Københavns Erhvervsakademi

en

T08: Eksamens projekt (EN)

2018/2019
Engelsk titel
T08: Exam Project (EN)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273254
Fag- /modulansvarlig
Alan Engelhardt
Jens Christian Stanek
Julio Garrido
 • Indhold og læringsmål

  Purpose
  The second semester of the Multimedia Design and Communication education at KEA ends with an exam project. The student must demonstrate that he or she has achieved the learning goals for the 2 nd semester.

  The exam project is based on an assignment, which the students must work with in groups of 3-5 persons. The time frame for the project is 4 weeks and each group must produce a report, a digital product and a video and hand it in on Wiseflow.

  The oral exam is individual and has a starting point in the report, the digital product and the video, but the student must also demonstrate that he or she has achieved knowledge, skills and competences according to the learning goals for the 2nd semester.

  The oral exam is external. It is graded after the 7-point grading scale. For further information refers to the current MMD Curriculum.

  The exam is to demonstrate that the student is able to:
  • communicate visually to a target group
  • develop an interactive digital product, taking into account the stakeholders
  • carry out a project in a team.
  Resources: The group work with the Exam project assignment – report, digital product(s) and video - has duration of 4 weeks. 1-2 weeks after handing in of report, digital product(s) and video the individual oral exam will take place.

  During the 4 weeks, where the groups work on the assignment, there will be teachers available for subject guidance (see Fronter for the Schedule). Each group will also be assigned a coach that will guide the group on organizational matters during the 4 weeks period. The assigned coach will also be the internal teacher at the oral exam.

  The students can use all theoretical and technical elements that they have worked with during their 1st year of studying. KEA also provides the possibility to use/loan equipment for photography and video production.

  User interface development :
  The subject area comprises the design and development of digital solutions with special emphasis on the production of user interfaces. The focus is on all aspects of the development process based on common development methods, including planning, design and production of digital media tasks.
  Here you’ll learn:
  By working on the exam project in groups and writing the documentation, you will have to choose key theories, tools and methods in order to make the best solution (a digital prototype) and argue for your choices at the oral exam.

  All:
  Here you’ll learn:
  While working on the exam project, you will have to practice most of the skills and knowledge you have gained during 2 nd semester in order to make the best solution (a
  digital prototype) as well as to reason and argue for your design choices and technical solutions in the the documentation and at the oral exam.

  Færdigheder

  User interface development :
  • select and argue in favour of the choice of key theories, tools and methods for
  the design of complex digital user interfaces .

  Kompetencer

  All:
  • identify relevant theories, methods and tools for the execution of complex
  digital media productions
  • acquire new knowledge and skills within the programming and design of
  complex user-centred user interfaces.
  • identify relevant theories, methods and tools for the production of complex
  digital content in teams
  • acquire new knowledge, skills and competencies within the design and
  production of complex digital content.

 • Undervisningsform
  The Exam project starts with an introduction to the assignment and to the required report, digital product(s) and video. The premises for the oral exam will also be presented.

  After the students has formed groups and informed the theme coordinator, a coach will be assigned the group and the group will be informed on Fronter.

  The report, digital product(s) and video must be handed in on Wiseflow. Each student will receive an invitation from Wiseflow with all the hand in information.

  After handing in of the report, digital product(s) and video, there will be 1-2 weeks where the student is urge to prepare the individual oral exam.

  The oral exam has duration of 30 minutes where the student has the first 5 minutes to present an elaboration of the work and the result of the exam project assignment. The next 20 minutes the student will be questioned in all subject areas and the oral exam ends with a 5 minutes private discussion between the internal and external examiner about the students’ performance and hereafter grade the student.

  For more details regarding the counselling during the 4 weeks please see Fronter for
  the week schedule.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  It is expected that the student has worked dedicated with all the themes during 1st
  and 2nd semester and you must have passed the 1st sem. exam.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelementer: Design og programmering af digitale brugergrænseflader 2 og Design og programmering af digitalt indhold 2.

  Prøven skal vise
  • at den studerende kan kommunikere til samarbejdspartnere,
  • kan udvikle et interaktivt digitalt produkt under hensyntagen til interessenter
  • kan gennemføre et projekt i et team.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven dækker 2. semesters nationale fagelementer. Der tages udgangspunkt i produkt, rapport og proces.

  Prøven består af tre elementer:
  4. Præsentation
  5. Eksamination
  6. Votering og meddelelse af karakterer.

  De specifikke krav til prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner og tilgår censor.
  Opgavetype
  Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret. Det skal resultere i en fungerende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet.

  De nærmere krav til projektet beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner, og beskrivelsen skal sikre, at væsentlige områder af 2. semesters undervisning bredt kombineres. Projektbeskrivelsen definerer krav til gruppestørrelse, produktomfang og procesdokumentation. Projektbeskrivelsen gøres tilgængelig for de studerende, eksaminator og censor ved projektperiodens start.
  Formkrav
  En fungerende digital prototype og en projektrapport. Rapporten må have et omfang på maksimalt 18 normalsider for 1 studerende + 8 normalsider pr. ekstra gruppemedlem. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i det maksimale sideantal.

  En normalside er 2.400 anslag inklusive mellemrum og fodnoter.
  Ved rapporter udarbejdet i en gruppe skal den enkeltes bidrag tydeligt fremgå.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af eksaminator og ekstern censor. Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af rapport, digital prototype, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål på 2. semester, som beskrevet i studieordningen.
 • Yderligere information
  Hand-ins and feedback
  The report, digital product(s) and video must be handed in on Wiseflow. The feedback is given at the oral exam and the grade given here.
68
timer undervisning
96
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T08: Eksamens projekt (EN) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 41% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.