Copenhagen School of Design and Technology

da

Materialer og fremstillingsprocesser (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Materials and manufacturing processes (DA)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
9
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277144
Fag- /modulansvarlig
Peter Sommer
 • Formål

  Fagelementet omhandler forudsætningerne for kvalificeret valg af materialer og fremstillingsprocesser ud fra faglige og tværfaglige parametre.

  Viden

  Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  • fysiske egenskaber og egnede fremstillingsprocesser for:
  o metaller, særligt stål og aluminium
  o plast, elastomerer og kompositter
  o træ
  o keramer
  o nye materialer
  • overfladebehandling og varmebehandling af diverse materialer
  • sammenføjningsteknologier
  • bearbejdningsprocesser
  • materialevalg i et bæredygtigt perspektiv
  • materialeprøvning
  Den studerende skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå erhvervets anvendelse af teori og metode, herunder:
  • materialeegenskaber og deres betydning i en produktudviklingsproces
  • fremstillingsprocesser og deres betydning for kvalitet og pris for det endelige produkt

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Anvende databaser/opslagsværker til fremskaffelse af data omkring materialer herunder
  o fysiske egenskaber
  o fremstillingsprocesser
  o miljø/bæredygtighed
  Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder, herunder:
  • vælge materialer ud fra materialeegenskaber og designkrav
  • udpege, vurdere og anbefale egnede fremstillingsprocesser
  • identificere relevante materialeegenskaber ift. et produkts funktion og derudfra vurdere og vælge egnede materialer
  • vurdere sammenhængen mellem materialer, fremstillingsprocesser og bæredygtighed
  • vurdere både materiale og fremstillingsproces ud fra miljømæssige betragtninger
  • anvise fremstillingsprocesser ud fra realiserbarhed
  Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere omkring materialer og fremstillingsprocesser.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • bidrage til valg af materialer og fremstillingsprocesser, ud fra en helhedsforståelse af realiserbar fremstilling af produktet/ydelsen
  Den studerende skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • indgå i et tværfagligt samarbejde omkring valg af materiale- og fremstillingsprocesser under hensyntagen til de rammer, der gives af de øvrige kerneområder
  Den studerende skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til materialeegenskaber og fremstillingsprocesser

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  På uddannelsen anvendes en bred vifte af undervisnings- og arbejdsformer eksempelvis:
  - Klasseundervisning
  - Gruppearbejde
  - Case baserede øvelser
  - Virksomheds ekskursioner
  - Tværfaglig projektorienteret undervisning
  - Studenteroplæg
  - Cooperative learning
  - Digitale læringsteknologier og læringsrum
  - Workshops
  - Selvstudium
  Undervisnings- og arbejdsformer tilpasses de enkelte uddannelseselementer for at udvikle de studerendes viden, færdigheder og kompetencer.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er ikke deltagelsespligt på studiet. En afgørende del af dette studiets berettigelse er dog at blive kompetent til at samarbejde med andre. Studiet er bl.a. af den årsag baseret på gruppeprojektarbejde, og et tilfredsstillende udbytte vil kun nås ved at deltage i disse projekter. Vi anbefaler derfor, at de studerende deltager i undervisningen, herunder afleverer og fremlægger opgaver og projekter.
  I eksamensformer hvor der evalueres på baggrund af et skriftligt arbejde er det en forudsætning at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de opstillede formkrav for at man kan deltage i eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement vil blive prøvet sammen med de øvrige nationale fagelementer i 1.års prøven. 1.års prøven er en stopprøve, der skal bestås inden udgangen af 1. studieår, for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen. Prøven ligger ved afslutningen af 2. semester.
  Rapporten og den mundtlige fremstilling skal demonstrere, at gruppen og den enkelte studerende har viden om, færdigheder i og kompetencer til at anvende de metoder og teorier, som undervisningen bygger på. I jo højere grad disse inddrages med relevans i korrekt og systematisk form med henblik på at give projektet retning, desto bedre for den samlede vurdering og bedømmelse.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af en rapport, der tager udgangspunkt i en godkendt synopsis, samt en mundtlig fremstilling. Præsentationen skal tage udgangspunkt i rapporten og den anvendte teori og metode. Den kan derudover indeholde videre undersøgelser og teorier samt fysiske modeller, der kan være med til at understøtte projektet.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
62
timers undervisning
185
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Materialer og fremstillingsprocesser (DA) modtager du 62 timers undervisning, hvilket svarer til 82 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.