Copenhagen School of Design and Technology

da

Projektstyring og forretningsforståelse

2023/2024
Engelsk titel
Project management and business understanding
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3274144
Fag- /modulansvarlig
Malene Hasse
Tahseen Uddin
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder innovation, projektstyring, økonomi, kvalitets- og ressourcestyring, rådgivnings- og konsulentfunktion samt dokumentation og formidling.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  - Hvad innovation er, og hvordan man benytter innovative metoder i problemløsning
  - Projektstyring i forbindelse med udviklingsprojekter indenfor IT
  - Hvordan en virksomhed er organiseret, herunder hvilke dele der styrer forretningen, samt hvordan man overordnet kan beskrive økonomien
  - Kvalitets- og ressourcestyring som del af et udviklingsprojekt og som del af styringen af vedligeholdelse af IT-drift
  - Rådgivnings- og konsulentfunktion når man som IT-specialist skal forstå og løse kundebehov.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Formidle skriftligt og mundtligt til såvel faglige personer som til kunder
  - Anvende innovative problemløsningsmetoder med fokus på kundebehov
  - Vurdere kompleksiteten af en given teknisk opgave.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Håndtere kundeopgaver med henblik på at omsætte kundebehov til sikre løsninger
  - Håndtere planlægning og styre egne tekniske opgaver samt indgå i tværfaglige projekter
  - I en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for forståelse af forretninger og kunders anvendelse af IT.

 • Undervisningsform
  Der skal være træning af grundlæggende færdigheder og praktikken skal udvikle den studerendes evner til at vurdere og træffe fagligt begrundede valg samt udvise ansvarlighed.
  Undervisnings- og arbejdsformer tilpasses de enkelte uddannelseselementer for at fremme muligheder for at udvikle de studerendes professionelle kompetencer for at fungere selvstændigt som IT-Teknolog og til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse.
  Undervisnings- og arbejdsformer skal fremme selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion og evne til at skabe faglig fornyelse.
  Undervisnings- og arbejdsformer skal skabe rammer for samarbejde mellem studerende, mellem studerende og undervisere samt mellem studerende og praktikvejledere.
  Undervisnings- og arbejdsformer er IT videns baserede og studerende inddrages mest muligt i underviser-nes forsknings- og udviklingsarbejde.
  Undervisnings- og arbejdsformer lægger vægt på et professionsnærvær i uddannelsen ved at der veksles mellem skole og praktik. I skoleperioderne veksler der mellem teori og praktiske øvelsesperioden.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det er et krav på flere af uddannelsens fagelementer, at den studerende skal have godkendt en række obligatoriske læringsaktiviteter, også kaldet bundne forudsætninger, for at kunne gå til eksamen. Er de bundne forudsætninger ikke godkendte, kan den studerende ikke gå til eksamen og har brugt et eksamensforsøg. Den studerende er automatisk tilmeldt den næste eksamen og skal fortsat opfylde betingelserne for at kunne gå til eksamen.
  De bundne forudsætninger varierer fra uddannelseselement til uddannelseselement og kan bestå i eksempelvis deltagelsespligt, præsentationer eller delafleveringer. De bundne forudsætninger på IT-teknologuddannelsen er beskrevet uddybende i fag- og semesterplanen for uddannelsen, som findes på de studerendes kommunikationsplatform. Vægtningen af de enkelte uddannelseselementer fremgår af afsnit 5.2., figur 3.
  Det er et krav er den studerende har deltaget i undervisningens uddannelseselementer med min. 70 % tilstedeværelse. Opgørelsen udarbejdes på den sidste undervisningsdag inden førstkommende eksamen, og har den studerende et fravær på 30 % eller derover, kan den studerende ikke gå til eksamen, og der er brugt et eksamensforsøg. Før den studerende kan gå til eksamen, skal den studerende aflevere en afløsningsopgave, som stilles af KEA.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Faget prøves i IoT 1, IoT 2 og 1. årsprøven. 1. årsprøven er alle de prøver, der afholdes på 1. studieår. Prøverne skal tilsammen dokumentere i hvor høj grad den studerende har nået læringsmålene for det første studieår, der udgør 60 ECTS.
  Alle prøver skal være bestået for at den studerende kan fortsætte på 2. studieår.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
78
timers undervisning
196
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Projektstyring og forretningsforståelse modtager du 78 timers undervisning, hvilket svarer til 104 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, konference/udstillinger, informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.