Copenhagen School of Design and Technology

da

Produktudvikling (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Product development (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207122
Fag- /modulansvarlig
Claus Bjerre
Tifli Lerche
 • Formål og læringsmål

  Faget beskæftiger sig med produktudvikling og prototypeudvikling under hensyntagen til principper for bæredygtighed. Der fokuseres på en virtuel og/eller fysisk repræsentation af en teknisk gennemførlig prototype til løsning af et behov, der er indkredset gennem brugerorienterede innovations- og designmetoder.

  Viden

  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  • Relevante faser i produktudvikling - fra ’proof of concept feasibility’, fra koncept til design, fra design til produktion.
  • Metoder til udvikling af prototyper til innovative, funktionelle, bæredygtige produkter, services eller oplevelser.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Forstå og udføre en designproces i forbindelse med udvikling af idé til færdigt produkt, herunder udforme en produkt design specifikation.
  • Anvende 3 D programmer til virtuelle repræsentationer af prototyper.
  • Anvende databaser til brug for indsamling og dokumentation af relevante data ift eksempelvis materialevalg, konstruktion, bæredygtighed, samt inddragelse af nye teknologier som IoT, wearable tech mm.

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Udvælgelse og anvendelse af relevante materialer og teknologi.
  • Vurdere et koncepts tekniske gennemførlighed ud fra principper for bæredygtighed, samt relevant materiale og teknologi.
  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres indenfor produktudviklingsprocessen og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  • Skabe og iværksætte nye, alternative løsninger til produkt- og prototypeudvikling under hensyntagen til principper for bæredygtighed.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Bidrage til at vurdere en prototypes tekniske gennemførlighed.
  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til produktudvikling.

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Produktudvikling (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning, øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.