Copenhagen School of Design and Technology

da

Design Thinking (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Design Thinking (DA)
Uddannelse
E-design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207101
Fag- /modulansvarlig
Tifli Lerche
Ditte Maria Bangsund-Pedersen
 • Formål

  “Designtænkning er en tilgang til innovation, hvor designeren integrerer menneskelige behov, teknologiske muligheder og hvad der skal til for at skabe forretningsmæssig succes.”, siger Tim Brown, forfatter til bogen Change by Design

  I det kommende modul er der fokus på designtænkning, som er en systematisk og handlingsorienteret måde at designe kreative processer, som har til formål at udvikle løsninger på komplekse problemer.
  Designtænkning er ikke en entydig metode, men snarere et særligt mind-set og en række bud på faseopdelte udviklingsprocesser. For hele tiden at drive processen frem kræves det, at der bevidst skiftes mellem divergent tænkning og konvergent tænkning.

  Designtænkning er inspireret af designpraksis som indebærer en ikke-lineær proces med helhedsorienteret analyse af problemet samt udforskning af mange forskellige mulige løsninger før udvikling og implementering af en endelig løsning.
  Designprocessen er iterativ, hvilket betyder, at bl.a. prototyper videreudvikles og forfines på baggrund af de erfaringer og indsigter, der opnås under afprøvning i praksis.
  Indsigt i og nysgerrighed på menneskers behov, adfærd og kontekst er afgørende for at kunne kvalificere både problemforståelse og udvikling af nye meningsfulde og værdiskabende løsninger.

  Designtænkning egner sig især som en tilgang til at løse komplekse problemer, ”wicked problems” dvs. åbne problemstillinger, som er vanskelige at afgrænse, og som ofte afføder nye problemer i forsøget på at løse dem. I den type problemløsning er det nødvendigt at kunne inddrage viden fra mange fagområder for at anskueliggøre problemet fra mange forskellige vinkler og samarbejde om at udvikle innovative løsninger.

  Modulet tager udgangspunkt i design som en særlig måde at tænke og arbejde på og giver indsigt i, hvordan tilgangen kan bruges til at skabe værdi.

  Viden

  • Skal have grundlæggende viden om og forståelse for designtænkning med fokus på designproces og designmetoder.
  • Skal have grundlæggende viden og forståelse for design som metode til innovation
  • Skal have grundlæggende forståelse for hvordan designtænkning kan skabe værdi
  • Skal have grundlæggende viden om designtænkning i en faciliterende kontekst

  Færdigheder

  • Skal kunne anvende fagets metoder i en praksiskontekst
  • Skal kunne italesætte værdien af designtænkningens proces og metoder
  • Skal kunne forstå og anvende et bredt repertoire af metoder og teorier til planlægning og styring af designprocesser
  • Skal kunne identificere designproblemstillinger og dokumentere processer og løsninger.
  • Skal kunne udvikle, sammensætte og facilitere en workshop omkring designtænkning til en given målgruppe

  Kompetencer

  • Skal kunne udvælge, kombinere og anvende forskellige former for designmetoder til løsning af givne problemstillinger.
  • Skal kunne sætte en metode ind i en relevant kontekst
  • Skal kunne videreformidle væsentlige elementer omkring designtænkning til andre

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil ske i en vekselvirkning mellem forelæsninger, gruppearbejde, praktiske øvelser og afprøvning af forskellige designtænkningsmetoder.

  Afleveringer og feedback:
  Der vil løbende være afleveringer i form af statusopsamlinger, præsentationer og feedback fra underviser såvel som fra medstuderende.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven finder sted efter 1. semester og tager udgangspunkt i læringsmålene for hele 1. semesters undervisning. Prøven falder i to dele: 1) En individuel, hvor et spørgsmål til pensum trækkes, og 2) en tværfaglig, skriftlig og mundtlig eksamen, hvor der udarbejdes en fælles gruppedel samt et individuelt udarbejdet løsningsforslag. Den studerende vurderes individuelt.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
36
timers undervisning
46
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design Thinking (DA) modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 44% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.