Copenhagen School of Design and Technology

da

Forretningsplan (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Business Plan (EN)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
7,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207203
Fag- /modulansvarlig
David Jonas Fisher
Ditte Maria Bangsund-Pedersen
Snorre Näsman
 • Formål og læringsmål

  Virksomhedsøkonomi og forretningsmodeller
  Faget beskæftiger sig med analyser og vurderinger af et koncepts økonomisk
  forretningspotentiale. Der fokuseres på forretningsmodeller, der tager afsæt i opstart af en virksomhed eller implementering af et koncept.
  Læringsmål for virksomhedsøkonomi og forretningsmodeller.

  Markedsføring
  Faget beskæftiger sig med analyser og vurderinger af hvilken værdi, markedet og kunderne
  oplever et koncept skaber. Der fokuseres på relationerne mellem markedsfører og
  kunde/forbruger, og hvorledes det omsættes i en forretningsmodel.

  Viden

  Viden Virksomhedsøkonomi og forretningsmodeller :
  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:

  • Viden om hvorledes virksomheden og produkter, med afsæt i kunderelationer, kan påvirkes, designes eller optimeres med henblik på større fortjeneste.
  • Viden om økonomiske, juridiske og organisatoriske forhold ved udarbejdelse af en forretningsplan.
  • Forståelse for hvorledes virksomhedens værdikæde understøtter værdiskabelsen i et forsyningskæde perspektiv.

  Viden Markedsføring :
  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:

  • Grundlæggende markedsføringsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheder, produkter, markedet og forbrugeren.
  • Relevante redskaber, teorier, begreber og faglige metoder til behandling af empiri og analyse af problemstillinger, som er centrale for udvikling af en idé til et færdigt produkt med afsæt i kunderelationer.

  Færdigheder

  Færdigheder Virksomhedsøkonomi og forretningsmodeller :
  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:

  • Udarbejde en grundlæggende forretningsmodel for opstart af en virksomhed eller implementering af et koncept inden for rammerne af en eksisterende virksomhed.

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Beregne og vurdere en idés bæredygtighed, baseret på kendte markeds- og omkostningsforventninger, samt et designs økonomiske forretningspotentiale ud fra forskellige forretningsmodeller.

  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere, herunder:
  • Formidle forretningsplanen for et koncept, gennem budgetteringsmodeller og belysning af udbuds- og efterspørgselsforholdene på markedet.

  Færdigheder Markedsføring :
  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:

  • At udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber, der belyser et koncepts forretningspotentiale.
  • Arbejde med værktøjer og metoder til indsamling og analyse af data, med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag.

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Udvælge og anvende relevante markedsføringsteorier og –analyser, som er centrale for udviklingen af en idé til et færdigt produkt med afsæt i kunderelationer.
  • Identificere nye markeder og definere indtrængningsstrategier samt identificere og udvælge forslag til handlingsparametre for både fysiske og online markeder.


  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere, herunder:

  • Anvende almindeligt forekommende IT-værktøjer til videnopsamling, databearbejdning, dokumentation og præsentation.

  Kompetencer

  Kompetencer Virksomhedsøkonomi og forretningsmodeller :
  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:

  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med analyser og vurderinger af et koncepts økonomiske forretningspotentiale og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:

  • Bidrage til budgetter til brug ved opstart af projekter, virksomheder eller udvikling og implementering af koncepter.

  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for virksomhedsøkonomi og forretningsmodeller.

  Kompetencer Markedsføring :
  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:

  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med analyser og vurderinger af et koncepts markedspotentiale og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.

  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:

  • Udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber innovativt med henblik på nye afsætningsmuligheder.

  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til markedsføring og datahåndtering.

 • Undervisningsform
  "Innovation is the specific tool of entrepreneurs, the means by which they exploit change as an opportunity for a different business or a different service. It is capable of being presented as a discipline, capable of being learned, capable of being practiced. Entrepreneurs need to search purposefully for the sources of innovation, the changes and their symptoms that indicate opportunities for successful innovation. And they need to know and to apply the principles of successful innovation." Peter F. Drücker

  Entreprenørskab er en essentiel del af samfundets vækst. Det er kreative og innovative idéer og løsninger, der driver udviklingen fremad og skaber nye muligheder, produkter, services,
  organisationer og jobs. I er en del af den næste generation af iværksættere og nu skal I gøre brug af alt I har lært på jeres studie til at udvikle et innovativt og realisérbart forretningskoncept med et fysisk produkt, en event eller service.

