Copenhagen School of Design and Technology

da

Virksomhedens omverden (DA)

2019/2020
Specialeretning: Marketing & Communication
Engelsk titel
The environment of the company (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276201
Fag- /modulansvarlig
Morten Normand Pedersen
Charlotte Winther
Karin Eggert Rosenqvist
 • Formål

  Livstilsbranchen i et makroperspektiv / Infografik – Adobe Illustrator / Forbruger og samfundstrends

  Moulet Virksomhedens Omverden har til formål at give den studerende værktøjer og færdigheder til at forstå og arbejde med de faktorer i det eksterne miljø, som virksomheden er under påvirkning af bl.a. samfundsøkonomiske faktorer og forbrugeradfærd. Dertil kommer at skabe en forståelse for infografik og den grafiske udformning i en verden hvor informationsmængden let kan blive uoverskuelig.

  Modulet er opdelt i tre: Livstilsbranchen i et makroperspektiv, Infografik, Forbruger og samfundstrends

  Viden

  • Livstilsbranchen i et makroperspektiv
  • Centrale faktorer i makroøkonomien, der påvirker virksomheder

  Færdigheder

  • Adobe Illustrator til løsning af infografik-opgaver
  • Medier, databaser og statistikker til at søge relevant viden om samfundsudviklingen og anvende den til at analysere en virksomheds situation

  Kompetencer

  • Forbrugeres beslutningsprocesser og mulighederne for at påvirke forbrugeren gennem markedsføringstiltag
  • Kommunukationsdesign

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, individuelt og teamarbejde, opgaver og projekter samt refleksion.

  Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input den første del af dagen, og med vægt på projektarbejde og øvelser den sidste halvdel af dagen.
  De studerende arbejder individuelt igennem forløbet.

  Modulet indeholder en del øvelser, diskussioner, præsentationer og opgaver som indgår som en del af undervisningen. Ved afslutningen af modulet vil der være en 48 timers individuel opgave, hvor der efterfølgende gives kort skriftlig feedback
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Modulet prøves i sammenhæng med ovenstående modul i 2. semesters Synopsisprøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af tre dele:
  1. Individuel skriftlig synopsis
  2. Aflevering af produktløsning / prototypeløsning samt præsentationsmateriale på USB + i print.
  3. Mundtlig individuel præsentation der tager afsæt i den afleverede synopsis samt produktløsning/prototype.
  Opgavetype
  2. semesters Synopsisprøve er med ekstern censur. Perioden for synopsisprøven begynder med udlevering af 2-3 specialespecifikke problemorienterede emner. Den studerende vælger èt af de tre emner. Det valgte emne undersøges og analyseres ved at anvende 2. semesters metoder og teori for her igennem at udarbejde en synopsis og afslutte med en mundtlig præsentation, hvor produktløsninger præsenteres.

  Rammen for prøven uploades på Fronter. Rammen definerer de overordnede krav. På første dag i perioden for synopsisprøven bliver emnerne for prøven offentliggjort.
  Formkrav
  Digitalt afleveret skriftlig del samt produktløsning/prototype. Den skriftlige del af synopsisprøven skal have et omfang af maksimum 12.000 anslag inkl. mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag. Der må max. være 6 sider relevante bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der afsættes 30 minutter til den mundtlige prøve fordelt på:
  • 10 minutter til den studerendes fremlæggelse
  • 10 minutter til spørgsmål fra eksaminator og censor
  • 10 minutter til votering og karaktergivning
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven skal vise, at den studerende kan:
  • researche og agere med 2. semesters pensum på et af de udleverede problemorienterede emner
  • skabe sammenhæng mellem synopsis, produktløsning / prototype og præsentation
  • mundtligt at underbygge, specialerette og perspektivere problemstillingen i synopsen
  • disponere fremlægningen, strukturere og tydeliggøre stoffet
  • fremdrage væsentlige fagområder inden for det specialerettede felt
  • besvare spørgsmål og demonstrere viden bredt indenfor 2. semesters pensum.
  Syge-/omprøve
  Prøven er identisk med 2. semesters Synopsisprøve.
  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail
 • Yderligere information
  Modulet evalueres mundtligt ved modulafslutningen.
49
timers undervisning
88
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Virksomhedens omverden (DA) modtager du 49 timers undervisning, hvilket svarer til 65 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.