Copenhagen School of Design and Technology

da

Kommunikation (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Communication (DA)
Uddannelse
Byggekoordinator
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
3267101
Fag- /modulansvarlig
Nanna Käszner
 • Formål

  Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger på tværs af faggrupper samt op-stille og vælge faglige løsningsmuligheder. Desuden skal den studerende kunne håndtere kommuni-kation, der bliver afprøvet i praksis i samarbejde med en virksomhed.
  Herunder:
  • Målgruppeorienteret kommunikation, mundtligt, skriftligt og digitalt
  • Vurdere og formidle praksisnære byggefaglige problemstillinger.

  Viden

  Den studerende:
  • har viden om centralt anvendte kommunikationsmetoder
  • har viden om kommunikation i et globaliseret samfund.

  Færdigheder

  Den studerende:
  • kan formidle erhvervets kommunikative problemstillinger tværfagligt, interkulturelt i forhold til forskellige nationaliteter og personlighedstyper
  • kan vurdere relevant viden for bygge- og anlægsbranchen ud fra analyse af praksisnære problemstillinger
  • kan anvende centrale metoder og værktøjer i forbindelse med målgruppeorienteret kommunikation inden for branchen
  • kan anvende webbaserede kommunikationsformer.

  Kompetencer

  Den studerende:
  • kan udøve konstruktiv og tværkulturel kommunikation
  • kan tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for kommunikation i bygge- og anlægsbranchen.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Spil og rollespil
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Rettidig aflevering af opgaver, som annonceret ved studiestart.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Gruppeprøve med præsentation af produkt samt individuel samtale i selvvalgt emne fra pensum.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven på første semester er en portfolioeksamen kombineret med en mundtlig prøve. Den studerende skal over semestret udarbejde flere forskellige materialer, som til sammen udgør "Min personlige byggekoordinatorhåndbog". Kravene til indhold og frister for aflevering af materiale i Byggekoordinatorhåndbogen og aflevering af den samlede portfolio angives ved semesterstart på Fronter

  Til den mundtlige eksamen tages der udgangspunkt i den indleverede portfolio (Byggekoordinatorhåndbogen). Der er afsat 15 minutter til dialog mellem underviser og den studerende.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal sev orientere sig om, hvornår sygeprøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring og KEA skal seneste have modtaget lægeerklæringen tre hverdage efter prøvens afholdelse. Dokumenteres sygdom ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg. den studerende betaler selv for indhentelse af lægeerklæring.
45
timers undervisning
229
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kommunikation (DA) modtager du 45 timers undervisning, hvilket svarer til 60 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 16% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, forberedelse til prøve, prøve, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.