Copenhagen School of Design and Technology

da

Skattejagten (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Skattejagten (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207105
Fag- /modulansvarlig
Claus Bjerre
Ditte Dam Bangsund
 • Formål og læringsmål

  introduktion til studieformerne på uddannelsen, herunder: Gruppekontrakter, det at samarbejde i gruppearbejde, forståelse for arbejdsformen: ”fra idé til færdigt produkt”, målgruppeforståelse, markedsforståelse, værdiforståelse.

  Viden

  • Viden om design-centrede metoder og deres anvendelse indenfor udvikling og implementering af koncepter.
  • Viden om innovationsmetoder, der understøtter design-centrerede processer.
  • Relevante faser i produktudvikling - fra ’proof of concept feasibility’, fra koncept til design, fra design til produktion.
  • Metoder til udvikling af prototyper til innovative, funktionelle, bæredygtige produkter, services eller oplevelser.
  • Viden om hvorledes virksomheden og produkter, med afsæt i kunderelationer, kan påvirkes, designes eller optimeres med henblik på større fortjeneste.
  • Grundlæggende teorier og metoder indenfor innovation, samt arbejdet med innovation i fagområderne design-, trend- og forretningsprocesser.
  • Fænomener, teorier, trends og begivenheder i samtiden, som kan være genstand for udvikling af forretningsideer og produktudvikling.
  • Metoder til kulturanalyse, forecasting og trendspotting med henblik på forretnings- og produktudvikling.
  • Metoder og formidlingsformer der understøtter kommunikation vedrørende et design, produkt, koncept eller forretningside mundtligt, skriftligt og visuelt
  - Grundlæggende kommunikationsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheders kommunikationsmuligheder i forhold til, produkter, markedet og forbrugeren

  Færdigheder

  • Anvende design-centrerede metoder til udvikling af innovative koncepter.
  • Planlægge og arbejde iterativt med processer.
  - Udvælge og indsamle relevant teori, metode og data til understøttelse af løsningsmuligheder.
  • Relevante faser i produktudvikling - fra ’proof of concept feasibility’, fra koncept til design, fra design til produktion.
  • Metoder til udvikling af prototyper til innovative, funktionelle, bæredygtige produkter, services eller oplevelser.
  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder herunder:
  • Udvælge og vurdere anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre til formidling af et givet koncept.
  • Identificere nye markeder og definere indtrængningsstrategier, samt identificere og udvælge forslag til handlingsparametre for både fysisk og online markeder.
  • Anvende almindeligt forekommende IT-værktøjer til videnopsamling, databearbejdning, dokumentation og præsentation.

  • Metoder og værktøjer til de kreative faser i innovationsprocessen.
  • Metoder og værktøjer til de forretningsmæssige faser i innovationsprocessen.
  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Vurdere innovationspotentialet indenfor virksomhedens forretningsområder og udvælge forskellige tilgange til arbejdet med innovation.
  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.
  • Anvende og håndtere grundlæggende teoretisk reference- og forståelsesrammer, der gør det muligt for at se egen og andres skabende praksis i en større samfundsmæssig og kulturel sammenhæng.
  • Anvende og håndtere begreber og teorier og metoder som anvendes i kommunikationen med de interessenter som er genstand for de udviklede design med henblik på iværksættelse.
  • Træffe kvalificerede konceptuelle og formgivningsmæssige beslutninger funderet i viden om samfund og kultur.

  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.
  • Formidle koncepter, forestå idéudvikling og formgive på grundlag af fremtidige og samfundsmæssige behov i et kulturelt historisk perspektiv.
  • Anvende forskellige præsentationsteknikker, herunder pitch, til brug ved kommunikation af forretningsideer, koncepter og produkter, forretningsplan/model
  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Udvælge og skelne mellem medievalg og platform i forhold til målgruppe og formål
  - Forstå og udføre en designproces i forbindelse med udvikling af idé til færdigt produkt, herunder udforme en produkt design specifikation.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:

  - Udvikle de muligheder der identificeres indenfor produktudviklingsprocessen og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  - Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med vurdering af innovationspotentialet indenfor virksomhedens forretningsområder og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  - Skabe og iværksætte nye, alternative løsninger til produkt- og prototypeudvikling under hensyntagen til principper for bæredygtighed.
  - Skelne mellem forskellige designmetoder og udvælge relevante teorier og metoder og anvende disse på en problemstilling.
  - Bidrage til at vurdere et koncepts forretningspotentiale.
  - Bidrage til at vurdere en prototypes tekniske gennemførlighed.

  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Kvalificere innovationsfremmende aktiviteter ud fra et forretningsorienteret og etisk perspektiv.

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med kulturanalyse, trendspotting og forecasting og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  - At anvende et alsidigt sæt af kreative og analytiske færdigheder, til forretnings og produktudvikling, som inddrager viden om trends og megatrends.
  - Bidrage med kommunikations- og formidlingsformer, der understøtter eksempelvis branding og kernefortælling i relation til forretningskoncepter

 • Undervisningsform
  Undervisningen veksler mellem tavleundervisning, skrivebordsundervisning, vejledning, gennemgang af teori og metoder, samt ekskursioner væk fra KEA. Der arbejdes i grupper.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven finder sted efter 1. semester og tæller 30 ECTS. Prøven falder i to dele: Del 1) Skriftlig aflevering med udvælgelse af opgaver fra moduler på 1. semester med refleksion over forbedringspotentialer på baggrund af tidligere feedback og teori fra pensum. Del 2) Præsentation af nye løsningsforslag med begrundede valg og fravalg. Prøven afsluttes med, at man trækker et pensumspørgsmål, der forklares og illustreres gennem et konkret, tænkt eksempel.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutter inklusiv votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der finder en samlet helhedsvurdering sted.
39
timers undervisning
125
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Skattejagten (DA) modtager du 39 timers undervisning, hvilket svarer til 52 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 24% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: tværfaglig projektorganiseret undervisning, ekskusioner, gruppearbejde, interne forelæsninger, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.