Copenhagen School of Design and Technology

da

Skattejagten (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Skattejagten (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
4,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207105
Fag- /modulansvarlig
Claus Bjerre
Ditte Maria Bangsund-Pedersen
Tifli Lerche
Dorthe Fiona Petersen
David Jonas Fisher
Bettine Ortmann
Snorre Näsman
 • Formål og læringsmål

  introduktion til studieformerne på uddannelsen, herunder: Gruppekontrakter, det at samarbejde i gruppearbejde, forståelse for arbejdsformen: ”fra idé til færdigt produkt”, målgruppeforståelse, markedsforståelse, værdiforståelse.

  Viden

  • Viden om design-centrede metoder og deres anvendelse indenfor udvikling og implementering af koncepter.
  • Viden om innovationsmetoder, der understøtter design-centrerede processer.
  • Relevante faser i produktudvikling - fra ’proof of concept feasibility’, fra koncept til design, fra design til produktion.
  • Metoder til udvikling af prototyper til innovative, funktionelle, bæredygtige produkter, services eller oplevelser.
  • Viden om hvorledes virksomheden og produkter, med afsæt i kunderelationer, kan påvirkes, designes eller optimeres med henblik på større fortjeneste.
  • Grundlæggende teorier og metoder indenfor innovation, samt arbejdet med innovation i fagområderne design-, trend- og forretningsprocesser.
  • Fænomener, teorier, trends og begivenheder i samtiden, som kan være genstand for udvikling af forretningsideer og produktudvikling.
  • Metoder til kulturanalyse, forecasting og trendspotting med henblik på forretnings- og produktudvikling.
  • Metoder og formidlingsformer der understøtter kommunikation vedrørende et design, produkt, koncept eller forretningside mundtligt, skriftligt og visuelt

  Færdigheder

  • Anvende design-centrerede metoder til udvikling af innovative koncepter.
  • Planlægge og arbejde iterativt med processer.
  • Relevante faser i produktudvikling - fra ’proof of concept feasibility’, fra koncept til design, fra design til produktion.
  • Metoder til udvikling af prototyper til innovative, funktionelle, bæredygtige produkter, services eller oplevelser.
  • Anvendelse af visuelle virkemidler som logo, hjemmeside, skriftlig kommunikation.

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder herunder:
  • Udvælge og vurdere anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre til formidling af et givet koncept.
  • Identificere nye markeder og definere indtrængningsstrategier, samt identificere og udvælge forslag til handlingsparametre for både fysisk og online markeder.
  • Anvende almindeligt forekommende IT-værktøjer til videnopsamling, databearbejdning, dokumentation og præsentation.

  • Metoder og værktøjer til de kreative faser i innovationsprocessen.
  • Metoder og værktøjer til de forretningsmæssige faser i innovationsprocessen.
  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Vurdere innovationspotentialet indenfor virksomhedens forretningsområder og udvælge forskellige tilgange til arbejdet med innovation.
  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.
  • Anvende og håndtere grundlæggende teoretisk reference- og forståelsesrammer, der gør det muligt for at se egen og andres skabende praksis i en større samfundsmæssig og kulturel sammenhæng.
  • Anvende og håndtere begreber og teorier og metoder som anvendes i kommunikationen med de interessenter som er genstand for de udviklede design med henblik på iværksættelse.
  • Træffe kvalificerede konceptuelle og formgivningsmæssige beslutninger funderet i viden om samfund og kultur.

  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.
  • Formidle koncepter, forestå idéudvikling og formgive på grundlag af fremtidige og samfundsmæssige behov i et kulturelt historisk perspektiv.
  • Anvende forskellige præsentationsteknikker, herunder pitch, til brug ved kommunikation af forretningsideer, koncepter og produkter, forretningsplan/model
  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Udvælge og skelne mellem medievalg og platform i forhold til målgruppe og formål

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med vurdering af innovationspotentialet indenfor virksomhedens forretningsområder og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Kvalificere innovationsfremmende aktiviteter ud fra et forretningsorienteret og etisk perspektiv.

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med kulturanalyse, trendspotting og forecasting og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.

 • Undervisningsform
  Undervisningen veksler mellem tavleundervisning, skrivebordsundervisning, vejledning, gennemgang af teori og metoder, samt ekskursioner væk fra KEA. Der arbejdes i grupper.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøven finder sted efter 1. semester og tager udgangspunkt i læringsmålene for hele 1. semesters undervisning. Prøven falder i to dele: 1) En individuel, hvor et spørgsmål til pensum trækkes, og 2) en tværfaglig, skriftlig og mundtlig eksamen, hvor den enkelte studerende udarbejder et skriftligt oplæg med efterfølgende mundtlig afprøvning. Den studerende vurderes individuelt.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
50
timers undervisning
73
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Skattejagten (DA) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 41% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: tværfaglig projektorganiseret undervisning, ekskusioner, gruppearbejde, interne forelæsninger, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.