Copenhagen School of Design and Technology

da

Programmering

2023/2024
Engelsk titel
Programming
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
14
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3274143
Fag- /modulansvarlig
Kevin Lindemark Holm
Malene Hasse
 • Formål og læringsmål

  Fagområdet indeholder grundelementer i programmering, anvendelse af miljøer og datahåndtering samt design, udvikling, test og dokumentation af løsninger.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  - Programmeringsteknik i forskellige typer af sprog
  - Algoritmer og designmønstre overordnet og i tilhør til de valgte programmeringssprog.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af programmer
  - Dokumentere, formidle og supportere programmeringsrelaterede løsninger i forbindelse med interne og kundevendte relationer
  - Vurdere og udvælge simple algoritmer til løsning af konkrete problemstillinger.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for programmering
  - Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams
  - Håndtere design, udvikling og test af større løsninger i et tværfaglig samarbejde.

 • Undervisningsform
  Der skal være træning af grundlæggende færdigheder og praktikken skal udvikle den studerendes evner til at vurdere og træffe fagligt begrundede valg samt udvise ansvarlighed.
  Undervisnings- og arbejdsformer tilpasses de enkelte uddannelseselementer for at fremme muligheder for at udvikle de studerendes professionelle kompetencer for at fungere selvstændigt som IT-Teknolog og til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse.
  Undervisnings- og arbejdsformer skal fremme selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion og evne til at skabe faglig fornyelse.
  Undervisnings- og arbejdsformer skal skabe rammer for samarbejde mellem studerende, mellem studerende og undervisere samt mellem studerende og praktikvejledere.
  Undervisnings- og arbejdsformer er IT videns baserede og studerende inddrages mest muligt i underviser-nes forsknings- og udviklingsarbejde.
  Undervisnings- og arbejdsformer lægger vægt på et professionsnærvær i uddannelsen ved at der veksles mellem skole og praktik. I skoleperioderne veksler der mellem teori og praktiske øvelsesperioden.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det er et krav på flere af uddannelsens fagelementer, at den studerende skal have godkendt en række obligatoriske læringsaktiviteter, også kaldet bundne forudsætninger, for at kunne gå til eksamen. Er de bundne forudsætninger ikke godkendte, kan den studerende ikke gå til eksamen og har brugt et eksamensforsøg. Den studerende er automatisk tilmeldt den næste eksamen og skal fortsat opfylde betingelserne for at kunne gå til eksamen.
  De bundne forudsætninger varierer fra uddannelseselement til uddannelseselement og kan bestå i eksempelvis deltagelsespligt, præsentationer eller delafleveringer. De bundne forudsætninger på IT-teknologuddannelsen er beskrevet uddybende i fag- og semesterplanen for uddannelsen, som findes på de studerendes kommunikationsplatform. Vægtningen af de enkelte uddannelseselementer fremgår af afsnit 5.2., figur 3.
  Det er et krav er den studerende har deltaget i undervisningens uddannelseselementer med min. 70 % tilstedeværelse. Opgørelsen udarbejdes på den sidste undervisningsdag inden førstkommende eksamen, og har den studerende et fravær på 30 % eller derover, kan den studerende ikke gå til eksamen, og der er brugt et eksamensforsøg. Før den studerende kan gå til eksamen, skal den studerende aflevere en afløsningsopgave, som stilles af KEA.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Faget prøves i førsteårsprøven. Førsteårsprøven er alle de prøver, der afholdes på 1. studieår. Prøverne skal tilsammen dokumentere i hvor høj grad den studerende har nået læringsmålene for det første studieår, der udgør 60 ECTS.
  Førsteårsprøven skal være bestået for at den studerende kan fortsætte på 2. studieår.
  Projekteksamenen tæller 70% ved en samlet årskarakter. Den studerende har 3 forsøg og karakteren gives efter 7 trins skalaen.
  Den samlede årskarakter er en vægtet karakter på baggrund af de 3 delprøver i IoT projekt nr. 1, Server- og netværksteknologi og IoT projekt 2, samt den afsluttende Førsteårseksamen efter 2. semester.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Faget prøves i IoT 1, IoT 2 og 1. årsprøven. 1. årsprøven er alle de prøver, der afholdes på 1. studieår. Prøverne skal tilsammen dokumentere i hvor høj grad den studerende har nået læringsmålene for det første studieår, der udgør 60 ECTS.
  Alle prøver skal være bestået for at den studerende kan fortsætte på 2. studieår.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
Dette fagelement er opsplittet i 1 og 2
107
timers undervisning
277
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Programmering modtager du 107 timers undervisning, hvilket svarer til 142 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning, projektarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, projektarbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.