  Det kan være en forretningsidé, som du/I har leget med uden for KEA's vægge, et godt start-up projekt der ligger i skrivebordsskuffen eller en idé, der udspringer af et tidligere forløb (cases fra 1.sem., 4 Hvide T-shirts eller eksamensprojektet) eller en idé I udvikler specifikt i forbindelse med dette modul.

  I løbet af de næste knap seks uger skal I gruppevis udarbejde en forretningsplan, som vil formidle jeres forretningskoncept og vise, hvordan I som iværksættere vil kunne realisere jeres idé.

  I skal arbejde sammen i grupper af 5-6 personer. Hvem, man er i gruppe med, skal uploades i en afleveringsfolder på Fronter senest onsdag d. 5 februar, kl.12.00. Det er tilstrækkeligt, at én fra hver gruppe uploader et dokument med alle navnene på gruppens medlemmer. I selvsamme dokument skal I inkludere jeres teamkontrakt.
  Hver gruppe skal udarbejde en skriftlig forretningsplan og fremføre en præsentation (jf. pitch af forretningsidé) i løbet af modulet

  BESTÅELSE AF MODULET
  Den skriftlige opgave, forretningsplanen, skal afleveres senest torsdag d. 7. marts kl. 14.00 i en digital version (PDF), der skal uploades på Fronter. Afleveringsmapper til hver gruppe vil være tilgængelige i modulmappen.

  I får feedback på den endeligt afleverede forretningsplan

  Forretningsplanen, forretningsidé-præsentationen og postbearbejdning er bundne opgaver,
  der skal være afleveret og godkendt, for at man kan komme op til næste eksamen.

  FORMALIA
  OMFANG
  Max 15 sider (dette inkluderer ikke bilag). Der kan afviges fra sidetallet med +/- 10 %.
  1 side = 2.400 anslag inkl. mellemrum og fodnoter.

  KRAV TIL OPGAVEN
  Forretningsplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i bogen Forretningsplan, skrevet af Lynda Cyr og bør, som udgangspunkt indeholde følgende elementer:
  • Forside og indholdsfortegnelse
  • Sammenfatning
  • Forretningsbeskrivelse
  • Analyse af forretningsmiljøet
  • Branchemæssig baggrund
  • Konkurrentanalyse
  • Markedsanalyse
  • Markedsføringsplan
  • Driftsplan
  • Ledelsesmæssig opsummering
  • Finansiel plan
  • Bilag og milepæle
  Opgaven skal opfylde følgende opgavetekniske minimumskrav:
  • Forside: titel, navne på studerende, navne på undervisere, hold og årgang, dato for aflevering, titlen på modulet
  • Indholdsfortegnelse med korrekte sidetal
  • Fodnoter
  • Litteraturliste og kilder (hvis I bruger internettet, så kopier/indsæt linket og lav en overskrift der forklarer, hvad der er på linket. Husk at skrive dato på og hvor linket er hentet)
  • Bilagsoversigt med numre og overskrifter
  • Bilag (nummererede og med overskrifter)
  KRAV TIL IDE PITCH
  Første uge afsluttes med et pitch (jf. fredag) af jeres foreløbige forretningsidé. I vil skulle pitche – i max fem minutter - for to undervisere samt halvdelen af årgangen.

  Præsentationen skal som minimum indeholde en introduktion til:
  • Jeres forretningside (jf. produkt, proces eller service). Herunder, et tydeligt defineret
  værditilbud
  • Jeres målgruppe(r)
  • Den konkurrencemæssige fordel

  BEDØMMELSESKRITERIER
  I vil blive bedømt på følgende parametre:
  • Forretningsplanens integritet
  • Forretningsmodellens bæredygtighed
  • Struktur og argumentation
  • Empiri og teori
  • Dokumentation (noteapparat og bilag)
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  HOVEDVEJLEDER
  I forbindelse med 1.-årseksamen tilbydes den enkelte studerende vejledning hos en hovedvejleder, som er den underviser, der vil føre den studerende op til eksamen. Tildeling af hovedvejleder foregår så vidt muligt ud fra en vurdering af, hvordan det valgte emnefelt, den studerende ønsker at gå i dybden med, hænger sammen med hovedvejlederens faglighed. Ønsker indleveres på en blanket, der hentes på fronter. Blanketten afleveres i afleveringsmappen på fronter senest d. 16. maj kl. 12:00. Tildeling af vejleder meddeles på fronter d. 18. maj senest kl. 14.00.

  Når hovedvejlederen er tildelt, vil vejledningstider for den enkelte vejleder ligge på fronter. Der er som udgangspunkt afsat tid til vejledning d. 22. og 28. maj (hovedvejlederen kan påvirke datoerne).

  Tid: En studerende har i alt 90 min. hos sin hovedvejleder. Heraf 2 x 30 min. til konfrontationsvejledning og 30 min. til vejledning via mail.

