Copenhagen School of Design and Technology

da

Planlægning og processer (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Planning and processes (DA)
Uddannelse
Byggekoordinator
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
3267104
Fag- /modulansvarlig
Nanna Käszner
 • Formål

  Den studerende skal kunne analysere og vurdere samspillet mellem faggrupperne i projekter i bygge. og anlægsbranchen.

  Herunder:
  • Planlægning
  • Byggesagsforløb
  • Ansvarsfordeling
  • Kvalitetssikring og arbejdsmiljø

  Viden

  • har viden om planlægning og styring af arbejdet imellem faggrupperne i de forskellige entrepriseformer
  • forstår det overordnede indhold af et udbudsmateriale og principperne samt vigtigheden af teknisk granskning af udbudsmaterialet
  • forstår byggepladsforholdenes betydning for realisering af entrepriseydelsen
  • forstår et byggesagsforløb fra udbud til afleveringsforretning
  • forstår de grundlæggende forskellige entrepriseformer og deres organisation med fokus på fagentreprenørens rolle i en byggesag
  • har viden om gældende krav til kvalitetssikring og arbejdsmiljø i forbindelse med planlægning og gennemførelse af en byggesag.

  Færdigheder

  • kan anvende centrale metoder og redskaber i forhold til at arbejde procesorienteret med planlægningsværktøjer og udarbejdelse af tidsplaner
  • kan formidle problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samspillet mellem faggrupper
  • kan vurdere, formidle og anvende relevante gældendende krav til arbejdsmiljø i en byggesag
  • kan vurdere, formidle og anvende relevante gældende krav til kvalitetssikring i en byggesag.

  Kompetencer

  • kan deltage i et tværfagligt samarbejde med byggesagens øvrige parter med en professionel tilgang
  • kan afkode detaljeringsgraden af udbudsmaterialet på en byggesag og entrepriseformen, samt fastlægge ansvarsfordelingen imellem den projekterende og den udførende
  • kan forstå og anvende relevante dele af gældende bygningsreglement
  • kan kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for planlægning og processer i byggesager
  • kan deltage i planlægning af kvalitetssikring og gennemførelsen af kvalitetssikring på en mindre byggesag
  • kan deltage i planlægningen og sikring af arbejdsmiljøforhold i en byggesag.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Spil og rollespil
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Mundtlig eksamination i den studerendes portfolio også kaldt "Min personlige Byggekoordinatorhåndbog". Samlet bedømmelse af den afleverede håndbog og den mundtlige eksamen.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven på første semester er en portfolioeksamen kombineret med en mundtlig prøve. Den studerende skal over semestret udarbejde flere forskellige materialer, som til sammen udgør "Min personlige byggekoordinator". Kravene til indhold og frister for aflevering af materiale i Byggekoordinatorhåndbogen og aflevering af den samlede portfolio angives ved semesterstart på Fronter.

  Til den mundtlige eksamen tages der udgangspunkt i den indleverede portfolio (Byggekoordinatorhåndbogen). Der er afsat 15 minutter til dialog mellem underviser og den studerende.

  Der afgives en samlet karakter for det skriftlige materiale og den mundtlige eksamen,
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår sygeprøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring og KEA skal senest have modtaget lægeerklæringen tre hverdage efter prøvens afholdelse. Dokumenteres sygdom ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende betaler selv for indhentelse af lægeerklæring.
51
timers undervisning
223
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Planlægning og processer (DA) modtager du 51 timers undervisning, hvilket svarer til 68 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 19% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, forberedelse til prøve, prøve, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.