Copenhagen School of Design and Technology

da

Design Thinking (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Design Thinking (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207101
Fag- /modulansvarlig
Tifli Lerche
Ditte Maria Bangsund-Pedersen
 • Formål og læringsmål

  Formålet er at klæde de studerende på til at kunne udvikle, tilrettelægge og gennemføre design- og innovationsopgaver med afsæt i etnografiske metoder til behovsafklaring.
  Designtænkning egner sig især som en tilgang til at løse komplekse problemer, ”wicked problems” dvs. åbne problemstillinger, som er vanskelige at afgrænse, og som ofte afføder nye problemer i forsøget på at løse dem. I den type problemløsning er det nødvendigt at kunne inddrage viden fra mange fagområder for at anskueliggøre problemet fra mange forskellige vinkler og samarbejde om at udvikle innovative løsninger.

  Modulet tager udgangspunkt i design som en særlig måde at tænke og arbejde på og giver indsigt i, hvordan tilgangen kan bruges til at skabe værdi.

  Viden

  Den studerende:
  • Skal have grundlæggende viden om og forståelse for designtænkning med fokus på designproces og designmetoder.
  • Skal have grundlæggende viden og forståelse for design som metode til innovation
  • Skal have grundlæggende forståelse for hvordan designtænkning kan skabe værdi
  • Viden om design-centrede metoder og deres anvendelse indenfor udvikling og implementering af løsninger
  • Viden om innovationsmetoder, der understøtter design-centrerede processer.

  Færdigheder

  Den studerende:
  • Skal kunne anvende fagets metoder i en praksiskontekst
  • Skal kunne italesætte værdien af designtænkningens proces og metoder
  • Skal kunne identificere designproblemstillinger og anvende design-centrerede metoder til udvikling af innovative løsninger herpå
  • Skal kunne planlægge og arbejde iterativt med processer.
  • Skal kunne udvælge relevante redskaber (teorier/faglige metoder) til at vurdere en given problemstilling. Skal kunne udvælge og indsamle relevant teori, metode og data til understøttelse af løsningsmuligheder.
  • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende:
  • Skal kunne udvælge, kombinere og anvende forskellige former for designmetoder til løsning af givne problemstillinger.
  • Skal kunne identificere og udvikle de muligheder der identificeres indenfor designcentreret ideudvikling
  • Skal kunne sætte en metode ind i en relevant kontekst og begrunde valget herfor
  • Skal kunne skelne mellem forskellige designmetoder og udvælge relevante teorier og metoder og anvende disse på en problemstilling.
  • Bidrage til at vurdere et koncepts forretningspotentiale.

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil ske i en vekselvirkning mellem forelæsninger, gruppearbejde, praktiske øvelser og afprøvning af forskellige designtænkningsmetoder.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven finder sted efter 1. semester og tager udgangspunkt i læringsmålene for hele 1. semesters undervisning. Prøven falder i to dele: 1) En individuel, hvor et spørgsmål til pensum trækkes, og 2) en tværfaglig, skriftlig og mundtlig eksamen, hvor den enkelte studerende udarbejder et skriftligt oplæg med efterfølgende mundtlig afprøvning. Den studerende vurderes individuelt.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
46
timers undervisning
36
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design Thinking (DA) modtager du 46 timers undervisning, hvilket svarer til 61 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 56% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, indsamling af empiri, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.