  BIVEJLEDER
  Den studerende kan få 2 bivejledningstider á 20 min. hos én eller to forskellige undervisere (dvs. 40 min. i alt). På fronter vil underviserne skrive, hvornår de tilbyder bivejledning, og tiderne vil blive uddelt efter først til mølle. Når der ikke er flere tider til rådighed hos den pågældende underviser, er der ikke flere chancer for vejledning hos den pågældende underviser. Den studerende vælger selv bivejleder.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Til denne eksamen må man være to sammen. Efter den skriftlige aflevering arbejder man fortsat sammen som gruppe, dvs. man arbejder på den samme problemformulering og er sammen om at udarbejde et løsningsforslag. Til gengæld går man til mundtlig eksamen individuelt. Tal med hovedvejlederen om, hvordan man bedst opdeler den mundtlige eksamen, så begge ikke fremlægger helt det samme.

  Hvis man er to sammen i en gruppe, anbefales det, at man vælger to forskellige vinkler til den mundtlige eksamen, så man tilsammen får afdækket problemstillingen fra flere vinkler. Tal med hovedvejleder herom.
  Opgavetype
  En synopsis er en skriftlig optakt til en mundtlig eksamen. Den skriftlige del består af en kortfattet præsentation af et emneområde, hvori den studerende gør rede for en afgrænset problemstilling, der lægger op til en uddybning og diskussion ved den mundtlige del af eksamen. I den forstand rummer en synopsis ikke en færdig konklusion eller det endelige svar på den valgte problemstilling. Man kan sige, at en synopsis er en sammentrukket indholdsbeskrivelse eller en oversigt og er ikke som en rapport eller et speciale et færdigt produkt, der skal kunne læses som et sådant.

  Det interessante ved en synopsis-eksamen kan fx være, at den studerende har mulighed for at tilkendegive sine særlige interesser inden for et bestemt fag og derved gøre eksamen mere nærværende. Med andre ord er det tilladt at have et mere snævert fokus i en synopsis, end det vil være tilfældet i et speciale, hvor tværfagligheden og bredden er et krav.
  Formkrav
  Den skriftlige synopsis på e-design skal have følgende omfang:
  •Ved en person: maksimum 12.000 anslag, svarende til 5 normalsider.
  •Ved en gruppe på maksimum 2 personer: maksimum 16.800 anslag, svarende til 7 normalsider.
  •En normalside er = 2.400 anslag inkl. mellemrum. Det er eksklusiv fodnoter, forside, indholdsfortegnelse, bilag, kildefortegnelse, billeder og illustrationer.
  •Maksimum er maksimum (ikke plus 10%)
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige eksamen varer 35 min. i alt inkl. votering og feedback. Til at starte med vil de første 10 minutters taletid tilhøre den studerende, der ikke vil blive afbrudt, men til gengæld forventes at præsentere sin løsning og konklusion på problemformuleringen. Efterfølgende vil underviser og censor have ca. 15 minutter til at spørge ind, og herefter er der 5 minutter til at votere og 5 minutter til at give feedback.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  BEDØMMELSE
  Bedømmelseskriterier:
  Den studerende bedømmes ud fra i hvilken grad, den selvvalgte problemstilling er besvaret tilfredsstillende, når den mundtlige præstation er leveret. Herunder tages der blandt andet stilling til:
  • I hvilken grad den studerende har forsøgt at belyse sit problemfelt fra forskellige vinkler, herunder anvendelse af dataindsamling og analyse af datas betydning for konklusioner og udtalelser om endelige resultater.
  • I hvilken grad resultater af analyser og relevante observationer er implementeret i løsningen.
  • Graden af innovation i projektet, herunder inddragelse af innovationsteori/-modeller, værdiskabelse, realiseringsgrad og refleksion over disse.
  • Den studerende bedømmes desuden på sin præsentationsteknik til den mundtlige eksamen, hvor der lægges vægt på selvstændighed og evnen til at formidle budskabet klart, overbevisende og fokuseret.

  VÆGTNING
  Den mundtlige eksamen vægtes højere end den skriftlige aflevering, helt præcist vægtes den 2/3 af bedømmelsen og tæller dermed højere i vurderingen end det skriftlige.
  Frist for aflevering
  SÆRLIGT VEDR. AFLEVERING
  Den skriftlige synopsis skal afleveres elektronisk i WISEflow d. 1. juni via det link, som sendes til jeres individuelle KEA-mails på dagen senest kl. 12.
80
timers undervisning
126
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Forretningsplan (DA) modtager du 80 timers undervisning, hvilket svarer til 106 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.