Copenhagen School of Design and Technology

da

Kommunikation II

2023/2024
Engelsk titel
Communication II
Uddannelse
Byggekoordinator
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
3267201
Fag- /modulansvarlig
Laura Larvig Andersen
 • Formål og læringsmål

  Den studerende skal kunne deltage i praksisnær kommunikation om en fagentreprise samt andre projekter i bygge og anlægsbranchen med en professionel tilgang.

  Herunder:
  • Teknisk fælleseje
  • Innovativ og tværkulturel kommunikation
  • Kommunikationsmetoder.

  Viden

  • har viden om og forstår kommunikative problemstillinger med fokus på tilrettelæggelse, formidling og konsekvens i bygge- og anlægsbranchen.

  Færdigheder

  • kan søge, anvende og vurdere teknisk fælleseje, rapporter og andet materiale af relevans for branchen
  • kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder, såvel skriftligt som mundtligt til byggesagens parter
  • kan kommunikere med medarbejdere på tværs af fag, kultur og sprog.

  Kompetencer

  • kan håndtere kommunikationen med medarbejdere på tværs af fag, kultur og sprog
  • kan håndtere den skriftlige, mundtlige og webbaserede kommunikation mellem byggesagens parter
  • kan deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til kommunikationen
  • kan håndtere kommunikation, der styrker innovation, produktivitet og kvalitet i byggeriet
  • kan tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for kommunikation i branche

 • Undervisningsform
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Spil og rollespil
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Skriftlig opgave, hvor dele af besvarelsen skal udarbejdes i en gruppe og hvor andre dele af besvarelsen udarbejdes individuelt. Det mundtlige forsvar er ligeledes opdelt i en gruppe og individuel del. Efterfølgende udprøves den studerende individuelt i et emne inden for pensum.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  På andet semester skal de studerende i grupper af 4-6 personer udarbejde en skriftlig opgave på baggrund af et opgaveoplæg. I opgaveoplægget vil der både være problemstillinger, som de studerende skal besvare i fællesskab og individuelt.

  Til den mundtlige del af prøven, skal de studerende præsentere de hhv. fælles og individuelle dele af deres besvarelse. For en gruppe på fire personer afsættes ca. 8 minutter til den fælles præsentation. Der tilføjes yderligere ca. 2 minutter per medlem af gruppen. Der afsættes 4 minutter til dialog mellem underviser og studerende.

  Der gives en samlet individuel karakter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 4-6 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Syge-/omprøve
  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår sygeprøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring og KEA skal senest have modtaget lægeerklæringen tre hverdage efter prøvens afholdelse. Dokumenteres sygdom ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende betaler selv for indhentelse af lægeerklæring.
39
timers undervisning
98
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kommunikation II modtager du 39 timers undervisning, hvilket svarer til 52 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve, prøve, gruppearbejde, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.