Copenhagen School of Design and Technology

da

Kultur og trends (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Culture and trends (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207128
Fag- /modulansvarlig
Claus Bjerre
Ditte Dam Bangsund
 • Formål og læringsmål

  Faget beskæftiger sig med metoder til kulturanalyse, trendspotting og forecasting med henblik på forretnings- og produktudvikling. Der fokuseres på at identificere, afkode og beskrive de hovedtræk i samfundet, som har relevans for at træffe kvalificerede konceptuelle og formgivningsmæssige beslutninger funderet i viden om samfundsmønstre, der peger fremad (trends og megatrends).

  Viden

  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  • Fænomener, teorier, trends og begivenheder i samtiden, som kan være genstand for udvikling af forretningsideer og produktudvikling.
  • Metoder til kulturanalyse, forecasting og trendspotting med henblik på forretnings- og produktudvikling.

  Færdigheder

  Skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Anvende og håndtere grundlæggende teoretisk reference- og forståelsesrammer, der gør det muligt for at se egen og andres skabende praksis i en større samfundsmæssig og kulturel sammenhæng.
  • Anvende og håndtere begreber og teorier og metoder som anvendes i kommunikationen med de interessenter som er genstand for de udviklede design med henblik på iværksættelse.
  • Træffe kvalificerede konceptuelle og formgivningsmæssige beslutninger funderet i viden om samfund og kultur.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med kulturanalyse, trendspotting og forecasting og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • At anvende et alsidigt sæt af kreative og analytiske færdigheder, til forretnings og produktudvikling, som inddrager viden om trends og megatrends.
  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til kultur og trends.

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det er en forudsætning for at gå til førsteårsprøven, at alle obligatoriske opgaver i alle uddannelsesmoduler er afleveret og opfylder de stillede formkrav.
  Det er endvidere en forudsætning for at gå til førsteårsprøven, at den studerende har deltaget i en proces-session, som afslutter 1. semester.

  Hvis den studerende ikke afleverer de obligatoriske opgaver før en fastsat eksamen eller den studerende afleverer en opgave, som ikke opfylder de formelle krav, medfører dette at den studerende har forbrugt et eksamensforsøg.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kultur og trends (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning, øvelser, ekskusioner.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.