Copenhagen School of Design and Technology

da

Netværksteknologi

2023/2024
Engelsk titel
Network Technology
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
18
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3274141
Fag- /modulansvarlig
Michael Brandt
Malene Hasse
Tahseen Uddin
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder netværks- og serverteknologier, operativsystemer, netværkssikkerhed, kommunikation herunder protokoller og services. Fagområdet indeholder også design og anvendelse af netværk og netværksbaserede/cloud løsninger. Generelt arbejdes der med design, udvikling, test og dokumentation samt formidling af sikre og bæredygtige løsninger.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  - Netværks- og serverteknologier overordnet samt forskellen mellem fysiske og virtuelle teknologier
  - Operativsystemer samt forskellen mellem forskellige systemer
  - Datahåndtering, herunder sikkerhed
  - Netværkssikkerhed, herunder forskellige produkter
  - Kommunikationsprotokoller samt deres anvendelse på forskellige arkitektur.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Anvende netværksteknologi og hardware i forbindelse med design, projektering og implementering af komplekse, sikre og bæredygtige netværksløsninger
  - Anvende netværksteknologi og services i forbindelse med administration, drift og overvågning af komplekse netværksløsninger
  - Formidle og dokumentere opgaver og løsninger indenfor netværk
  - Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af løsningerne
  - Vurdere netværkssikkerheden i konkrete produkter.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Håndtere analyse, behovsafdækning, design, udvikling og test af sikre netværksløsninger
  - Håndtere planlægning og kvalitetsstyring af egne netværks- og serverteknologi-relaterede opgaver
  - Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer indenfor netværk- og serverteknologier
  - Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams.

 • Undervisningsform
  Der skal være træning af grundlæggende færdigheder og praktikken skal udvikle den studerendes evner til at vurdere og træffe fagligt begrundede valg samt udvise ansvarlighed.
  Undervisnings- og arbejdsformer tilpasses de enkelte uddannelseselementer for at fremme muligheder for at udvikle de studerendes professionelle kompetencer for at fungere selvstændigt som IT-Teknolog og til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse.
  Undervisnings- og arbejdsformer skal fremme selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion og evne til at skabe faglig fornyelse.
  Undervisnings- og arbejdsformer skal skabe rammer for samarbejde mellem studerende, mellem studerende og undervisere samt mellem studerende og praktikvejledere.
  Undervisnings- og arbejdsformer er IT videns baserede og studerende inddrages mest muligt i underviser-nes forsknings- og udviklingsarbejde.
  Undervisnings- og arbejdsformer lægger vægt på et professionsnærvær i uddannelsen ved at der veksles mellem skole og praktik. I skoleperioderne veksler der mellem teori og praktiske øvelsesperioden.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det er et krav på flere af uddannelsens fagelementer, at den studerende skal have godkendt en række obligatoriske læringsaktiviteter, også kaldet bundne forudsætninger, for at kunne gå til eksamen. Er de bundne forudsætninger ikke godkendte, kan den studerende ikke gå til eksamen og har brugt et eksamensforsøg. Den studerende er automatisk tilmeldt den næste eksamen og skal fortsat opfylde betingelserne for at kunne gå til eksamen.
  De bundne forudsætninger varierer fra uddannelseselement til uddannelseselement og kan bestå i eksempelvis deltagelsespligt, præsentationer eller delafleveringer. De bundne forudsætninger på IT-teknologuddannelsen er beskrevet uddybende i fag- og semesterplanen for uddannelsen, som findes på de studerendes kommunikationsplatform. Vægtningen af de enkelte uddannelseselementer fremgår af afsnit 5.2., figur 3.
  Det er et krav er den studerende har deltaget i undervisningens uddannelseselementer med min. 70 % tilstedeværelse. Opgørelsen udarbejdes på den sidste undervisningsdag inden førstkommende eksamen, og har den studerende et fravær på 30 % eller derover, kan den studerende ikke gå til eksamen, og der er brugt et eksamensforsøg. Før den studerende kan gå til eksamen, skal den studerende aflevere en afløsningsopgave, som stilles af KEA.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Faget prøves i IoT 1, IoT 2 og 1. årsprøven. 1. årsprøven er alle de prøver, der afholdes på 1. studieår. Prøverne skal tilsammen dokumentere i hvor høj grad den studerende har nået læringsmålene for det første studieår, der udgør 60 ECTS.
  Alle prøver skal være bestået for at den studerende kan fortsætte på 2. studieår.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
138
timers undervisning
355
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Netværksteknologi modtager du 138 timers undervisning, hvilket svarer til 184 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde, øvelser, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, øvelser, studiegruppearbejde, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.