende metoder og redskaber til identifikation og indsamling af virksomhedens datagrundlag og på den baggrund bidrage til udvikling og optimering af processer på tværs i organisationen, og skal mestre planlægning af udviklingsarbejdet, test af produktet/løsningen (proof of concept) samt identificere kvaliteten af et teknologisk projektarbejde set i forhold til resultater, gyldighed, pålidelighed og relevans.
  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger ved begrebers betydning og anvendelse i sammenhæng med udviklingen i fagsprog og teknologi samt begrunde og vælge relevante begreber
  • formidle praksisnære og faglige problemstillinger samt løsningsmodeller til fagfæller, brugere og samarbejdspartnere set ud fra en virksomhedskontekst, herunder miljø og bæredygtighedsmæssige hensyn i produktudviklingen.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere såvel forretningsmæssig som teknologisk hensigtsmæssig produktudvikling og opbygge et projektdesign for et teknologisk projektarbejde på baggrund af valg, analyse og afgrænsning af en problemstilling.
  • selvstændigt indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af organisation og gængse faggrænser, med henblik på implementering af produktudvikling, og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik.
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til produktudvikling.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  På professionsbachelor uddannelsen i produktudvikling og teknisk integration, anvendes en bred vifte af undervisnings- og arbejdsformer herunder:
  - Klasseundervisning
  - Gruppearbejde
  - Case baserede øvelser
  - Spil og rollespil
  - Virksomheds ekskursioner
  - Tværfaglig projektorienteret undervisning
  - Problembaseret læring
  - Tværfaglig vidensdeling
  - Studenteroplæg
  - Cooperative learning
  - Digitale læringsteknologier og læringsrum
  - Workshops
  - selvstudium
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  En afgørende del af dette studies berettigelse er integrationsdelen – at få kompetence til at integrere tekniske fagligheder i samspil med andre. Dette er integratorrollen. Studiet er bl.a. af den årsag baseret på gruppeprojektarbejde, og et tilfredsstillende udbytte vil kun nås ved at deltage i disse projekter. Vi anbefaler derfor, at de studerende deltager i undervisningen, herunder afleverer og fremlægger opgaver og projekter.
  I eksamensformer hvor der evalueres på baggrund af et skriftligt arbejde er det en forudsætning at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de opstillede formkrav, for at man kan deltage i eksamen. Opfyldes forudsætningen ikke kan den studerende ikke gå til prøve før forudsætningen er opfyldt og den studerende har brugt et prøveforsøg.
  Der er mødepligt til plenumdage på uddannelsen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der må ikke arbejdes i grupper.
  Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en intern individuel mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt.
  Projektet præsenteres af den studerende, max. 5 min. Herefter eksamineres den enkelte. Der afsættes 20 minutter pr. eksaminand inkl. votering og skift.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
103
timers undervisning
308
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Produktudvikling (DA) modtager du 103 timers undervisning, hvilket svarer til 137 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.