Copenhagen School of Design and Technology

da

T07: CMS (DA)

2018/2019
Engelsk titel
T07: CMS (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
7,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273203
Fag- /modulansvarlig
Martin Bregnhøi
Louise Ea Holbek
Helle Frederiksen
Kamilla Viktov
Birgitte Heide
 • Indhold og læringsmål

  Formål
  Temaet handler om at arbejde med dynamiske webløsninger i et Content Management System (CMS) ud fra et tværfagligt perspektiv. Vi skal gennem forløbet planlægge, udvikle og implementere en dynamisk webløsning for klienten, så det dækker dennes og brugernes
  behov. De nye teknologier, der skal anvendes i løsningen er WordPress og WP REST API.

  I løsningen skal der desuden arbejdes med søgemaskineoptimering (SEO) samt strukturering
  af indhold ud fra informationsarkitektur (IA) principperne, for at skabe en god brugeroplevelse ud fra de tre aspekter: People, Content & Context. Derudover skal i arbejde med forberedelse samt udførelse af forskellige tests.

  I skal arbejde metodisk og praktisk med at producere indhold til pitch og præsentation for en ekstern klient.

  Udviklingen af den dynamiske webløsning dokumenteres i en proces-dokumentation samt link til produktionen.

  Brugergrænsefladeudvikling:
  Fagområdet indeholder design og udvikling af digitale løsninger med særlig vægt på
  produktion af brugergrænseflader. Der fokuseres på alle aspekter af udviklingsprocessen
  med udgangspunkt i udbredte udviklingsmetoder, herunder planlægning, design og
  produktion af digitale medieopgaver.
  Udmønter sig i:
  ● Design af konsistent udtryk ud fra klientens designguide og visuelle ID.
  ● Planlægning, udvikling og implementering af dynamiske webløsninger i et Content
  Management System (CMS)
  ● Anvendte teknologier er WordPress og WP REST API.
  ● Anvendelse af Google maps API.

  Brugeroplevelser:
  Fagområdet indeholder design og udvikling af digitale oplevelser med fokus på forståelse af
  brugeren, brugerens samspil med løsninger samt evaluering og test af løsninger, herunder
  anvendelse af data.
  Udmønter sig i:
  ● Introduktion til informationsarkitektur principperne herunder udarbejdelse af detaljerede og konceptuelle sitemaps, forskellige metoder til strukturering af content, navigation og klassifikationer. Samt hvordan der skabes god UX ud fra aspekterne: People, Content & Context.
  ● Planlægning og udførelse af forskellige test samt implementering af testresultater ud fra en iterativ tilgang.
  ● Introduktion til teknisk SEO og hvordan der arbejdes med SEO i Content.

  Indholdsproduktion:
  Fagområdet indeholder indholdsproduktion til udvalgte digitale medier. Der fokuseres på forståelse af digitale medier, relevante typer af indhold samt formidling og anvendelse af
  data.

  Forretning:
  Fagområdet indeholder forretningsmodeller, dataforståelse, virksomhedens
  eksistensgrundlag og multimediedesignerens rolle i værdikæden.
  Udmønter sig i:
  ● Kompetencer indenfor s tyring og planlægning af en multimedieproduktion
  ● Metodisk og praktisk at producere indhold til pitch og præsentation for en ekstern
  klient.

  Teknologi:
  Fagområdet indeholder forståelse og udforskning af teknologier, der indgår i digitale
  medieprodukter og produktion til digitale medier.

  Viden

  Brugergrænsefladeudvikling:
  ● viden om centrale metoder og teorier om digitale brugeroplevelser og kan med afsæt i praksis redegøre for valg og fravalg af værktøjer og metoder.

