Copenhagen School of Design and Technology

da

Ressourcestyring og Fagtilsyn

2023/2024
Engelsk titel
Resource Management and subject supervision
Uddannelse
Byggekoordinator
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
3267203
Fag- /modulansvarlig
Nanna Käszner
Bo Mahs
Rados Nenadovic
 • Formål og læringsmål

  Den studerende skal kunne gennemarbejde og forstå et udbudsmateriale. Desuden skal den
  studerende kunne planlægge en fagentreprise og projekter i bygge- og anlægsbranchen samt kunne opstille og vælge praksisnære løsningsmuligheder i forbindelse med planlægning og ressourceforbrug.

  Viden

  Den studerende har:
  1. viden om relevante digitale værktøjers anvendelse i erhvervet,
  2. forståelse for praksis og centralt anvendt teori og metode om rollen som
  byggekoordinator for en fagentreprise,
  3. viden om betydningen af en velstruktureret digital erfaringsopsamling,
  4. viden om central teori og metode i forhold til innovation, logistik og
  procesoptimering i forbindelse med planlægning af en fagentreprises
  ydelser/delydelser,
  5. forståelse for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og
  6. viden om praksisnære løsninger i energiforhold i bygninger.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  1. anvende erhvervets centrale digitale værktøjer og kunne udarbejde tids- og
  bemandingsplaner, samt kunne ajourføre disse i forhold til procesopdelt
  ressourceforbrug,
  2. anvende centrale metoder og værktøjer til at planlægge udførelsen af en
  fagentreprise, herunder kunne opstille og formidle forslag til procesopdelt
  ressourceforbrug til samarbejdspartnere og brugere,
  3. anvende centrale metoder og værktøjer til at føre løbende byggeregnskab med
  tilhørende likviditetsstyring,
  4. vurdere, hvorvidt beslutninger i en byggeproces indeholder elementer af
  bæredygtighed,
  5. vurdere kendte sammenhænge i udformningen af byggerier, herunder forhold
  vedrørende energiforhold i bygninger,
  6. vurdere beslutninger i udførelsesfasen ud fra et bæredygtighedssynspunkt,
  7. vurdere et udbudsmateriale på en fagentreprise, herunder tværfaglig granskning.
  8. afgive tilbud på grundlag af en entreprenørkalkulation indeholdende indhentede
  tilbud fra underentreprenører, leverandører og producenter og
  9. formidle praksisnære problemstillinger i forhold til ressourcestyring og fagtilsyn
  og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  1. håndtere udviklingsorienterede situationer og samarbejdet imellem bygherre,
  rådgivere, udførende fag- og underentreprenører, egne håndværkere,
  leverandører og producenter om gennemførelsen af bygge- og anlægsopgaver,
  2. i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer
  i relation til ressourcestyring og fagtilsyn og
  3. deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde vedrørende løsning af praksisnære
  problemstillinger om energiforhold i bygninger.

 • Undervisningsform
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Skriftlig opgave, hvor dele af besvarelsen skal udarbejdes i en gruppe og hvor andre dele af besvarelsen udarbejdes individuelt. Det mundtlige forsvar er ligeledes opdelt i en gruppe og individuel del. Efterfølgende udprøves den studerende individuelt i et emne inden for pensum
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  På andet semester skal de studerende i grupper af 4-6 personer udarbejde en skriftlig opgave på baggrund af et opgaveoplæg. I opgaveoplægget vil der både være problemstillinger, som de studerende skal besvare i fællesskab og individuelt.

  Til den mundtlige del af prøven, skal de studerende præsentere de hhv. fælles og individuelle dele af deres besvarelse. For en gruppe på fire personer afsættes ca. 8 minutter til den fælles præsentation. Der tilføjes yderligere ca. 2 minutter per medlem af gruppen. Der afsættes 4 minutter til dialog mellem underviser og studerende.

  Der gives en samlet individuel karakter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 4-6 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Syge-/omprøve
  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår sygeprøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring og KEA skal senest have modtaget lægeerklæringen tre hverdage efter prøvens afholdelse. Dokumenteres sygdom ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende betaler selv for indhentelse af lægeerklæring.
150
timers undervisning
261
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Ressourcestyring og Fagtilsyn modtager du 150 timers undervisning, hvilket svarer til 200 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri, gruppearbejde, informationssøgning, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.