Copenhagen School of Design and Technology

da

Konstruktion og teknisk dokumentation (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Construction and technical documentation (DA)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
7
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277314
Fag- /modulansvarlig
Kim Vulff Apitz
Dina Jacobsen
Ahmed Adil Albayati
 • Formål

  INDHOLD:
  - Overordnet formål med fagforløb.
  - Overordnet beskrivelser fagforløbets forskellige fagområders indhold.
  - Casebeskrivelse
  - Præsentation og evaluering af casearbejde.


  OVERORDNET FORMÅL MED FAGFORLØB - OG FAGFORLØBSBESKRIVELSER
  Formålet med undervisningen indenfor fagområder konstruktion og teknisk dokumentation er, at de studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer indenfor det grundlæggende teoretiske og metodemæssige grundlag inden for tre hovedfagområder:

  1. MEKANISK FYSIK
  Indholdet i undervisningen bygger på forskellige faglige elementer:
  a) Kinematik/bevægelseslære.
  b) Friktion/ligevægt/skråplan.
  c) Arbejde-energi og ligevægtsbetragtninger ud fra energiligningen.
  d) Effekt og transmission. Herunder energioverførslen i et transmissionssystem og tab af energi igennem et transmissionssystem.
  e) Udveksling og spil. Herunder hvordan der kan ske udveksling i et transmissionssystem.

  2. DIMENSIONERING AF TRANSMISSIONSELEMENTER
  Indholdet i undervisningen bygger videre på undervisningen i mekanisk fysik, som på et overordnet niveau udgør det faglige fundament ifm. dimensionering af transmissionselementer (alias maskinelementer eller dynamisk påvirkede konstruktioner).

  3. TEKNISK DOKUMENTATION
  Undervisningen bygger på den tekniske dokumentationsproces, som indgår i en given produktudviklingssammenhæng. Herunder hvordan valg af tolerancer og overfladefinish foretages ud fra et såvel funktionelt, produktionsmæssigt, som økonomisk perspektiv.

  Set i et sammenhængende perspektiv tager undervisningen udgangspunkt i den mekaniske fysik, som efterfølgende danner grundlaget for at kunne dimensionere og afslutningsvis teknisk dokumentere resultaterne af en produktudviklingsproces.


  CASEBESKRIVELSE OG EVALUERING
  Afslutningen af fagforløbet er struktureret omkring en gruppebaseret case-opgave.
  Resultaterne fra opgaveløsningen præsenteres afslutningsvis i undervisningen.
  Hver gruppe består af 3-5 medlemmer og der afsættes 20 minutter til præsentationen pr. gruppe.

  Det forventede indholdet, der vises i præsentationen er:
  1) Et selvvalgt arrangement, hvor der indgår en eller anden form for effekt og energioverførsel gennem et transmissionssystem. Det kunne eksempelvis være en eller anden form for motoriseret hæve/sænkearrangement – fx til både i en havn.
  Det overordnede arrangement kan præsenteres som håndtegnede skitser.
  2) En mere detaljeret skitse af selve transmissionssystemet. Herunder hvordan de forskellige elementer i transmissionssystemet er sammensat.
  Transmissionssystem kan præsenteres som håndtegnede skitser.
  3) Beregninger af den tilførte effekt til systemet vises i præsentationen.
  Det er vigtigt, at der i forbindelse med beregningerne er medtaget skitser, som illustrerer systemet og de forskellige belastninger (loads), som virker i og på systemet.
  4) Der laves CAD-arbejdstegninger af en eller to dele til transmissionssystemet, hvor tolerancer, overfladeruhed og valg af materialer mv. fremgår eksplicit.
  Valg af tolerancer mv. beskrives og forklares i præsentationen.
  5) I det omfang tiden tillader det, kan der gennemføres en:
  a) En beregning af et eller flere maskinelementer.
  b) En målkæde analyse.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen i dette fagforløb bygger på en caseopgave. Indholdet i undervisningen tager udgangspunkt i, at de til casen knyttede læringsaktiviteter understøttes med klasseundervisning og øvelser. Øvelserne kan bestå i såvel indviduelle opgaver som gruppearbejder.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Du har bestået 1. årsprøven.

  Projektforløbet er opbygget således, at der tidligt i forløbet skal afleveres en synopsis i
  WISEflow, og afslutningsvis afleveres så det endelige projekt.

  Synopsis er ikke et obligatorisk element i uddannelsen, og manglende aflevering koster derfor ikke et eksamensforsøg. Det er dog et vigtigt arbejdsdokument, som vi kraftigt anbefaler, at I udarbejder. Har gruppen undladt at udarbejde en synopsis, har gruppen således heller ikke krav på vejledning.

  Synopsis anvendes som det færdige grundlag for vurderingen af projektets kvalitet og endelige godkendelse. Godkendelse sker umiddelbart efter afleveringen ifm. ’evalueringen af
  synopsen’. I den færdige synopsis skal indgå en overordnet projektplan.

