Copenhagen School of Design and Technology

da

Management

2023/2024
Engelsk titel
Management
Uddannelse
Byggekoordinator
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
3267202
Fag- /modulansvarlig
Bent Overgaard
 • Formål og læringsmål

  Den studerende skal kunne agere med en helhedsforståelse som byggekoordinator og samtidig kunne beherske centrale konkrete managementmetoder og -værktøjer til bl.a. likviditetsbudgettering, årsregnskab, egen prioritering af tid og praktisk forhandling.

  Viden

  • har viden om ledelsesformer og organisationsmodeller
  • har viden om arbejdsmarkedets organisering, ansattes og virksomhedens pligter og rettigheder
  • har viden om forhandlingsmetoder
  • forstår faktorer bag medarbejdermotivation/trivsel
  • har viden om væsentlige sammenhænge mellem byggesagen, virksomheden og omverdenen.

  Færdigheder

  • kan anvende centrale metoder og værktøjer til at gennemføre arbejdsrelaterede forhandlinger
  • kan vurdere centrale metoder og digitale værktøjer til at styre arbejdsopgaver, økonomi, likviditetsbudget og tid
  • kan formidle praksisnære løsningsmuligheder til optimering af virksomhedens processer og arbejdsgange
  • kan anvende centrale metoder og værktøjer til at udarbejde et enkelt årsregnskab for en mindre entreprenørvirksomhed.

  Kompetencer

  • kan deltage i arbejdsrelaterede forhandlinger
  • kan håndtere opgaver tidsmæssigt og økonomisk for en mindre entreprenør virksomhed
  • kan inden for branchen deltage i udførelse af interessent- og risikoanalyse
  • kan tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for management/virksomhedsledelse.

 • Undervisningsform
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Skriftlig opgave, hvor dele af besvarelsen skal udarbejdes i en gruppe og hvor andre dele af besvarelsen udarbejdes individuelt. Det mundtlige forsvar er ligeledes opdelt i en gruppe og individuel del. Efterfølgende udprøves den studerende individuelt i et emne inden for pensum
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  På andet semester skal de studerende i grupper af 4-6 personer udarbejde en skriftlig opgave på baggrund af et opgaveoplæg. I opgaveoplægget vil der både være problemstillinger, som de studerende skal besvare i fællesskab og individuelt.

  Til den mundtlige del af prøven, skal de studerende præsentere de hhv. fælles og individuelle dele af deres besvarelse. For en gruppe på fire personer afsættes ca. 8 minutter til den fælles præsentation. Der tilføjes yderligere ca. 2 minutter per medlem af gruppen. Der afsættes 4 minutter til dialog mellem underviser og studerende.

  Der gives en samlet individuel karakter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 4-6 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Syge-/omprøve
  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår sygeprøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring og KEA skal senest have modtaget lægeerklæringen tre hverdage efter prøvens afholdelse. Dokumenteres sygdom ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende betaler selv for indhentelse af lægeerklæring.
100
timers undervisning
174
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Management modtager du 100 timers undervisning, hvilket svarer til 133 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, informationssøgning, forberedelse til prøve, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.