Copenhagen School of Design and Technology

da

Byggejura (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Building Law (DA)
Uddannelse
Byggekoordinator
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
3267102
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Schytz Juul
 • Formål

  Den studerende skal kunne forst¨det overordnede indhold af udbudsmateriale. Den studerende skal tillige kunne forstå de forksellige entrepriseformer samt tværfagligt samarbejde med byggesagens øvrige parter.

  Herunder:
  • Udbudsmateriale
  • Indgåelse af aftale
  • Entrepriseformer og aftale- og kontraktforhold under byggesagens gennemførelse.

  Viden

  • har viden om ydelsesbeskrivelser i byggebranchen
  • forstår det overordnede indhold af et udbudsmateriale og fagområdets anvendelse af gældende almindelige betingelser i relation til indholdet af udbudsmaterialet på en byggesag.

  Færdigheder

  • kan vurdere de forskellige entrepriseformer
  • kan anvende centrale metoder og værktøjer til at udarbejde byggesagens organisationsdiagram på grundlag af de forskellige entrepriseformer
  • kan formidle juridiske problemstillinger til samarbejdspartnere
  • kan vurdere byggesagens aktuelle aftaler i forhold til gældende regle

  Kompetencer

  • kan håndtere byggesagens aktuelle aftaler
  • kan tilegne sig ny viden om byggesagens struktur, partnere og hierarki
  • kan tilegne sig færdigheder og deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i den digitale byggeproces
  • kan tilegne sig ny viden inden for byggejura.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Spil og rollespil
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Mundtlig eksamination i den studerendes portfolio også kaldt "Min personlige Byggekoordinatorhåndbog". Samlet bedømmelse af den afleverede håndbog og den mundtlige eksamen.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven på første semester er en portfolioeksamen kombineret med en mundtlig prøve. Den studerende skal over semestret udarbejde flere forskellige materialer, som til sammen udgør "Min personlige byggekoordinator". Kravene til indhold og frister for aflevering af materiale i Byggekoordinatorhåndbogen og aflevering af den samlede portfolio angives ved semesterstart på Fronter.

  Til den mundtlige eksamen tages der udgangspunkt i den indleverede portfolio (Byggekoordinatorhåndbogen). Der er afsat 15 minutter til dialog mellem underviser og den studerende.

  Der afgives en samlet karakter for det skriftlige materiale og den mundtlige eksamen,
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår sygeprøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring og KEA skal senest have modtaget lægeerklæringen tre hverdage efter prøvens afholdelse. Dokumenteres sygdom ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende betaler selv for indhentelse af lægeerklæring.
18
timers undervisning
119
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Byggejura (DA) modtager du 18 timers undervisning, hvilket svarer til 24 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 13% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, forberedelse til prøve, prøve, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.