Copenhagen School of Design and Technology

da

Kultur & Trend

2023/2024
Engelsk titel
Culture & Trend
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207201
Fag- /modulansvarlig
Claus Bjerre
Ditte Dam Bangsund
 • Formål og læringsmål
  Viden

  Viden om design-centrede metoder og deres anvendelse indenfor udvikling og implementering af koncepter.
  Viden om innovationsmetoder, der understøtter design-centrerede processer.
  Relevante faser i produktudvikling - fra ’proof of concept feasibility’, fra koncept til design, fra design til produktion.
  Metoder til udvikling af prototyper til innovative, funktionelle, bæredygtige produkter, services eller oplevelser.
  Fænomener, teorier, trends og begivenheder i samtiden, som kan være genstand for udvikling af forretningsideer og produktudvikling.
  Metoder til kulturanalyse, forecasting og trendspotting med henblik på forretnings- og produktudvikling.

  Færdigheder

  Anvende design-centrerede metoder til udvikling af innovative koncepter.
  Planlægge og arbejde iterativt med processer.
  Udvælgelse af relevante redskaber (teorier/faglige metoder) til at vurdere en given problemstilling.
  Udvælge og indsamle relevant teori, metode og data til understøttelse af løsningsmuligheder.
  Forstå og udføre en designproces i forbindelse med udvikling af idé til færdigt produkt, herunder udforme en produkt design specifikation.
  Anvende 3 D programmer til virtuelle repræsentationer af prototyper.
  Anvende databaser til brug for indsamling og dokumentation af relevante data ift eksempelvis materialevalg, konstruktion, bæredygtighed, samt inddragelse af nye teknologier som IoT, wearable tech mm.
  Udvælgelse og anvendelse af relevante materialer og teknologi.
  Vurdere et koncepts tekniske gennemførlighed ud fra principper for bæredygtighed, samt relevant materiale og teknologi.
  Anvende og håndtere grundlæggende teoretisk reference- og forståelsesrammer, der gør det muligt for at se egen og andres skabende praksis i en større samfundsmæssig og kulturel sammenhæng.
  Anvende og håndtere begreber og teorier og metoder som anvendes i kommunikationen med de interessenter som er genstand for de udviklede design med henblik på iværksættelse.
  Træffe kvalificerede konceptuelle og formgivningsmæssige beslutninger funderet i viden om samfund og kultur.
  Formidle koncepter, forestå idéudvikling og formgive på grundlag af fremtidige og samfundsmæssige behov i et kulturelt historisk perspektiv.
  Anvende forskellige præsentationsteknikker, herunder pitch, til brug ved kommunikation af forretningsideer, koncepter og produkter, forretningsplan/model

  Kompetencer

  Identificere og udvikle de muligheder der identificeres indenfor designcentreret konceptudvikling og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skelne mellem forskellige designmetoder og udvælge relevante teorier og metoder og anvende disse på en problemstilling.
  Bidrage til at vurdere et koncepts forretningspotentiale.
  Udvikle de muligheder der identificeres indenfor produktudviklingsprocessen og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skabe og iværksætte nye, alternative løsninger til produkt- og prototypeudvikling under hensyntagen til principper for bæredygtighed.
  Bidrage til at vurdere en prototypes tekniske gennemførlighed.
  Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med kulturanalyse, trendspotting og forecasting og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  At anvende et alsidigt sæt af kreative og analytiske færdigheder, til forretnings og produktudvikling, som inddrager viden om trends og megatrends.

 • Undervisningsform
  Undervisningen består af en kombination af dialogbaseret undervisning, øvelser, gruppearbejde og ekskursion.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der er to mulige eksamensformer til denne prøve: Den "traditionelle" og "proceseksamen".

  Den studerende vælger den ønskede eksamensform i begyndelsen af semestret. Den studerende afleverer en emneblanket, hvor de angiver, hvilken eksamensform de ønsker.

  Særligt for "Traditionel":
  Den traditionelle eksamen består hovedsageligt af to dele: En skriftlig analyse og en mundtlig eksamen med præsentation af og argumentation for et løsningsforslag. Til den mundtlige præsentation har den studerende 10 minutter til at præsentere sit løsningsforslag, samt redegøre for feedback og refleksioner over valg og fravalg. Derefter er der 15 minutter med fælles dialog, og den resterende tid går til votering og karaktergivning til den studerende.

  Detaljeret beskrivelse af prøven foreligger i løbet af 2. semester. Prøven bedømmes med ekstern censor.

  Særligt for "Proceseksamen":
  Eksamen består af tre dele: En procesperiode med procesbog, en skriftlig analyse og en mundtlig eksamen med pitch og refleksion over processen. Til den mundtlige præsentation har den studerende 15 minutter til at præsentere sit løsningsforslag, hvor man på 10 minutter skal gennemgå det samme som ved den traditionelle eksamen - men derudover har man 5 minutter ekstra til at formidle valg og fravalg i forbindelse med selve processen. Derefter er der 10 minutter med fælles dialog, og den resterende tid går til votering og karaktergivning til den studerende.

  Detaljeret beskrivelse af prøven foreligger i løbet af 2. semester. Prøven bedømmes med ekstern censor.
  Formkrav
  Maksimum 12.000 anslag, svarende til 5 normalsider. En normalside er = 2.400 anslag inkl. mellemrum. Det er eksklusive fodnoter, forside, indholdsfortegnelse, bilag, kildefortegnelse, billeder og illustrationer.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Begge eksamensformer:

  35 minutter inklusiv votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Traditionel eksamen:
  Der gives en samlet karakter, hvor den skriftlige analyse tæller 1/3, og præsentationen og refleksionen over løsningsforslaget tæller 2/3.

  Proceseksamen:
  Der gives en samlet karakter, hvor den skriftlige analyse tæller 1/3, pitch og diskussion tæller 1/3 og procesbog og refleksion omkring proces tæller 1/3.

  Den skriftlige opgave vægtes med 1/3 af den samlede karakter og den mundtlige præstation
  vægtes med 2/3 af bedømmelsen.
15
timers undervisning
40
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kultur & Trend modtager du 15 timers undervisning, hvilket svarer til 20 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 27% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: ekskusioner, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af egne noter, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.