Copenhagen School of Design and Technology

da

T06: Brugercentreret design (DA)

2018/2019
Engelsk titel
T06: User Centered Design (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273202
Fag- /modulansvarlig
Michael Christian Nielsen
Lau Sommerfeldt
Birgitte Heide
Kamilla Viktov
Martin Bregnhøi
Louise Ea Holbek
 • Indhold og læringsmål

  Formål
  Formålet med temaet er, at den studerende tilegner sig viden og færdigheder til at arbejde med strategisk indholdsproduktion på tværs af forskellige platforme. Temaet foregår i samarbejde med en ekstern virksomhed og med udgangspunkt i en række analyser, i forhold til virksomhedens omverden, skal den studerende producere indhold til en kampagne for den aktuelle virksomhed.

  Den studerende skal arbejde med kommunikations- og kampagneplanlægning samt indholdsproduktion til website og SoMe. Forløbet har fokus på storytelling med anvendelse af medietekster som motion graphic, infographic og video i forskellige formater.

  Brugergrænsefladeudvikling:
  Fagområdet indeholder design og udvikling af digitale løsninger med særlig vægt på
  produktion af brugergrænseflader. Der fokuseres på alle aspekter af
  udviklingsprocessen med udgangspunkt i udbredte udviklingsmetoder, herunder
  planlægning, design og produktion af digitale medieopgaver.
  Udmønter sig i:
  • Interaktiv infographic SVG
  • Selvstændigt arbejde med produktion
  • Datavisualisering
  • Brugerundersøgelser
  • Wireframes, Previz/Moodboard, Storyboard (XD)
  • Interactiv infographic SVG
  • Onsite & SoMe video
  • Motion Graphic: Explainers
  • Overlay A.E
  • Lyddesign
  • kamerateknik
  • Colorgrading
  • Ambrose(metod e og designproces)*
  • Produktion (design manual)*
  • Procesdokumentati on:
  • Layout og indhold
  • Pit Stop
  • Selvstændigt arbejde med produktion i teams.
  • Opgave stillet i samarbejde med ekstern klient

  Brugeroplevelser:
  Fagområdet indeholder design og udvikling af digitale oplevelser med fokus på
  forståelse af brugeren, brugerens samspil med løsninger samt evaluering og test af
  løsninger, herunder anvendelse af data.
  Udmønter sig i:
  • Redskaber inden for digitale brugeroplevelser:
  - Storytelling
  - Test & Screening
  - Production value
  - Branding og storytelling
  - Storytelling med levende billeder (Fortællingens grundelementer)
  - Kommunikationsstrategi og handlingsplan
  - Personas & Customer Journey
  - Koncept & Ideudvikling
  - Synopsis & treatment
  - Præsentationsteknik
  • Planlægning af brugercentreret indhold:
  - Content på tværs af platform
  - SoMe marketing & strategy
  - Content marketing & strategy
  - SoMe content
  - Basic SEO & VSEO

  Indholdsproduktion:
  Fagområdet indeholder indholdsproduktion til udvalgte digitale medier. Der fokuseres
  på forståelse af digitale medier, relevante typer af indhold samt formidling og
  anvendelse af data.
  Udmønter sig i:
  • Datavisualisering
  • Brugerundersøgelser
  • Wireframes, Moodboard, Storyboard (XD)
  • Interactiv infographic SVG
  • Onsite & SoMe video
  • Motion Graphic: Explainers
  • Overlay A.E
  • Lyddesign
  • kamerateknik
  • Colorgrading
  • Ambrose(metode og designproces)*
  - Produktion (design manual)*
  - Procesdokumentation
  - Layout og indhold
  - Pit Stop
  - Selvstændigt arbejde med produktion i teams.
  - Opgave stillet i samarbejde med ekstern klient

  Forretning:
  Fagområdet indeholder forretningsmodeller, dataforståelse, virksomhedens
  eksistensgrundlag og multimediedesignerens rolle i værdikæden.
  Udmønter sig i:
  • Selvstændigt arbejde med produktion i teams.
  • Opgave stillet i samarbejde med ekstern klient
  • Procesdokumentation
  • Leadgenerering
  • KPI´er

  Teknologi:
  Fagområdet indeholder forståelse og udforskning af teknologier, der indgår i digitale
  medieprodukter og produktion til digitale medier.
  Udmønter sig i:
  ● datavisualisering

  Alle:
  Udmønter sig i:
  Færdig produktion, der vurderes af kunde/klient

  Viden

  Brugergrænsefladeudvikling:
  • viden om centrale metoder og værktøjer til projektstyring og estimering af produktion af digitale medier
  • viden om i erhvervet anvendte værktøjer og data til optimering af digital medieproduktion

