Copenhagen School of Design and Technology

da

Bæredygtig forretningsudvikling (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Sustainable business development (EN)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
11
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207203
Fag- /modulansvarlig
Carralina Suszy Svenningsen
Bettine Ortmann
 • Formål og læringsmål

  Virksomhedsøkonomi og forretningsmodeller
  Faget beskæftiger sig med analyser og vurderinger af et koncepts økonomisk
  forretningspotentiale. Der fokuseres på forretningsmodeller, der tager afsæt i opstart af en virksomhed eller implementering af et koncept.
  Læringsmål for virksomhedsøkonomi og forretningsmodeller.

  Markedsføring
  Faget beskæftiger sig med analyser og vurderinger af hvilken værdi, markedet og kunderne
  oplever et koncept skaber. Der fokuseres på relationerne mellem markedsfører og
  kunde/forbruger, og hvorledes det omsættes i en forretningsmodel.

  Viden

  Viden Virksomhedsøkonomi og forretningsmodeller :
  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:

  • Viden om hvorledes virksomheden og produkter, med afsæt i kunderelationer, kan påvirkes, designes eller optimeres med henblik på større fortjeneste.
  • Viden om økonomiske, juridiske og organisatoriske forhold ved udarbejdelse af en forretningsplan.
  • Forståelse for hvorledes virksomhedens værdikæde understøtter værdiskabelsen i et forsyningskæde perspektiv.

  Viden Markedsføring :
  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:

  • Grundlæggende markedsføringsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheder, produkter, markedet og forbrugeren.
  • Relevante redskaber, teorier, begreber og faglige metoder til behandling af empiri og analyse af problemstillinger, som er centrale for udvikling af en idé til et færdigt produkt med afsæt i kunderelationer.

  Færdigheder

  Færdigheder Virksomhedsøkonomi og forretningsmodeller :
  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:

  • Udarbejde en grundlæggende forretningsmodel for opstart af en virksomhed eller implementering af et koncept inden for rammerne af en eksisterende virksomhed.

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Beregne og vurdere en idés bæredygtighed, baseret på kendte markeds- og omkostningsforventninger, samt et designs økonomiske forretningspotentiale ud fra forskellige forretningsmodeller.

  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere, herunder:
  • Formidle forretningsplanen for et koncept, gennem budgetteringsmodeller og belysning af udbuds- og efterspørgselsforholdene på markedet.

  Færdigheder Markedsføring :
  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:

  • At udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber, der belyser et koncepts forretningspotentiale.
  • Arbejde med værktøjer og metoder til indsamling og analyse af data, med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag.

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Udvælge og anvende relevante markedsføringsteorier og –analyser, som er centrale for udviklingen af en idé til et færdigt produkt med afsæt i kunderelationer.
  • Identificere nye markeder og definere indtrængningsstrategier samt identificere og udvælge forslag til handlingsparametre for både fysiske og online markeder.


  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere, herunder:

  • Anvende almindeligt forekommende IT-værktøjer til videnopsamling, databearbejdning, dokumentation og præsentation.

  Kompetencer

  Kompetencer Virksomhedsøkonomi og forretningsmodeller :
  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:

  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med analyser og vurderinger af et koncepts økonomiske forretningspotentiale og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:

  • Bidrage til budgetter til brug ved opstart af projekter, virksomheder eller udvikling og implementering af koncepter.

  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for virksomhedsøkonomi og forretningsmodeller.

  Kompetencer Markedsføring :
  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:

  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med analyser og vurderinger af et koncepts markedspotentiale og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.

  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:

  • Udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber innovativt med henblik på nye afsætningsmuligheder.

  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til markedsføring og datahåndtering.

 • Undervisningsform
  På modulet arbejder man sammen i grupper af 5-6 personer. Hver gruppe skal udarbejde en skriftlig forretningsplan og fremføre en præsentation i løbet af modulet
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Faget prøves ved 1.årseksamen.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven finder sted efter 2. semester. Bedømmelsesgrundlaget er læringsmålene for 2. semester. Detaljeret beskrivelse af prøven foreligger i løbet af 2. semester.

  Førsteårsprøvens skal bestås med karakteren mindst 02 efter 7-trins skalaen, for at man kan fortsætte på uddannelsens 2. år.

  Der er to mulige eksamensformer til denne prøve: Den "traditionelle" og "proceseksamen".

  Særligt for "Traditionel":
  Den traditionelle eksamen består hovedsageligt af to dele: En skriftlig analyse og en mundtlig eksamen med præsentation af og argumentation for et løsningsforslag. Til den mundtlige præsentation har den studerende 10 minutter til at præsentere sit løsningsforslag, samt redegøre for feedback og refleksioner over valg og fravalg. Derefter er der 15 minutter med fælles dialog, og den resterende tid går til votering og karaktergivning til den studerende. Der gives en samlet karakter, hvor den skriftlige analyse tæller 1/3, og præsentationen og refleksionen over løsningsforslaget tæller 2/3.

  Detaljeret beskrivelse af prøven foreligger i løbet af 2. semester. Prøven bedømmes med ekstern censor. Varighed: 35 minutter inklusiv votering.


  Særligt for "Proceseksamen":
  Eksamen består af tre dele: En procesperiode med procesbog, en skriftlig analyse og en mundtlig eksamen med pitch og refleksion over processen. Til den mundtlige præsentation har den studerende 15 minutter til at præsentere sit løsningsforslag, hvor man på 10 minutter skal gennemgå det samme som ved den traditionelle eksamen - men derudover har man 5 minutter ekstra til at formidle valg og fravalg i forbindelse med selve processen. Derefter er der 10 minutter med fælles dialog, og den resterende tid går til votering og karaktergivning til den studerende. Der gives en samlet karakter, hvor den skriftlige analyse tæller 1/3, pitch og diskussion tæller 1/3 og procesbog og refleksion omkring proces tæller 1/3.

  Detaljeret beskrivelse af prøven foreligger i løbet af 2. semester. Prøven bedømmes med ekstern censor. Varighed: 35 minutter inklusiv votering.
  Formkrav
  Den skriftlige analyse skal have et omfang på 5 normalsider.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige eksamen varer 35 min. i alt inkl. votering og feedback.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  BEDØMMELSE
  Bedømmelseskriterier:
  Den studerende bedømmes ud fra i hvilken grad, den selvvalgte problemstilling er besvaret tilfredsstillende, når den mundtlige præstation er leveret. Herunder tages der blandt andet stilling til:
  • I hvilken grad den studerende har forsøgt at belyse sit problemfelt fra forskellige vinkler, herunder anvendelse af dataindsamling og analyse af datas betydning for konklusioner og udtalelser om endelige resultater.
  • I hvilken grad resultater af analyser og relevante observationer er implementeret i løsningen.
  • Graden af innovation i projektet, herunder inddragelse af innovationsteori/-modeller, værdiskabelse, realiseringsgrad og refleksion over disse.
  • Den studerende bedømmes desuden på sin præsentationsteknik til den mundtlige eksamen, hvor der lægges vægt på selvstændighed og evnen til at formidle budskabet klart, overbevisende og fokuseret.

  VÆGTNING
  Den mundtlige eksamen vægtes højere end den skriftlige aflevering, helt præcist vægtes den 2/3 af bedømmelsen og tæller dermed højere i vurderingen end det skriftlige.
66
timers undervisning
235
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bæredygtig forretningsudvikling (DA) modtager du 66 timers undervisning, hvilket svarer til 88 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 22% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.