  Indholdsproduktion:
  ● viden om i erhvervet anvendte metoder og teorier til kompleks digital indholdsproduktion

  Teknologi:
  ● viden om centrale teknologier til håndtering af data i forhold til optimering af brugeroplevelser

  Færdigheder

  Brugergrænsefladeudvikling:
  ● anvende, dokumentere centrale designprocesser i komplekse digitale medieproduktioner samt formidle dem til interessenter fra den digitale mediebranche
  ● anvende central teori, metode og redskaber til produktion af digitale brugeroplevelser
  ● anvende centrale teknologier til håndtering og visning af digitalt indhold
  ● anvende centrale teknologier, metoder og formater til udveksling og præsentation af data.

  Brugeroplevelser:
  ● formidle og redegøre for løsninger til digitale brugergrænseflader til samarbejdspartnere

  Forretning:
  ● planlægge og vurdere projektstyring i teambaserede digitale medieproduktioner

  Teknologi:
  ● anvende centrale værktøjer og data til optimering af digital medieproduktion

  Kompetencer

  Alle:
  ● identificere relevante teorier, metoder og værktøjer til gennemførelse af komplekse digitale
  medieproduktioner
  ● tilegne sig ny viden og færdigheder inden for programmering og udformning af komplekse
  brugercentrerede brugergrænseflader.
  ● identificere relevante teorier, metoder og værktøjer til produktion af komplekst digitalt indhold i teams
  ● tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for design og produktion af komplekst digitalt indhold.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsninger, øvelser/opgaver, hands-on og projektarbejde. Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input i forum, den første del af dagen, og med vægt på projekt-, produktion, og studieaktiviteter den sidste halvdel af dagen.

  De studerende arbejder selvstændigt med interaktionsøvelser, og i grupper omkring casen.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende har egen computer med til undervisningen samt domæne til upload af webløsninger. De studerende skal selv anskaffe domæne til at hoste website, der understøtter WordPress. Derudover anvendes Adobe CS-pakken samt en kode-editor (f.eks. Brackets) og et FTP-program (f.eks. Cyberduck). Disse programmer forventes installeret før temastart. En Trello-account skal også være oprettet samt en GitHub account.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelementer: Design og programmering af digitale brugergrænseflader 2 og Design og programmering af digitalt indhold 2.

  Prøven skal vise
  • at den studerende kan kommunikere til samarbejdspartnere,
  • kan udvikle et interaktivt digitalt produkt under hensyntagen til interessenter
  • kan gennemføre et projekt i et team.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven dækker 2. semesters nationale fagelementer. Der tages udgangspunkt i produkt, rapport og proces.

  Prøven består af tre elementer:
  4. Præsentation
  5. Eksamination
  6. Votering og meddelelse af karakterer.

  De specifikke krav til prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner og tilgår censor.
  Opgavetype
  Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret. Det skal resultere i en fungerende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet.

  De nærmere krav til projektet beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner, og beskrivelsen skal sikre, at væsentlige områder af 2. semesters undervisning bredt kombineres. Projektbeskrivelsen definerer krav til gruppestørrelse, produktomfang og procesdokumentation. Projektbeskrivelsen gøres tilgængelig for de studerende, eksaminator og censor ved projektperiodens start.
  Formkrav
  En fungerende digital prototype og en projektrapport. Rapporten må have et omfang på maksimalt 18 normalsider for 1 studerende + 8 normalsider pr. ekstra gruppemedlem. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i det maksimale sideantal.

  En normalside er 2.400 anslag inklusive mellemrum og fodnoter.
  Ved rapporter udarbejdet i en gruppe skal den enkeltes bidrag tydeligt fremgå.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af eksaminator og ekstern censor. Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af rapport, digital prototype, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål på 2. semester, som beskrevet i studieordningen.
 • Yderligere information
  Afleveringer og feedback
  Produktioner afleveres i Fronter, som delafleveringer løbende gennem temaet. Deadline for afleveringer fremgår af ugeplanerne for temaet.

  Der bliver givet mundtlig feedback til sidst i forløbet.

  Evaluering af temaet
  Temaet evalueres af de studerende ved en online survey (standard MMD), samt en mundtlig kvalitativ evaluering, dialog ml. studerende og undervisere i slutningen af forløbet.
68
timer undervisning
138
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T07: CMS (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.