Copenhagen School of Design and Technology

da

T08: Eksamens projekt (DA)

2018/2019
Engelsk titel
T08: Exam Project (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273204
Fag- /modulansvarlig
Mikkel Sinius Nielsen
Toke Halskov Kristensen
Martin Bregnhøi
Louise Ea Holbek
Lau Sommerfeldt
Kamilla Viktov
Helle Frederiksen
 • Indhold og læringsmål

  Brugergrænsefladeudvikling:
  Fagområdet indeholder design og udvikling af digitale løsninger med særlig vægt på produktion af brugergrænseflader. Der fokuseres på alle aspekter af udviklingsprocessen med udgangspunkt i udbredte udviklingsmetoder, herunder planlægning, design og produktion af digitale medieopgaver.
  Udmønter sig i:
  • Laver et projekt og skriver en rapport

  alle:
  Udmønter sig i:
  • Laver et projekt og skriver en rapport

  Færdigheder

  Brugergrænsefladeudvikling:
  • udvælge og argumentere for valg af centrale teorier, værktøjer og metoder til
  design af komplekse digitale brugergrænseflader

  Kompetencer

  Alle:
  • identificere relevante teorier, metoder og værktøjer til gennemførelse af
  komplekse digitale medieproduktioner
  • tilegne sig ny viden og færdigheder inden for programmering og udformning
  af komplekse brugercentrerede brugergrænseflader.
  • identificere relevante teorier, metoder og værktøjer til produktion af komplekst
  digitalt indhold i teams
  • tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for design og
  produktion af komplekst digitalt indhold.

 • Undervisningsform
  Opgaven præsenteres første mandag projektforløbet. Desuden vil der være et oplæg om rapportskrivning i anden uge.

  Projektide
  Projektideen skal godkendes af den tildelte vejleder, for at sikre at gruppen lever op til de formelle krav i studieordningen.

  Gruppedannelse
  Grupperne skal bestå af 3 - 5 personer, fulde navne på alle gruppemedlemmer skal sendes til Mikkel mni@kea.dk, første dag i projektforløbet inden klokken 12.

  Herefter vil hver gruppe få tildelt en vejleder, som er den underviser, gruppen skal til eksamen hos.
  Derudover vil der være mulighed for at få fagvejledning, hos de undervisere, der er til stede ifølge skemaet.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  It is expected that the student has worked dedicated with all the themes during 1st
  and 2nd semester and you must have passed the 1st sem. exam.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelementer: Design og programmering af digitale brugergrænseflader 2 og Design og programmering af digitalt indhold 2.

  Prøven skal vise
  • at den studerende kan kommunikere til samarbejdspartnere,
  • kan udvikle et interaktivt digitalt produkt under hensyntagen til interessenter
  • kan gennemføre et projekt i et team.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven dækker 2. semesters nationale fagelementer. Der tages udgangspunkt i produkt, rapport og proces.

  Prøven består af tre elementer:
  4. Præsentation
  5. Eksamination
  6. Votering og meddelelse af karakterer.

  De specifikke krav til prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner og tilgår censor.
  Opgavetype
  Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret. Det skal resultere i en fungerende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet.

  De nærmere krav til projektet beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner, og beskrivelsen skal sikre, at væsentlige områder af 2. semesters undervisning bredt kombineres. Projektbeskrivelsen definerer krav til gruppestørrelse, produktomfang og procesdokumentation. Projektbeskrivelsen gøres tilgængelig for de studerende, eksaminator og censor ved projektperiodens start.
  Formkrav
  En fungerende digital prototype og en projektrapport. Rapporten må have et omfang på maksimalt 18 normalsider for 1 studerende + 8 normalsider pr. ekstra gruppemedlem. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i det maksimale sideantal.

  En normalside er 2.400 anslag inklusive mellemrum og fodnoter.
  Ved rapporter udarbejdet i en gruppe skal den enkeltes bidrag tydeligt fremgå.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af eksaminator og ekstern censor. Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af rapport, digital prototype, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål på 2. semester, som beskrevet i studieordningen.
68
timer undervisning
96
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T08: Eksamens projekt (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 41% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.