  Synopsen må max være på 3 normalsider - både ved gruppe- og individuel fremstilling.
  Anvend skabelonen på FRONTER og inkludér flg. punkter:
  • Formål
  • Problemformulering
  • Kontekst/empiri
  • Metodiske og teoretiske overvejelser
  • Tentativ konklusion
  • Endvidere skal indgå en overordnet projektplan.

  Evaluering af synopsis
  • 5 minutter til præsentation
  • Undervisere giver feedback. Max tid: 15 min.

  MIDTVEJSEVALUERING
  • Hvorfor er projektet stadig en god idé? Er der sket ændringer i forhold til det, som I gerne
  vil udvikle eller optimere?
  • Vis de metoder, teorier og værktøjer, som I har anvendt indtil videre og forklar, hvorfor de
  er gode at anvende i forbindelse med jeres problemstilling
  • Vis hvordan I har indsamlet data og resultaterne af data. Fortæl, hvordan I har vurderet
  pålideligheden af data
  • Præsenter visuelt hvilke løsningsforslag som I indtil videre er nået frem til, og hvad de
  økonomisk (kun for procesoptimering) betyder for virksomheden. Ved produktudvikling
  præsentér mindst 2 fysiske konceptmodeller.
  • Vis hvordan I på en systematisk måde har besluttet, hvilke mulige løsningsforslag I arbejde
  videre med
  • Perspektivér og evaluér
  • Vis projektreferaterne og fortæl, hvordan processen har været indtil nu
  • Vis en revideret projektplan for resten periode sammen med kvantificeret
  arbejdsfordeling

  Midtvejsevaluering
  • Et oplæg i frit format på max 10 min.
  • Undervisere giver feedback
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Case-opgave
  Formkrav
  Rapporten tager udgangspunkt i en godkendt synopsis.
  • Max 50 fysiske sider inkl. grafik (forside, indholdsfortegnelse og kildeangivelse/
  litteraturliste medregnes ikke).
  • Anvend skriftstørrelse 12 i en læsevenlig font
  • Titelblad med nedenstående info:
  o Rapportens titel
  o Jeres fulde navn(e)
  o Skolens navn og logo
  o Navne på tilknyttede lærere/vejledere
  o Antal anslag i rapporten inklusive mellemrum.
  o Ved virksomhedsstillede opgaver, eller opgaver med tydelig virksomhedstilknytning,
  skal virksomhedens navn og en kontaktperson samt mail til denne fremgå.

  Projekter forventes generelt at have mange relationer til erhvervslivet, og derfor er det
  væsentligt, at I TYDELIGT markerer virksomhedstilknytningen på titelbladet samt skriver hvis rapporten IKKE må offentliggøres. Se også afsnit om offentliggørelse.

  Det forventes, at en rapport gør brug af visuelle formidlingsformer, herunder skitser, figurer,
  diagrammer mv.

  Overskridelse af omfang kan få indflydelse på karakteren. Er overskridelsen markant – dvs.
  mere end 25 % - er formkravet til opgaven ikke overholdt, og det kan betyde en afvisning af
  projektet.

  Vi gør samtidig opmærksom på, at projekterne scannes for plagieret indhold. Plagiat
  indebærer også genbrug af mere end én sætning fra eget tidligere projekt med mindre
  kildehenvisning til denne er givet.

  Rapporter og synopsis gemmes i pdf-format og uploades under ”Besvarelse” i WISEflow

  NB: max filstørrelse er 25 MB - og bilagsmaterialet samles i én pdf-fil med indholdsfortegnelse.

  Excel-dokumenter og Microsoft Project-filer afleveres dog i originalversion. Bilag er ikke en del af bedømmelsesgrundlaget.

  Rapporter uploadet som PDF billedfiler vil ikke blive accepteret. Det betyder bl.a., at tekst og
  tabeller skal være kunne skal kunne redigeres, scannes og markeres i det uploadede pdfformatet.

  Ved gruppeafleveringer skal I huske, at alle medlemmer i gruppen skal aflevere materialet i de respektive flows. Alle gruppens medlemmer skal fremgå af titelblad eller anden forside.

  Det sidste ’slide’ i præsentationen være et skema, der viser gruppens arbejdsfordeling i %.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Præsentation: 5 min./stud. ved 4 og derover
  • Præsentation: 15. min. i alt ved 3 studerende eller færre
  • Eksaminationstid: 20 min./stud., inkl. karaktergivning
  • Skift mellem grupperne: 5 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Frist for aflevering
  Aflevering skal ske senest kl. 12:00 på datoerne, som de fremgår af semesterplanen. I modsat fald kan projekterne ikke forventes godkendt og censureret.
43
timers undervisning
149
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Konstruktion og teknisk dokumentation (DA) modtager du 43 timers undervisning, hvilket svarer til 57 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 22% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.