  Brugeroplevelser:
  • viden om relevante teorier, værktøjer og metoder til design og programmering af digitale
  brugeroplevelser og kan med afsæt i praksis redegøre for valg og fravalg af værktøjer og
  metoder

  Indholdsproduktion:
  • viden om i erhvervet anvendte metoder og teorier til kompleks digital indholdsproduktion

  Forretning:
  • forståelse for virksomhedens omverden, herunder virksomhedens interessenter og
  virksomhedens ressourcegrundlag
  • forståelse for sammenhængen mellem anvendte forretningsmodeller og kompleks
  digital indholdsproduktion

  Teknologi:
  • viden om centrale teknologier

  Færdigheder

  Brugergrænsefladeudvikling:
  • vurdere og argumentere for det værdiskabende i løsninger til digitale brugergrænseflader
  • planlægge og vurdere projektstyring i brugercentreret indholdsproduktion

  Brugeroplevelser:
  • vurdere og anvende brugercentreret metode til en digital medieproduktion.

  Indholdsproduktion:
  • formidle og begrunde digitale løsninger af indholdsproduktion til interessenter fra den digitale mediebranche
  • anvende og kombinere udtryksformer til design og produktion af digitale brugeroplevelser på udvalgte medieplatforme

  Kompetencer

  Alle:
  • identificere relevante teorier, metoder og værktøjer til gennemførelse af komplekse
  digitale medieproduktioner
  • tilegne sig ny viden og færdigheder inden for programmering og udformning af
  komplekse brugercentrerede brugergrænseflader.
  • identificere relevante teorier, metoder og værktøjer til produktion af komplekst digitalt
  indhold i teams
  • tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for design og produktion af
  komplekst digitalt indhold.

 • Undervisningsform
  Undervisningsaktiviteterne forløber som en hybrid mellem: Oplæg, øvelser, hands-on, video tutorials og projekt-/gruppearbejde.

  Temaets har fokus på analyse af virksomheden og placering i markedet, samt koncept- og designudvikling. Dette skal munde ud i en præsentation af koncept, strategi, design, customer journey mm.

  På baggrund af dette vil produceres content til website og SoMe.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Det forudsættes, at den studerende har grundlæggende færdigheder inden for
  SCRUM og kan producere med programmerne Adobe Photoshop, Illustrator, HTML,
  samt færdigheder i optagelse og redigering af video i Premiere Pro.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det er en forudsætning at de studerende har Adobe, Premiere, Photoshop, Illustrator, Audition, After effect, samt en HTML editor installeret på deres computer. De studerende skal selv anskaffe domæne til at hoste website og video (min. 200 MB).

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelementer: Design og programmering af digitale brugergrænseflader 2 og Design og programmering af digitalt indhold 2.

  Prøven skal vise
  • at den studerende kan kommunikere til samarbejdspartnere,
  • kan udvikle et interaktivt digitalt produkt under hensyntagen til interessenter
  • kan gennemføre et projekt i et team.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven dækker 2. semesters nationale fagelementer. Der tages udgangspunkt i produkt, rapport og proces.

  Prøven består af tre elementer:
  4. Præsentation
  5. Eksamination
  6. Votering og meddelelse af karakterer.

  De specifikke krav til prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner og tilgår censor.
  Opgavetype
  Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret. Det skal resultere i en fungerende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet.

  De nærmere krav til projektet beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner, og beskrivelsen skal sikre, at væsentlige områder af 2. semesters undervisning bredt kombineres. Projektbeskrivelsen definerer krav til gruppestørrelse, produktomfang og procesdokumentation. Projektbeskrivelsen gøres tilgængelig for de studerende, eksaminator og censor ved projektperiodens start.
  Formkrav
  En fungerende digital prototype og en projektrapport. Rapporten må have et omfang på maksimalt 18 normalsider for 1 studerende + 8 normalsider pr. ekstra gruppemedlem. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i det maksimale sideantal.

  En normalside er 2.400 anslag inklusive mellemrum og fodnoter.
  Ved rapporter udarbejdet i en gruppe skal den enkeltes bidrag tydeligt fremgå.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af eksaminator og ekstern censor. Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af rapport, digital prototype, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål på 2. semester, som beskrevet i studieordningen.
 • Yderligere information
  Afleveringer og feedback
  Hen mod forløbets afslutning afleveres en procesdokumentation, til hvilken der gives mundtlig feedback til en PITSTOP.
  Forløbet afsluttes med en præsentation for og feedback fra klienten, samt en skriftlig feedback i Fronter.

  Evaluering af temaet
  Temaet evalueres via MMD standard online evaluering
54
timer undervisning
110
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T06: Brugercentreret design (DA) modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.