Copenhagen School of Design and Technology

da

Design og programmering af digitale brugergrænseflader 2 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Design and programming of digital user interfaces 2 (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273241
Fag- /modulansvarlig
Karin Cristina Piera Compare Cloos
 • Formål

  Fagelementet beskæftiger sig med design og programmering af komplekse digitale løsninger med særligt fokus på brugergrænsefladen. I fagelementet anvendes centrale metoder til test af brugerens oplevelse af digitale løsninger. Løsninger designes og programmeres i teams under anvendelse af teknologier og udviklingsmetoder, der understøtter teamsamarbejde.

  Viden

  Den studerende har:
  - forståelse for virksomhedens omverden, herunder virksomhedens interessenter og virksom-hedens ressourcegrundlag
  - viden om centrale teknologier til håndtering af data i forhold til optimering af brugerople-velser
  - viden om centrale metoder og værktøjer til projektstyring og estimering af produktion af di-gitale medier
  - viden om relevante teorier, værktøjer og metoder til design og programmering af digitale brugeroplevelser og kan med afsæt i praksis redegøre for valg og fravalg af værktøjer og metoder
  - viden om centrale og aktuelle programmeringsparadigmer til programmering af komplekse digitale brugergrænseflader og kan med afsæt i praksis redegøre for valg og fravalg af pro-grammeringspraksis.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - planlægge og vurdere projektstyring i teambaserede digitale medieproduktioner
  - vurdere og argumentere for det værdiskabende i løsninger til digitale brugergrænseflader
  - udvælge og argumentere for valg af centrale teorier, værktøjer og metoder til design af komplekse digitale brugergrænseflader
  - anvende, dokumentere centrale designprocesser i komplekse digitale medieproduktioner samt formidle dem til interessenter fra den digitale mediebranche
  - udvælge og anvende centrale principper, teknologier og metoder til programmering af kom-plekse digitale brugergrænseflader
  - formidle og redegøre for løsninger til digitale brugergrænseflader til samarbejdspartnere
  - vurdere og anvende brugercentreret metode til en digital medieproduktion.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - identificere relevante teorier, metoder og værktøjer til gennemførelse af komplekse digitale medieproduktioner
  - tilegne sig ny viden og færdigheder inden for programmering og udformning af komplekse brugercentrerede brugergrænseflader.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Se tilknyttede fag
 • Samarbejdsfag/modul(er)
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  KEA stiller krav om, at flere afleveringer i løbet af 1., 2. og 3. semester er bundne forudsætninger, som skal afleveres for, at den studerende kan deltage i 1., 2. og 3. semesters eksamen. De nærmere krav til afleveringer samt hvilke afleveringer der er bundne forudsætninger, beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner ved semesterstart.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Faget prøves i samarbejde med det nationale fagelement Design og programmering af digitalt indhold 2.
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelementer: Design og programmering af digitale brugergrænseflader 2 og Design og programmering af digitalt indhold 2.
  Prøven skal vise
  • at den studerende kan kommunikere til samarbejdspartnere,
  • kan udvikle et interaktivt digitalt produkt under hensyntagen til interessenter
  • kan gennemføre et projekt i et team.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig individuel eller gruppe prøve med udgangspunkt i projektarbejde udarbejdet i gruppe. Prøven afholdes efter 2. semester.
  Prøven dækker 2. semesters nationale fagelementer. Der tages udgangspunkt i produkt, rapport og proces.
  Prøven består af tre elementer:
  1. Præsentation
  2. Eksamination
  3. Votering og meddelelse af karakterer.

  De specifikke krav til prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner og tilgår censor.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af eksaminator og ekstern censor. Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af rapport, digital prototype, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål på 2. semester, som beskrevet i studieordningen.
103
timers undervisning
308
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design og programmering af digitale brugergrænseflader 2 (DA) modtager du 103 timers undervisning, hvilket svarer til 137 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.